is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 9, 02-07-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In eene der voornaamste steden van Zuid- 1 wrOP Holland, wordt door bijzondere omstandigheden ten spoedigste op aannemelijke voorwaarden gevraagd een PROVISOR. Adres franco, onder Letters W. W., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Groningen wordt, tegen primo September of vroeger, gevraagd, een LEERLID G-APOTHEKER met de receptuur bekend, | wien gelegenheid zal gegeven worden tot het waarnemen der Academische lessen, tegen genot van kost, inwoning en eenig salaris. Brieven franco, onder Letter R., bij den Boekhandelaar H. R. ROELFSEMA, te Groningen. Men verlangt in eene Apotheek te Groningen, tegen 1 September, een solied en fatsoenlijk JONGELING, die met de receptuur bekend is en zich verder in het vak wenscht te bekwamen, waartoe de gelegenheid wordt gegeven. Adres, met franco brieven, inhoudende de conditiën, onder Letters G. R., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK Een jong mensch, geëxamineerd Apotheker, van de P. G., door bijzondere omstandigheden buiten betrekking geraakt zijnde, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst als PROVISOR of BEDIENDE EXTERNE, liefst bij een Med. Doet. ten platten lande. Brieven franco, met opgaaf van conditiën, onder Letters A. A., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEKERSBEDIENDE. In eene stille, uitsluitend uit receptuur bestaande zaak, alwaar gelegenheid is om onder leiding van den Patroon zich verder te bekwamen, kan iemand, mits van allezins onbesproken gedrag en de receptuur kundig, al of niet daartoe bevoegd ingeval Leerling- of Hulp-Apotheker eveneens tegen genot van kost, inwoning, bewassching, aangenaam huiselijk verkeer en nader te bepalen salaris, als zoodanig GEPLAATST worden, naar verkiezing, vóór-, met- of na 1 Augustus aanstaande. Aanbiedingen franco met naauwkeurige opgave van informatiën, onder het motto «APOTHEEK” aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Prljimslssilttg van CARBOLZEEPEN, uit de Fabriek van GALYERT & CO., te Manchester. Huishoudelijke Carholxeep: Per steen van 1 Eng. ffi ƒ -,60. » 13 steenen » 6,—. Toilet- Carholxeep: Per tablet ƒ -,30, » per doos van 3 tabletten. ...» -,80. » 12 doozen » 9,—. Medicinale Vavbolxeep: Per tablet ƒ -,60. » doos als boven » 1,60. » 12 doozen » 18,—, B. A. VAN DOORN & CO., Chemisten te Amsterdam. Agenten voor Nederland

APOTHEEK. Een jong mensch, 17 jaren oud, die eene Hoogere Burgerschool met 4jarigen cursus heeft doorloopen, en sedert IJ jaar ten deele bekend is geworden met de receptuur, zag zich thans gaarne OVERGEPLAATST in eene APOTHEEK te Amsterdam, met voorbehoud van den noodigen tijd voor studie en het hijwonen van collegiën, ten einde zich verder te bekwamen. Inclineerenden adresseeren zich met, franco brieven onder het motto »PHARMAOIE” met opgave van conditiën, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. HAAR I – E VI . In eene Apotheek aldaar, verlangt men zoo spoedig mogelijk, lEMAND van den P. G., het recepteren kundig, en wien veel vrije tijd tot studie zal gegeven worden. Brieven franco, N°. 6, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Op een welvarend Dorp, inde Prov. Noord-Holland, wordt op voordeelige voorwaarden TE KOOP aangeboden eene APOTHEEK, die een fatsoenlijk bestaan oplevert en voor verdere uitbreiding vatbaar is. Het huis daarbij te huur. Brieven franco, LetterX, hij den Boekhandelaar B. B. CENTEN, te Amsterdam. TE KOOP: Een DISTILLEERKETEL, inhoudende 36 Liters, met tinnen helm en slang en Koelvat. Een KOPEREN VIJZEL, wegende 77 kilogr. Een stel BANKVIJZELS. Adres franco, Letter S., bij den Boekhandelaar J. SCHOONMAN, te Zutphen. GROOTHANDEL IN BLOEDZUIGERS VAN W. BESREIS &z., te Duizel hij Eindhoven. Leverancier van alle Militaire Hospitalen. Zij worden dagelijks versch van mijne vijvers gevangen, waardoor ik inde gelegenheid hen alle Heeren Apothekers op de voordeeligste wijze van extra beste grijze goed gespeende Bloedzuigers te voorzien. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. j Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. »Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat hij de Wijde Steeg, F. 27. ' DEPOT VAN BESTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren H. I. OETTIIGrER & Co., te Hamburg. Per 100 / 5,50. Met hijherekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam,