is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 26, 29-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIMSCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, | franco per post, ƒ 4.50. j

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen ta zien, gelieve men franco in te zenden aan den Eedactenr te Nijmegen voor Woensdag.

Prijs der Advertentiën; van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van liet Blad, Brieven franco.

8e Jaargang.

ZONDAG 29 October 1871.

M°. S6.

Mededecllngen. Ingezonden stukken. DE RECEPTUUR IN PORTUGAL. Inde laatste staats verordeningen op de uitoefening der geneeskunst in Portugal vinden wij betreffende de receptuur de navolgende bijzondere bepalingen. Het is den geneesheeren op straffe van geldboete verboden, de recepten anders dan inde landstaal te schrijven. Wanneer zij zich van eene andere formule bedienen, dan die inde legale pharmacopoea voorkomt, zijn zij verplicht de namen en doses der zelfstandigheden in extenso op te geven. Zij mogen geene geneesmiddelen voorschrijven met bijzondere benamingen, die slechts aan enkele pharmaceuten bekend zijn; zoo ook mogen zij geene bepaalde apotheken aanwijzen, waarin hunne recepten moeten worden gereed gemaakt. Zij zijn verplicht op hunne recepten gewicht en maat naar het metriek stelsel te gebruiken. Gevangenisstraf met geldboete bedreigt den apotheker, die ineen recept een bestanddeel dooreen ander vervangt of zich veroorlooft, hierin op eenige wijze verandering aan te brengen; ook indien hij bedorven artsenijen aflevert. Op straffe van geldboete moet de apotheker elk uur bereid zijn, het recept, hetwelk hem wordt gebracht, te dispenseeren. Hij moet nauwkeurig acht slaan, wie het recept heeft onderteekend, en op de afgeleverde recepten den prijs der afgeleverde middelen speciiiceeren, daarbij zich houdende aan den vastgestelden taxe. Al verder wordt geldboete bedreigd tegen het gereedmaken van recepten, waarop maat en gewicht niet naar het metriek stelsel zijn uitgedrukt, gevangenis en geldboete, wanneer de apotheker recepten gereed maakt, die in eene andere als de portugeesehe taal zijn voorgeschreven. BLADEN VAN EUCALYPTUS GLOBÜLÜS. De heer Post Stheeman, apotheker te Meppel, bericht ons, dat hem ter hand gesteld zijn een paar takken eener plant, bestempeld met den naam van Eucalyptus globu. lus, die hem opgegeven zijn koortsdrijvende kracht te bezitten. Hij verzoekt ons zoo mogelijk nadere bijzonderheden omtrent deze plant en haar gebruik mede te deel en. Wij beantwoorden dit verzoek met hetgeen over deze aangelegenheid in No. 11 en 29 van den 7den jaargang gevonden wordt. Van de bladen der Eucalyptus globulus is eene tinctuur bereid, die door dr. Lorinzer te Weenen met het

beste gevolg is aangewend tegen febris intermittens. Yan de 53 gevallen van febris intermittens was in 48 gevallen een zeer gunstig resultaat verkregen. De dosis wisselde van 2 koffielepels tot een half once daags en behoefde door! gaans op die wijze slechts gedurende 3 dagen te worden toegediend. Zij wordt wegens haar niet onaangenamen, aromatieken smaak zonder tegenzin genomen. Volgens Lorinzer kan dit middel als een van de beste surrogaten der kinabereidingen gelden. Volgens Oloëz is het hoofdbestanddeel der bladen eene aetheerische olie (6 proc. en meer). Deze olie is dun vloeibaar, nauwelijks gekleurd, riekt naar kamfer en bevat omstreeks voor de helft een deel, hetwelk bij 175° kookt, terwijl het gedeelte, hetwelk een hooger kookpunt heeft, een mengsel is van verschillende lichamen. De olie met het kookpunt bij 175° is eucalyptol geheeten; zij heeft een specifiek gewicht van 0,905 en is gemakkelijk oplosbaar in alcohol. Deze oplossing riekt bij sterke verdunning naar rozen. Samenstelling: Ci„HmO. Met watervrij phosphorzuur verhit, gaat er eene koolwaterstof: eucalypteen: Ci2Hiß, over, die bij 165° kookt en een speo. gewicht heeft van 0,836 bij 12° C. Het vaderland der plant is Australië; zij is met het beste gevolg in Hongarije aangekweekt, zoodat men reeds in het vorige jaar een voldoend materiaal tot de bereiding van tinctuur heeft kunnen afleveren. De heer Stheeman zond ons tevens een blad der plant over. Het heeft een langwerpig-eironden vorm, bij de korte bladsteel eenigszins hartvormig. De bovenste oppervlakte is donkergroen en kleverig, de benedenste zeer licht van kleur. Men ontwaart in het blad een aantal kleine half doorschijnende stippels (kliertjes). EXTRACTEN. De apotheker Bnders maakt in Let Archiv der I1 har made opmerkzaam op de mindere doelmatigheid der van ouds gebruikelijke bereidingswijze der extracten, namelijk door indamping van het waterig aftreksel. Niet alleen, dat deze extracten bij de meeste zorg moeilijk tegen gisting, uitdroging of schimmel te bewaren zijn, maar het is hem ook bij onderzoek gebleken, dat de extracten, verkregen door behandeling met water en wijngeest, veel meer aan werkzame bestanddeelen bevatten. Deze bereiding geschiedt het best door het waterig aftreksel met zijn dubbele gewicht aan spiritus vini rectificatissimus te vermengen, na eenige uren staan te coleeren, hetgeen er op den doek terug blijft met spiritus na te wasschen, de geheele colatuur te filtreeren, den wijngeest af te distilleeren en eindelijk