is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 13, 30-07-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. G. D. J. Daring, van Boxtel, n J. D. H. van Plantinga, van Wormerveer, Lantinga, van Sneek, H. Molenaar, van Zwolle, G. W. J. Albert, // J. H. van Kooij, van Oldenzaal, L. T. H. van Plantinga, van Wormerveer. Persoonlijke aangelegenheden. Bij liet groot militair hospitaal te Soerabaya is overgeplaatst de militaire apotheker Iste klasse C. P. Michielsen. Advertentlën. cn geëxamineerd HULP-APOTHEKER, van de P. G., en van de beste getuigschriften voorzien, zoekt tegen I°. September a.s. eene BETREKKING. Inclinerenden gelieven zich met franco opgave van conditiën te adresseren, onder Letters A. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Bsagg*8» Door onvoorziene omstandigheden wordt ten spoedigste tegen ruim salaris een BEDIENDE gevraagd, die lust en geschiktheid bezit om een vrij drukke" receptuur en winkelzaak accuraat en vlug te bedienen. Inclinerenden gelieven zich te adresseren, onder Letter K., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wordt ter OVERNAME aangeboden eene sedert jaren gevestigde APOTHEEK en Handel in VERFWAREN, met zeer net en goed onderhouden WOONHUIS. Franco brieven, onder Letter X., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ' L. i. G R UÏH KI S, Apotheker te ’s Hage, verlangt een bekwaam BEDIENDE. 11, J. VW DE GOORBËRGH, Apotheker te Breda, vraagt tegen primo September een BEDIENDE INTERN. Salaris / 200. Er bestaat tijd en gelegenheid voor studie. a“F o t h e e k. Ten overstaan van Mr. H. EDELINCK, Notaris te 'Groningen, zal, op nader te bepalen tijd en plaats, wegens sterfgeval, publiek worden verkocht: Eene nette, weldoortimmerde BEHUIZING, get. N°. 39, waarin sedert eene BsifeiilË reeds van jaren eene florisante APOTHEEK flffltrprpg met bet beste succes is en nog wordt uitgeoefend, met grooten TUIN en PAKHUIS er achter, staande en gelegen op vrij eigen grond, westzijde inde Nieuwe Ebbingestraat, op den hoek van de Kerkstraat te Groningen, in eigendom toebehoorende aan Mejufvrouw de Wed. en Erven den Heer O. LOFVERS. Te aanvaarden den isten Mei 1872 of desverkiezende vroeger. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris en van den Heer K. OOSTERHOFF, Notaris te Witmarsum (Friesland). ~ DEPOT VAN BESTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren H. I. OETTIMEE, & Co., te Hamburg. Per 100 ƒ 5,50. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam.

Verschenen bij D. B. CENTEN te Amsterdam: ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars formulas medicus praescribendi et praeparandi.) TEN DIENSTE VAN JUteen m NA AH ONDERSCHEIDENE BRONNEN EN IN VERBAND MET HET GRAMMBNGEWICHT, BEWERKT DOOK R. J. O P WIJ R DA. Prijs ƒ 1,60. STOTTERAARS worden in circa 14 dagen in mijne Inrichting genezen. Honorarium wordt eerst na gewensehte genezing gevorderd. Prospectussen en Attesten zijn franco en gratis te bekomen; ook kan men tevens inzage hiervan nemen, en is ieder verlangde Informatie te bekomen door F. QUEHL’S Internationaal-Advertentie-Expeditie-kantoor te Amsterdam, Warmoesstraat J 563. Burgsteinfurt (in Westphalen). R. VELTRUP, Spraakdokter. PETROLEM-DECOCTLAMPEN worden steeds met succes gedebiteerd en geven de gunstigste resultaten. Arnhem, J. C. Th. MARIUS. Boekhorstenstraat, G. 401. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. »Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat hij de Wijde Steeg, F. 37. GROOTDANDEL IN BLOEDZUIGERS VAN W. BEEKEIS Gz., te Duizel hij Eindhoven. Leverancier van alle Militaire Hospitalen. Zij worden dagelijks versch van mijne vijvers gevangen, waardoor ik inde gelegenheid ben alle Heeren Apothekers op de voordeeligste wijze van extra beste grijze goed gespeende Bloedzuigers te voorzien. GLADDER & JANSEN. Amsterdam, Raamgracht, C. 553. Depót van Petroleum-Decoctlampen in soorten, volgens nieuwe constructie van de Heeren STAHL & SCHROEDER, welke noch lucht noch dwalm afgeven. De echte Petroleum-lampen dragen het stempel van D. HaGERICH Patent. Magazijn van alle soorten van papieren, cartonnen en spanen doozen, bladzilver, kurken, perkament, papier, hoornen lepels, drukwerken en verder alle Apothekers-benoodigdheden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam,