is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 24, 15-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neerlandica vindt men het volgende als //Ingezonden stuk” in het Handelsbloei geplaatst. VERTALING VAN DE PHARMACOPOEA NEERLANDICA. De bekend geworden uitslag van het onderzoek inde afdeelingen van het wetsontwerp tot regeling der invoering van de Nederl. Pharmacopoea geeft ons aanleiding tot de volgende verklaring. Blijkens den inhoud van den prospectus, vóór eeuigen tijd door de firma J. B. Wolters te Groningen verspreid, is ons opgedragen de bewerking van eene Handleiding bij het gebruik der te verwachten nieuwe Pharmacopoea. Toen wij ons hiertoe verbonden, verkeerden wij inde meening, dat de Pharmacopoea tegelijk in het latijn en in het nederlandsch zou w'orden uitgegeven. Kort voor het afdrukken van dien prospectus werd echter het voorstel van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken bekend, waarbij de uitgave alleen in het latijn verdedigd werd. Uit dien hoofde werd ons door onzen uitgever ook het bezorgen eener Nederlandsche vertaling verzocht, waarmede wij, inde overtuiging dat deze onmisbaar zou zijn, vrede hadden. Nu zich echter inde afdeelingen der Tweede Kamer velen hebben verklaard vóór de uitgave ook van het reeds voorhanden nederlandsche manuscript, door de commissie ad hoe, tegelijk met het latijnsche, aan Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken aangeboden, meenen wij niet te mogen verzwijgen, dat wij ons met dit denkbeeld geheel vereenigen. Ofschoon wij nog niet geheel aan ’t eind’ van ons latijn zijn en er nog wel zooveel van gelooven onthouden te hebben, dat wij niet zouden opzien tegen eene vertaling, als hier bedoeld wordt, meenen wij toch, dat aan die der commissie als zijnde eene offioieële meer waarde zal w'orden toegekend. Eene nederlandsche vertaling, wij herhalen° het, zal in praxi niet gemist kunnen worden. Wie zal de gevolgen kunnen berekenen, wanneer meer, nevens ons, lust gevoelen tot het bezorgen van zoodanige vertalingen en dan misschien, wat ook ons gebeuren kan, hier en daar de ware zin van het oorspronkelijke niet nauwkeurig werd teruggegeven? De belangen van het Nederlandsche publiek eischen, dat onze geneeskundigen en pharmaceuten, die toch niet altijd gewoon zijn, In het latijn te denken, volkomen begrijpen, wat de voorschriften der Pharmacopoea beteekenen. Dit zal slechts met de meeste zekerheid te bereiken zijn, wanneer ook de door de Pharmacopoea-commissie bewerkte Nederlandsche vertaling door bemiddeling der Kegeering zal worden uitgegeven. Amsterdam en Nijmegen, Dr, D. J Oostek. 10 October 1871. B. J. Opwijrda. Uit de Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacia van October 1871, vierde Volgreeks, N° 21, ontleenen wijde volgende bijzonderheden : De Maatschappij hield hare 25*te Algemeene Vergadering den 27stim Juni in het lokaal //het Park” te Amsterdam. Uit het daarbij uitgebrachte Verslag omtrent den toestand der Maatschappij bleek, dat zij bestaat uit 8 Departementen met 210 leden (5 minder dan in het vorig jaar), benevens 2 eereleden. Het departement Amsterdam telt 75, Botterdam 55, Utrecht 28, Groningen 21, ’s Gravenhage 14, Deventer 8, Harlingen 8, Leiden slechts 6 leden. De rekening sloot met een voordeelig saldo van

f 84 9,335. Als plaats voor de volgende Algemeene Vergadering is wederom Amsterdam aangewezen. (De afgevaardigde uit Groningen gaf den wensch te kennen, dat de Algemeene Vergadering in 1873 aldaar mocht gehouden worden). Het voorstel, om een adres te richten aan de Tweede Kamer, ten einde de Java-kina inde nieuwe Pharmacopoea op te nemen, werd afgewezen, op grond, dat le. de uiterlijke kenteekenen der Java-kina nog niet genoeg te constateeren zijn, om daarop een voorschrift tot verplichte invoering vast te stellen; 2e. omdat de Commissie voor de samenstelling der nieuwe Pharmacopoea hare taak reeds heeft ten einde gebracht; 3e. omdat de Pharmacopoea nog niet als wetsontwerp was ingediend en dus vaneen adres bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal geen sprake kon zijn. Naar aanleiding van dit voorstel nam echter de Vergadering het besluit, om de nog volstrekt niet juist bekende geneeskrachtige waarde der bruine Java-kina te leeren kennen, daar deze kina slechts alleen nog op het alcaloïdegehalte onderzocht is geworden. Om daartoe te geraken zal aan de departementen de uitnoodiging gericht worden, zich te verklaren of in hunne stad gelegenheid is, op eenigszins uitgebreide schaal proeven daarmede te nemen. Naar gelang van de hierop ingekomen antwoorden zal van wege' de Maatschappij de benoodigde hoeveelheid kina aangekocht en onder de departementen, die zulks verlangen, verdeeld worden. De overige onderwerpen, op de Vergadering ter tafel gebracht, waren van huishoudelijken aard; o. a. werd een voorstel aangenomen, dat de departementen geringer bijdragen aan de maatschappelijke kas zullen behoeven te zenden. Eender afgevaardigden herhaalde den reeds meermalen geuiten wensch, dat andere pharmaceutische Vereenigingen zich bij de Maatschappij mochten aansluiten, Nog werd dooreen der afgevaardigden met voorbeelden aangetoond, hoe er dikwijls tegenstrijdigheid bestaat tusschen lands- en geneeskundige wetten en de wensch geuit, dat deze wordt opgeheven. In het volgend nommer deelen wijde wetenschappelijke bijzonderheden uit de bijzondere Verslagen der Departementen mede. LONDENSCHE APOTHEKEN. De apotheken te Londen maken door haar in het oog stekend voorkomen een onaangenamen indruk op den buitenlandschen pharmacent. Inde hoofdstraten, Piccadilly, Kegent- en Oxford-street, wordt bijna om de driehuizen eene apotheek aangelroffen. De vensters dezer apotheken zijn opgepropt met étuis, porseleinen en glazen gereedschappen, theekannen, stukken flanel, sponzen, borstels, kammen, stellages met coldliveroil (levertraan), zoodat men meer eene kapperswinkel dan eene apotheek meent voor zich te zien. Inde apotheek zelve vindt men bovendien eene massa zeepen, flacons, banden enz. bergen hoog opgestapeld. Het aantal bedienden in deze apotheken is vaak zeer aanzienlijk; inde BeU’sche apotheek (Oxfordstreet), bij Bridge, Wilkinson en Cie en bij Bew en Comp, worden er wel 30 a 30 gevonden. Laatstgenoemde beide winkels zijn slechts door twee huizen van elkander gescheiden, en betalen toch de grootste huren in Londen, ’s Avonds zijn zij aan groote roode lantaarnen Een even onaangenamen indruk maken de homoiopathische apotheken, die meestal slechts van 10—13 en van