is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 13, 30-07-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonas natricus 1 deel sulphas ferrosus, en op I deel

bicarbonas natricus 1,6 deel van het ijzerzout rekenen. Men bezigt in Engeland een nieuw middel, om zuurstof door de maag in het organisme te doen opnemen. Dit middel, het eerst opgegeven door Welton, vervolgens bijzonder aanbevolen door Birch, bestaat in voeding door middel van bro.od, doortrokken met zuurstof, geoxygeneerd brood. Om het brood met zuurstof te doortrekken, ontneemt men er, met behulp eener luchtpomp, een gedeelte van het koolzuurgas en van de dampkringslucht aan, die in zijne poriën is bevat, en vervangt deze gassen dooreen gelijk volumen zuurstofgas. Dit brood heeft het nadeel van zeer spoedig te beschimmelen. Indien men echter brood neemt, dat zonder gist is bereid, en een papier, doortrokken met phenylzuur, in het deksel der doos legt, waarin men het brood bewaart, dan wordt dit nadeel voorkomen, zonder dat aan den smaak van het brood eenige schade wordt gebracht. Men zegt, dat het met oxygenium doortrokken brood zeer den eetlust opwekt en een gevoel van welzijn opwekt bij personen met dyspepsie geplaagd, Kachler heeft de identiteit trachten te bewijzen tus-SChen de blauwe olie van Jlores chamomïllae vulgaris en de blauwe olie van galbanwm. Behalve in samenstelling kwamen deze oliën ook nog inde volgende verschijnsels volkomen overeen. Het product, verkregen na behandeling der oliën met kalium, geeft bij vermenging met eene aetheerische broomoplossing en schudding binnen korten tijd eene azuurblauwe vloeistof, welke deze kleur echter niet lang houdt, maar bij het verdampen van den aether in groen en eindelijk in bruin overgaat. Gelijke verschijnsels worden waargenomen bij de producten van de behandeling der beide oliën met watèrvrij phosphorzuur. De oliën zijn, even als de meeste aetheerische oliën, mengsels eener zuurstofbevattende olie of kamfersoort van de samenstelling: CiOHIOO, en van eene koolwaterstof of campheen (terebeen) van de formule: ClOlI16. Het product der inwerking van kalium op de zuurstofbevattende olie is: 3 Cm Hi6. Veratrine bestaat volgens Bullock uit 3 alcaloïden met eene hars verbonden, waardoor tevens de verschillende uitwerkingen worden verklaard, die bij het praeparaat zijn waargenomen. Volgens Wood zijn deze 3 alcaloïden: I°. viridine, die oplosbaar is in aether en noch braakwekkende, noch purgatieve eigenschappen bezit; 3°. veratroïdine, onoplosbaar in aether, een prikkelend emeticum en dikwijls catharticum. De hars oefent geene therapeutische werking uit. Bij het gebruik der viridine verkrijgt men het sedatief beginsel van Veratrum viride, zonder de onaangename en dikwijls gevaarlijke brakingen der gewone veratrine. Copaïva-balsem inden geleivorm. : balsami copaïvae gramm. 135, sacchari albi gramm. 63, mellis albi gramm. 63, aquae destillatae gramm. 13, olei menthae piperitae milligr. 1350, carmini quantum sufficit ad colorem. Men brengt den copaïvabalsem, de suiker, den honig en het water ineen pot en verwarmt bij een zacht vuur onder voortdurend omroeren. Na 10 minuten neemt men van het vuur, kleurt met karmijn en aromatiseert na bekoeling met pepermuntolie.

i Boekaankondiging. Algemeens en bijzondere Recepteerkunst. (Ars formulas medicus praescribendi et praeparandi.) Ten dienste van artsen en apothekers, uit onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht, bewerkt door E. J, Opwijrda. Amsterdam, D. B. Centen, 1871. Wanneer wij dit werkje aankondigen, is het enkel om . eenige uitbreiding te geven aan de volgende woorden in het voorbericht: //Ik gevoel zeer goed de mogelijkheid, dat niet alle //receptarii het met de opgegeven bereidingswijzen der art//senijen met mij eens zijn. De ondervinding leert vaak //langs verschillende wegen het doel bereiken. Ik meen , //echter, dat men vrede zal kunnen hebben met de gron//den, waarop mijne aanwijzingen berusten.” Wij wensohen deze zinsnede hier uitte breiden met het verzoek aan onze Collega’s te richten ons ter plaatsing in het Pharm. Weekblad mede te deelen, wanneer en waarin zij soms met ons omtrent het gereedmaken der artsenijen verschillen. Wij hebben in het werkje het practisch gebied betreden, waarop elk apotheker tehuis behoort; door onderlinge bespreking en wrijving van denkbeelden kunnen wij hier elkander veel diensten bewijzen. O. De pharmaceutische examens zijn in het begin dezer week te Amsterdam afgeloopen. De geheele uitslag dezer examens is geweest, dat: van de 6 cand.-apoth. 4 zijn toegelaten, 3 afgewezen; van de 34 cand.-hulp-ap. 14 zijn toegelaten, 10 afgewezen. Bewijzen voor met voldoenden uitslag afgelegd litterarisch examen werden aan 38 candidaten afgegeven. De namen der 4 toegelaten apothekers zijn (zie No. 10): H. Hammacher, F. C. H. van der Willigen, B. W. Dwars, S. S. Hoola van Nooten. De namen der 14 toegelaten hulp-apothekers zijn: D. Veen, A. M. Boom, H. Nanning, A. M. A. van Dieren, P. Boon, J. J. Post, C. J. W. Baurichter, J. A. H. Eijke, J. J. van der Harst, J. Mebius, E. A. Haan, B. H. Enuma, J. A. Eoelse, J. van Santé. Voor het leerling-apothekers-examen te Middelburg, hetwelk inde laatst voorgaande week is afgenomen, hadden zich 13 candidaten aangemeld. Van dezen is aan 10 de acte van bevoegdheid uitgereikt; S zijn afgewezen. De namen der toegelatenen zijn: H. Bonaventura Erackers, van Eoermond, E. van Gils, van ’s Hertogenbosch, G. H. M. Verlinden, van Bergenopzoom, H. J. Scheidelaar, van ’s Hertogenbosch, C. 11. Smits, van Botterdam, C. G. van der Zalm, van ’s Gravenhage, Cl. Amoureus, van Schiedam, J. E. Mekel, van Helmond, A, Sadée, van Venlo, A. H. Eademaker, van Amsterdam. Aan het leerling-apothekers-examen te Meppel, hebben tot heden (Vrijdag) 17 candidaten deelgenomen. Van dezen is aan 11 de acte van bevoegdheid uitgereikt; 6 zijn afgewezen. De namen der toegelatenen zijn: Mej. M. Jelgersma, van den Helder, // C, G. Snel, // // // // A. Schrijf Best, van Hoorn, // J. G. Steen, van Staphorst,