is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 26, 29-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoeveelheid veuetiaansche terpentijn voor de massa benoodigd, is omstreeks 5 gram. Elke pil zal dan 300 milligram wegen en 100 milligram tartras kalico-ferrious bevatten. Eicci geeft voor de injection BrOU het volgende voorschrift op: Jf: aquae rosarum gramm. 300, sulphatis zincici milligr. 500, acetatis plumbici, tincturae catechu, tincturae extracti liquiritiae, tincturae extracti opii gumrnosi aa gramm. 1. Het praeparaat, volgens dit voorschrift bereid, gelijkt niet alleen geheel en al op de genoemde injectie, maar heeft ook bij het gebruik goede diensten verleend. Verscheidenheden. Prof. Karsten heeft belangrijke bijzonderheden medegedeeld omtrent het nadeel van het verblijf onder de schaduw van den Manzanilleboom (Uippomane Manzanilla L.). Jacquin heeft dit nadeel ontkend, dewijl hij, zonder eenig bezwaar, zelfs uren onder den boom had doorgebracht tijdens eene regenbui. Karsten trof aan de zeekust van Venezuela prachtige exemplaren van dezen boom aan en wensohte eenig melksap te verzamelen, om dit op zijne bestanddeelen te onderzoeken. Na zich eenige uren hiermede te hebben bezig gehouden, ontwaarde hij een brandend gevoel over het geheele lichaam, terwijl het gezicht en vooral de oogleden hevig waren opgezwollen. Eerst na dagen was de ontsteking en zwelling voorbij en begon de epidermis los te laten. Karsten schrijft deze hevige werking toe aan ammoniakale uitwasemingen van den boom, namelijk vluchtige organische basen, bijv. trimethylamine of andere substitutieproducten van den ammoniak. De tegenovergestelde bevinding van Jacquin wordt door Karsten toegeschreven aan den regen, die de gasvormige producten zal hebben geabsorbeerd. Evenals de Manzanilleboom zijn in Zuid-Amerika andere Euphorbiaceën en Anacardiaceën, vooral soorten van het geslacht Ehus, bijv. Ehus juglandifolia, wegens hunne dusgenaamde vergiftige schaduw gevreesd. Karsten vermeldt verder, dat hij bij alle planten, die hij tot heden onderzocht heeft, vluchtige, curcumapapier bruin kleurende, ammoniakale verbindingen heeft kunnen aanwijzen, indien hij op den bodem van luchtdicht, door zuren afgesloten bakken, die deze planten bevatten, zeer verdund zwavelzuur bracht en dit na eenige dagen met het reagens van Nessler onderzocht. Plij vond dit bij kiemende Leguminosen (linzen, erwten, lupinen), bij de ontwikkeling van knoppen aan boomen en struiken (Aesculus, Syringa, Crataegus, Prunus, Pyrus, Viburnum), zoo ook aan knollen (Helianthus, Solanum), bij zwammen enz. K, meent, dat men dit tot heden bij de analysen der gassen, die door levende planten worden uitgeademd, misschien heeft over het hoofd gezien, omdat de vluchtige ammoniakale verbindingen door het water, hetwelk zich meestal inde gebezigde toestellen bevindt, aangetrokken en teruggehouden worden. Als respirator, die niet alleen, zooals de watten, gewone stofdeeltjes terughoudt maar ook prikkelende dampen, zooals bijv. die van brandende hars, welke door de watten niet worden tegengehouden, wordt door Tyndal aanbevolen tusschen gaas de volgende lagen te maken: met glycerine bevochtigde watten, droge watten, stukjes

kool, bijtende kalk. Het is onverschillig, welke volgorde aan de lagen gegeven wordt. De bijtende kalk kan achi terwege blijven, wanneer het er niet op aankomt, het koolzuur uit de lucht te absorbeeren. Deze respirator is vooral bestemd voor personen bij de brandweer; zij kunnen bij het gebruik daarvan zonder bezwaar langen tijd verblijven in eene met harsrook gevulde ruimte. Te Davorsplatz in Zwitserland is door eene maatschappij eene fabriek in werking gebracht, waarin kumys in het groot bereid wordt. Dagelijks worden 300 flesschen vervaardigd. t | Om te bepalen of het water eener bron met onzuivere wateren op een afstand in verhand staat, is door Church de spectroscoop gebezigd. Er werd hem opgedragen te onderzoeken, of het water eener bron, hetwelk ongeoxydeerde stikstofverbindingen bevatte, met een nabij-3 zijnden pissoir in onderaardsche verbinding stond. Hij 1 \ bracht daartoe 3 gram vaneen lithiumzout inden pis• soir, en kou reeds na verloop van 3 uren het lithium in het bronwater spectroscopisch aanwijzen. 1 Een Engelschman neemt voor het woord uopodeldoc'’ ’ eene andere etymologie aan dan Prof. Ludvvig (zie No. 13). Hij leidt den naam af van de twee woorden: onóg, sap, en &é\ya, ik verzacht, samengetrokken tot //opothëlgo,” waaruit later //opodeldo” en eindelijk //opodeldoc” ontstaan is. Ccelieininiirïdeleii. Jichtolie van J. Egener en Erey te Mainz en Botterdam, eene vloeistof uit twee lagen gevormd (eene benedenste dikke en eene bovenste dunne laag), bestaat volgens Schaedler uit 35 gram gekleurd water (met den reuk naar guano), 60 gram gewone petroleum, 30 gram terpentijnolie, 15 gram ammonia liquida en 10 gram spiritus. Deze hoeveelheid wordt voor ƒ 3,50 verkocht. Vicloria-aether-water, een wasehwater, opgegeven tegen zomersproeten, huiduitslag enz., bestaat volgens Schaedler uit 3 gram borax, 30 gram glycerine en 100 gram aqua naphae. Prijs ƒ 1,20. Een vlekkenwater, door Bernhard te Parijs onder den naam van //liqueur Bernhard” verkocht, bestaat uit 100 deelen ossegal, 50 deelen potasch en 1000 deelen water. Buhlingen's conseroateur voor //haarlijdenden' bestaat volgens Schaedler uit 10 gram tinctuur van arnicabloemen, 5 gram glycerine, 10 gram spiritus en 60 gram water. Deze hoeveelheid wordt met f 3,50 betaald. Adver tentlën. Wed. 1» J. VAN RAOITHOIJT te Goes, vraagt zoo spoedig mogelijk een geëxamineerd APOTHEKER, om als PROVISOR bij haar werkzaam te zijn, liefst van den R. C. godsdienst. ïn eene der Noord-Hollandsche steden verlangt men ineen Apotheek een JONG MENSCH, P. G., die, bij de bevoegdheid, de eigenschappen vaneen goed receptarius bezit. Adres, met franco brieven, Letter A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.