is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 16, 20-08-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbijgaande sterk gele kleur aamieemt. De vloeistof vertoont thans in hoogen graad de eigenschap indigo snel te ontkleuren. Schönbein hield dit ontkleurend vermogen voor eene oxydeerende eigenschap der vloeistof en verklaarde haar, door eene ozonvorming aan te nemen. Sohützenberg vond later, dat men hier aan geen oxydeerend maar aan een reduceerend vermogen te denken heeft, hetwelk zoo groot is, dat zelfs daardoor uit koper-, zilver- en kwikzilverzouten het metaal wordt afgescheiden. Na vele proeven is het dezen scheikundige gelukt dit zoo buitengewoon sterk reduceerend werkend lichaam te isoleeren. Het is een nieuw zuur der zwavel, waaraan hij den naam //hydrozwaveligzuur” gegeven heeft, hetwelk in zijn vrijen staat hoogst onbestendig is en snel ontleed wordt. Laat men eene geconcentreerde oplossing van dubbel-zwaveligzure natron op zinkspaanders inwerken, dan verkrijgt men met groot gemak het natronzout van het nieuwe zuur, hetwelk intussohen eene even groote neiging tot zuurstof bezit als het vrije zuur en derhalve ook slechts bij volledige afsluiting der lucht kan bewaard worden. Volgens Hager kan men de mlfophenylzure zouten niet als antiseptische en desinfecteerende stoffen beschouwen, want de oplossingen van vele dezer zouten zelven worden met schimmel bedekt. Persoonlijke aangelegenheden. Bij Koninklijk Besluit is, op het daartoe door hem gedaan verzoek, aan den apotheker Bde klasse bij den militairen geneeskundigen dienst in West-Indië T. Eisselada, thans met verlof hier te lande, een eervol ontslag verleend uit Zr. Ms. militairen dienst. Advertentiën. Een onlangs geëxamineerd Leerling-Apotheker zag zich gaarne GEPLAATST in eene Apotheek, waar de gelegenheid bestaat zich verder te bekwamen, liefst in Deventer of Nijmegen. Inclinerenden gelieven zich met franco opgave van conditiën te adresseren, onder Letters H. F., hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. laJS- Mevrouwde Wed. S. A. LAMPING, te Dalen, biedt TE KOOP aan: den Opstal met toebehooren eener APOTHEEK ten platten lande, benevens Chirurgische Instrumenten. Adres franco, bij den Heer Dr. H. C. BROUWER, Genees-, Heel- en Verloskundige, te Dalen. Den Heer KANNEGIETER, in 1867 gewoond hebbende op de Langstraat te Amersfoort, wordt beleefd verzocht zijn adres op te geven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam, onder Letters RE, N°. 100. ISg»1 Er wordt TE KOOP aangeboden eene welbeklante, sedert dertig jaren gevestigde APOTHEEK, met zeer net en goed onderhouden WOONHUIS. Franco brieven, bij den Wel Ed. Heer N. VAN DER SALM, Apotheker aan het Stedelijk Ziekenhuis te Utrecht. In eene Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd tegen October of November een BEDIENDE INTERNE, vlug en accuraat kunnende recepteren. Salaris ruim. Adres franco, onder de Letters A. B. C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam

Ineen Apotheek te Sittard wordt gevraagd een geëxamineerd PROVISOR. Adres, franco brieven, aan het Postkantoor te Sittard. Een jong mensch, P. G., sedert 2 jaren in eene Apotheek werkzaam, en bekend met vakken van Middelbaar Onderwijs en de Latijnsche taal, wenscht GEPLAATST te worden in eene APOTHEEK, bij voorkeur in eene onzer Academie-steden, ten einde zich verder te bekwamen. Voor nadere informatiën adresseere men zich met franco brieven, onder Letter S., bij de Heeren DIEPERINK & CO., Lithographisch Etablissement, Spuistraat, G 253 en 254, Amsterdam. Dr. VAN DISSEL, te Lochem, verlangt met 1 November een bekwaam burgerlijk APOTHEKERS-BEDIENDE, P. G., EXTERN. Salaris ƒ 600. Brieven met getuigschriften enz. franco. APOTHEEK” Een Leerling-Apotbeker zoekt eene PLAATSING EXTERN, binnen Amsterdam. Brieven franco, onder Letters K. 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. MAGAZIJN van Medicijnglas, Chemische, Pharmaceutische Apparaten, Utensiliën, enz. Voorradig PETROLEUM-DECOCTLAMPEN in soorten met Pan en Ketel, nieuwe constructie, welke noch lucht noch dwalm afgeven. J. B. DELIUS & C°. Amsterdam, Geldersche kade, M. 91, 92. GROOTHANDEL IN BLOEDZUIGERS VAN W. BEEEEIS Gz., te Duizel hij Eindhoven. Leverancier van alle Militaire Hospitalen. Zij worden dagelijks versch van mijne vijvers gevangen, waardoor ik inde gelegenheid ben alle Heeren Apothekers op de voordeeligste wijze van extra beste grijze goed gespeende Bloedzuigers te voorzien. BESTE GRIJZE BLOEDZUIGERS uit de vijvers van de Heeren ïï. ÏT. OETTIMEH & Co., te Hamburg. Per 100 ƒ 5,50. Bij kleinere hoeveelheden hooger. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W. GROOTE, Amsterdam. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam: ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST. (Ars forinulas mcdieas praeseribendi et praeparandi.) ‘ TEN DIENSTE VAN 1 JUtscn m Jlpotijdicrö, f NAAK ONBEKSCHEIDENE BBONNEN S EN IN VEEBAND MET HET GEAMMENGEWICHT, BEWERKT DOOR R. J. OPWIJRDA. Prijs ƒ 1,60. J Bij franco toezending vaneen postwissel a / 1,70 wordt het werkje franco door het geheele rijk t verzonden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.