is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 10, 09-07-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. J. VAX DE GOORBËRGH, Apotheker te Breda, vraagt tegen primo September een BEDIENDE INTERN, tegen salaris. Er bestaat tijd en gelegenheid voor studie. WaJER,I'*1'* In eene Apotheek te ’s Gravenhage wordt gevraagd een geëxamineerd LEERLINGAPOTHEKER, van de P. G., vlug en accuraat kunnende recepteren, tegen kost, inwoning en/300 salaris, met jaarlijksche verhooging. Brieven franco, LetterS., bij den Boekhandelaar K. W. PICKHARDT, te ’s Gravenhage. tggffSF’ Een geëxamineerd LEEELING-APOTHEKER, van de P. G., die het literarisch gedeelte van het Hulp-Apothekers-Exarnen met goed gevolg heeft afgelegd, zoekt in Amsterdam eene BETREKKING, waar tijd tot studie en tot bijwoning der Klinische lessen bestaat. Brieven franco, Letter E., met opgave van conditiën, bij K. W. PICKHARDT, Boekhandelaar te ’s Gravenhage. wagfigo» In eene Apotheek te Leiden wordt gevraagd een BEDIENDE, P. G., wien tijd en gelegenheid zal gegeven worden de lessen waar te nemen. Adres, franco brieven, onder Letter J., bij GEBROEDERS VAN DER HOEK, Boekhandelaren, te Leiden. AP O T H EEK. Een jong mensch, 17 jaren oud, die eene Hoogere Burgerschool met 4jarigen cursus heeft doorloopen, en sedert Ij jaar ten deele bekend is geworden met de receptuur, zag zich thans gaarne OVERGEPLAATST in eene APOTHEEK te Amsterdam, met voorbehoud van den noodigen tijd voor studie en het bijwonen van collegiën, ten einde zich verder te bekwamen. Inclineerenden adresseeren zich met, franc o brieven onder het motto sPHARMACIE” met opgave van conditiën, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. HAARLEM. In eene Apotheek aldaar, verlangt men zoo spoedig mogelijk, lEMAND van den P. G., het recepteren kundig, en wien veel vrije tijd tot studie zal gegeven worden. Brieven franco, N°. 6, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ƒ 3000. In eene welvarende stad wordt door bijzondere omstandigheden voor bovengemelde som eene nette en wel voorziene APOTHEEK TE KOOP aangeboden. Het huis er bij te huur. Brieven franco, onder de Letters T. Q., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te Koop voor f 12,50 een compleete SIMPLICIA-KAST, eikenhout en netjes onderhouden met Catalogus, waarbij zeldzame voorwerpen. Adres franco, ter Courantdrukkerij te Dordrecht, onder Letter H. GROOTHANDEL IN BLOEDZUIGERS VAN ¥. BEEKENS Gz., . ie Duizel hij Eindhoven. Leverancier van alle Militaire Hospitalen. Zij worden dagelijks versch van mijne vijvers gevangen, waardoor ik inde gelegenheid ben alle Heeren Apothekers op de voordeeligste wijze van extra beste grijze goed gespeende Bloedzuigers te voorzien.

Neêrland’s Bessenboomgaard. Fabriek van VRUCHTENWIJN EN VRUCHTENSAPPEN. Haarlemmerweg bij de Gebiedpaal en Nieuwendijk bij de Oudebrugsteeg, L 105, te Amsterdam. Wegens aangelegden Boomgaard in 1866 en annexe Fabriek, ben ik in staat de Vruchtensappen, enz. zoo versch mogelijk te behandelen en bericht ik, dat het nieuwe Bessensap in puike kwaliteit tegen overeen te komen prijs geleverd zal worden, vrij aan huis of aan boord; zullende later monsters verkrijgbaar zijn. Ingeval men mij met orders wil vereeren, verzoek ik ten spoedigste franco toezending der flesschen, maathoudende Rotterdammer of Fransche flesschen (bijgeleverd, worden ze tegen f 6 berekend). VINUM RiBESIOR. RUBR. van een’ zoeten smaak met eene schoon roode vruchtenkleur, gewas 1869, zuiver, helder, a ƒ35 per 100 flesschen contant buiten flesschen; op fust ƒ 37,50 per 100 kan. Vaatjes van 40, 50, 80, 110 kannen. WITTE BESSENWIJN is opgeruimd. SUCC. RUBI IDAEI uitgegist, zonder bezinksel, van de eerste en geurigste pluk, verduurzaamd, ultimo dezer of Augustus te leveren, bij 13 flesschen met mandje en flesschen a ƒ 6 contant. B. ï. DE RUITER. BESSENSAP. Men biedt TE KOOP aan 50 a 100 flesschen BESSENSAP, zoolang de voorraad strekt, tegen 35 Cent de flesch, met inbegrip der flesch. Een proefflesch wordt verzonden tegen 40 Cents. Adres franco te bevragen bij de Boekverkoopers M. WIJT & ZONEN, te Botterdam. BESSENSAP. De ondergeteekende bericht door deze, dat hij wederom bestellingen aanneemt op nieuwe BESSENSAP, a ƒ 16, per 100 flesschen tot 1 Augustus. J, F. DE JONG, Apotheker. ■ Singel hoek Raamsteeg, Amsterdam. IKs3 Brieven, manden, enz. enz. franco. MAGAZIJN van Medicijnglas, Chemische, Pharmaceutische, Apparaten, Utensiliën, enz, Bij voortduring blijven wij Heeren Apothekers attent maken op het doelmatige en nette der stopflesschen met ingebrande Etiquetten, als ook op naamplaten en knoppen voor laden en kasten. Tot het leveren daarvan bevelen wij ons steeds aan. J. B. DELIUS & C°. Amsterdam, Geldersche kade, M. 91, 92. DEPOT VAN BESTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren H. H. OETTIMEB, & Co., te Hamburg. Per 100 / 5,5 0. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam. [ Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.