is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 10, 09-07-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pitatie niet volstrekt noodig, verhaasten echter die afscheiding aanmerkelijk; in troebele vloeistoffen begint die afscheiding reeds na enkele minuten, terwijl daartoe in heldere vloeistoffen even zoo vele uren noodig zijn. Dat de gesuspendeerde deeltjes door hunne vlakte-aantrekking de afscheiding van het hydroxyde gemakkelijk maken, blijkt uit de volgende proef. Twee literkolven werden tot het merk met gedistilleerd water gevuld. Het water in eene daarvan werd door uitgewasschen sulphas baryticus. troebel gemaakt, en vervolgens bij beide een gelijke overvloed van hydras natricus gevoegd. Werd nu bij beide eene oplossing van 0,032 gram Des CL gevoegd, dan ontstond inde heldere vioeistof de neerslag van hydroxyde eerst na 1 a 2 uren, terwijl hij inde troebele vloeistof terstond werd afgescheiden. In dit geval, waarin de afscheiding van hydroxyde zeker niet aan de gesuspendeerde deeltjes, maar wel aan den hydras natricus moet worden toegeschreven, verkortten zij toch den tijd dier afscheiding aanmerkelijk. Prof. Harting heeft eene nieuwe zoölogische nomenclatuur voorgesteld, waarvan het hoofddoel is, om, door eene gepaste verbinding van klinkers en' medeklinkers, eindlettergrepen voor de geslachten samen te stellen, zoodat reeds inden naam van het geslacht de familie, de orde, de klasse en de hoofdafdeeling begrepen zijn, waartoe het geslacht behoort. Twee zulke eindlettergrepen zijn daartoe volkomen toereikend. Als voorbeeld dienen de 7 hoofdafdeelingen : Vertehrata a stres, Arthrozoa e Bres, Mollusca, i Ires, Echinodermata o Ores, Collenterata u lires. (Voor de Vermes en Protozoa kan een tweeklank dienen). Voor de onderafdeelingen dienen de medeklinkers, bijv. Mammalia p Pares, Aves c Cares, Reptilia f Vare», Pisces s Sar es enz. BEPALING VAN AZIJNZUUR IN ACETAS PLUMBICUS. Met betrekking tot de bepaling van het azijnzuur in acetas plumbicus wordt in het Journal de pharmacie d'Anvers opgemerkt, dat men deze methode op de volgende wijze nog veel practischer kan maken. Men lost 10 gram van dente onderzoeken acetas plumbicus op in versch uitgekookt gedistilleerd water tot een volumen van 100 C. C. Verder maakt men eene normaal-oplossing van carbonas natricus uit 8,64 gram van het zuivere anhydre zout (Na' CO,). Men neemt nu met behulp eene pipet 10 C. C. der oplossing van den acetas plumbicus (welke 10 C. C.dus 1 gram van het opgeloste zout bevatten) en brengt ze in eene flesch met platten bodem van 100 C. C. inhoud. Men maakt deze oplossing rood met lakmoestinctuur en voegt er uit eene gegradueerde buret zooveel der normaal-oplossing van carbonas natricus bij, totdat de lakmoes duidelijk blauw is geworden. Het aantal C.C. carbonas natricus-oplossing hiervoor benoodigd, geeft onmiddellijk de hoeveelheid azijnzuur in 100 deelen van den onderzochten acetas plumbicus aan. Het spreekt van zelf, dat de aanwezigheid van sulfaten, nitraten, chloruren enz. van andere metalen in het loodzout een te hoog cijfer zouden opleveren, azijnzure alcaliën daarentegen een te laag. Persoonlijke aangelegenheden. De heeren L. en A. Alma te Amsterdam hebben 1 Juli hunne apotheek overgedaan aan de heeren B. Batelt en Zoon, O. Z. Voorburgwal bij de Lange Niezel, M 372/73, en dd handel in chemicaliëg en drogerijen

en de leverantie van scbeepsinedicijnen aan de heeren A. d’Ailly en Zonen, Prinsengracht bij de Westermarkt, LL 355. De Commissie, belast met het examen voor het verkrijgen der bevoegdheid van apotheker, heeft deze week hare werkzaamheden te Amsterdam geëindigd. Het openbaar theoretisch examen had na afloop der praktische werkzaamheden Donderdag, Vrijdag en Zaterdag plaats. Van de 6 candidaten (hulp-apothekers), die zich aan het geheele examen onderworpen hebben, zijn 4 tot apothekers bevorderd, namelijk de Heeren : H. Hamraacher, van G oen ree, P. C. H. van der Willigen, van Gemert, B. W. Dwars, van Zwolle, S. S. Hoola van Nooteu, van Edam. Het examen voor het verkrijgen der bevoegdheid als hulp-apotheker blijft voortduren. Gedurende de afgeloopen week zijn 3 candidaten afgewezen, heeft zich 1 teruggetrokken terwijl aan 3 de acte is uitgereikt, namelijk aan de Heeren: D. Veen, Kz., van Edam, A. M. Boom, van Meppel, H. Nanning, van Zuidbroek. Het examen van leerling-apotheker te Meppel zal den 24sten Juli op het raadhuis aldaar aanvangen. Overleden te Steenwijk de heer W. Hovens Greve, tot nog voor korten tijd apotheker te Groningen. Openlijke Correspondentie. Men zou mij bijzonder verplichten met de toezending van No. 24 (derde Jaargang) en Nrs. 34 en 42 (zesde Jaargang) van het Pharmaceutisch Weekblad, OPWIJRDA. Advertentiën. Apotheker A O L E T, te Schiedam, verlangt met 1 Augustus a.s. eenen bekwamen BEDIENDE, liefst R. C. lTvaa essex & zoon, Apothekers te ’s Hage, verlangen tegen 1 Augustus een BEDIENDE. Men adressere zich liefst in persoon. W VA A DE U O 4 A ii, Apotheker te Amsterdam, vraagt zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE INTERN, des noods gelegenheid kunnende krijgen om colleges waar te nemen. Brieven franco, adres: Prinsengracht, BB 394. Ineen Apotheek te Rotterdam wordt tegen 1 Augustus gevraagd een BEDIENDE EXTERNE. Adres, met franco brieven, onder Letter C., hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Zaandam wordt tegen Augustus, September of later een BE» DIENDE gevraagd, INTERNE. Adres franco, Letter Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wê&S* Ineen Apotheek te Rotterdam wordt te- gen 1 Augustus gevraagd een BEDIENDE INTERNE. . , ... Adres, met franco brieven, onder Letter A., dij den Boekhandelaar W. L. STOELLER, te Rotterdam. tOfiS** TE KOOP GEVRAAGD: een kleine BAKPERS. Franco aanbiedingen, met opgave van grootte en prijs, worden ingewacht hij de Wed. J. 0. Si IJKER Az., Boekhandelares, Reguliersplem te Amsterdam, onder het motto PERS.