is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 12, 23-07-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krcitz’ heel-mndpleister, eene bruine, kleverige, naar hars en pik riekende pleister, bestaat volgens de Industrieblatter uit aangebrande diapalmpleister, pik en hars. Het recept is met nog andere recepten afkomstig vaneen scherprechter, zoodat de pleister op sommige plaatsen in Duitschland den naam draagt van //beulskneohtspleister” of //beulspleister.” Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft J. G. Bernelot Moens, apotheker Iste klasse bij den militairen geneeskundigen dienst in Ned. Indië, benoemd tot ridder der orde van den Ned. leeuw. Te Parijs is inden ouderdom van 76 jaar overleden, Anselm Payen, Professor der technische chemie aan de Eoole des arts et métiers, lid van het instituut en schrijver vaneen tal chemisoh-teohnisohe werken. Ook met betrekking tot de pharmacie heeft de overledene zich door menig onderzoek verdienstelijk gemaakt. Men verneemt, dat aan het examen voor den militairphannaceutisohen dienst voor Oost- en West-Indië, waarvoor 4 plaatsen open waren (3 voor Oost- en 1 voor West-Indië), 4 adspiranten hebben deel genomen, met dien verstande, dat aan No. 4 van het examen de plaats voor West-Indië zou worden aangewezen; deze heeft echter, naar men wil, van die plaatsing afgezien, terwijl de 3 voor Oost-Indië hunne plaatsing hebben aangenomen. De hulp-apothekers-examina zijn deze week nog niet geheel afgeloopen en wij kunnen den uitslag van het gansche examen dus eerst in het volgende nommer mededeelen. Tot het examen voor leerliug-apotheker, dat te Meppel den 24sten dezer zal aanvangen, hebben zich aangegeven 83 mannelijke en 5 vrouwelijke candidaten. Bij de redactie ontvangen door tussohenkomst van apotheker Knook te Dordrecht voor de apoth. weduwe te ’s Hage met hartelijke dankzegging: uit Dordrecht van het apothekers-College Pharmacia en Conoordia de som van . ... f 38,— // n T. E 10,— // // Dan. S. . . . 10,— // // C. L 10,— // n H. K 5,— // // G. v, H. . . . 2,50 // // Ed. J. Z. . . . 2,— // // d. E 1,50 // // v. H 5,— // // B. ..... . 2.50 n // Diversen . . , 10,— 58,50 Totaal f 96,50. De heeren Mouton en Zonen ontvingen nog 1 coupon van f 1.485 van M. te C. en f 3,50 van T. d. M, te D., zoodat thans met het in N°. 9 vermelde in het geheel ontvangen is f 107,485. Ad verten tien. SSiiiiip*’ en verlangt zoo spoedig mogelijk een PROVISOR, ten einde later de zaak over te nemen. Brieven franco, motto APOTHEEK, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

te nemen.

J. G. J. VORSTMAN, Apotheker te Rotterdam, Noordblaak Wijk 4 N°. 239, verlangt tegen 1 October e.k., een BEDIENDE INTERNE, met de receptuur volkomen bekend en van goede informatiën voorzien. Brieven franco. H. J. VAN DE GOORBERGH, Apotheker te Breda, vraagt tegen primo September een BEDIENDE INTERN. Salaris ƒ 200. Er bestaat tijd en gelegenheid voor studie. DEPOT YAN BESTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren I. I. OETTIMEH & Co., te Hamburg. Per 100 / 5,50. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam. GLADDER & JANSEN Amsterdam, Raamgracht, C. 553. Depot van Petroleum-Decoctlampen in soorten, volgens nieuwe constructie van de Heeren STAHL & SCHROEDER, welke noch lucht noch dwalm afgeven. De echte Petroleum-lampen dragen het stempel van D. HaGERICH Patent. Magazijn van alle soorten van papieren, cartonnen en spanen doozen, bladzilver, kurken, perkament, papier, hoornen lepels, drukwerken en verder alle Apothekers-benoodigdheden. GROOTHANDEL IN BLOEDZUIGERS YAN ¥. BEEREIS Grz., te Duizel hij Eindhoven. Leverancier van alle Militaire Hospitalen. Zij worden dagelijks versch van mijne vijvers gevangen, waardoor ik inde gelegenheid ben alle Heeren Apothekers op de voordeeligste wijze van extra beste grijze goed gespeende Bloedzuigers te voorzien. Groothandel in Bloedzuigers VAN H. J. YAN HE GOOHBEHGH te Breda. GROOTE PRIJSVERMINDERING DER 81, OEBZXJICXEBS, ten gevolge van de buitengewoon lage marktprijzen. Emballage gratis. Neêriand’s Bessenboomgaard. Fabriek van VRUCHTENWIJN EN VRUCHTENSAPPEN. . Haarlemmerweg bij de Gebiedpaal t en Nieuwendijk bij de Oudebrugsteeg, L 105, te Amsterdam. SUCC. RUBI IDAEI uitgegist, zonder bezinksel, van de eerste en geurigste pluk, verduurzaamd, ultimo dezer of Augustus “ te leveren, bij 12 flesschen met mandje en flesschen a f 6 contant. B, T. DE RUITER. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.