is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 28, 12-11-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEEK. Zoo spoedig mogelijk wordt in eene Apotheek te Amsterdam gevraagd een bevoegd en bekwaam BEDIENDE INTERNE, op zeer aannemelijke voorwaarden. Franco brieven, onder het motto APOTHEEK, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te AmsterdamaTpotheek. Tegen 1 Januari 1 872 wordt TE KOOP AANGEBODEN inde hoofdstad van eene der Zuidelijke provinciën eene APOTHEEK, opgericht in 1828, aan welke verbonden is een Depót van Doozen, Potjes en Medicijnglas, benevens een WOONHUIS, waarin bovengenoemde zaak wordt uitgeoefend, staande op een der"beste gedeelten der stad, en een PAKHUIS. Aanbiedingen franco, onder Letters X. Y. Z., aan het adres van den Boekhandelaar O. MORKS Jzn, te Dordrecht. Een bevoegd Apothekers-Bediende, P. G., van goede getuigschriften voorzien, wenscht tegen 1° December of later GEPLAATST te worden. Adres, brieven franco. Letters B. K., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt zoo iF®?? spoedig mogelijk gevraagd een BEDIENDE, P. G., of iemand accuraat kunnende recepteeren. Salaris ruim, naar bekwaamheid. Franco brieven, Letter H., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gevraagd te Rotterdam een APOTHEKERSIPIF BEDIENDE EXTERNE, vlug en accuraat kunnende werken. Adres franco brieven, Letter R., bij den Kantoor-Boekhandelaar H. T. HENDRIKSEN, Hoogstraat, Rotterdam. In eene Apotheek, waar tijd en gelegenheid in overvloed is tot studeren, verlangt men lEMAND, het recepteren kundig. Brieven franco, Letters F. F., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. en Apothecars-Bediende zag zich gaarne ■jlP®* primo Februari) aanstaande als zoodanig GEPLAATST, liefst als EXTERNE. Adres franco, Letters B. N. C., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongeling, 19 jaren oud, van de P. G., goed met de receptuur bekend, de beginselen der Latijnsche taal machtig, voorzien van goede getuigschriften aangaande goed zedelijk gedrag, zag zich gaarne bij een Geneeskundige of Apotheker GEPLAATST, tegen vergoeding van kost, inwoning en eenig salaris. Adres met franco brieven, onder Letterß., aan O W YAN DEN HEUVEL, Boekhandelaar, firma Wed. D. R. VAN WERMESKERKEN, te Tiel. Een geëxamineerd Apotheker, P. G., zag zich gaarne GEPLAATST, liefst daar waar o-elefenheid tot associatie bestaat. ° Brieven franco, Letters Z. A., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Een Apothekers-Bediende, van de P. G., en van beste testimonia voorzien, wenscht met 1° Februari VERPLAATSING, IN- of EXTERNE. Inclinerenden adresseren zich met franco brieven, met opgave van conditiën, onder Letter A., bij den Boek- en Kunsthandelaar F. J. DE ZWAAN, Hoogstraat, 7, ’sHage.

apotheek. Door sterfgeval zal op nader te bepalen tijd en plaatste Groningen ter VERKOOP worden aangeboden eene BEHUIZING, zijnde eene beklante apotheek. _ Apotheek voor /‘2OOO. Wegens vertrek naar België wordt ter OVERNAME aangeboden een APOTHEEK met commissiewerk, welke een ruim bestaan oplevert, gelegen op de markt in eene voorname stad. Nadere inlichtingen franco, onder Letters Z. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. (iUWKi KWKiTKN. Recluetielijst gratis. Arnhem. J. C. Th. MARIUS. Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaceutische, Medische, Chirurgische Apparaten en Utensiliën. Depot van Kartonnen Doozen voor n.ïï. APOTHEKERS. c. I>. c. r« SUUMIj, Reguliersbreestraat, Amsterdam. NB. Bij tamelijke bestelling wordt de firma kosteloos op de doozen gedrukt. C. GLADDER, Koestraat, K 216, Amsterdam. Reeds gedurende 35 jaren eenig Depöthouder van CartoDnen Doozen, welke met Naam of Firma zonder prijsverhooging geleverd worden. Heeft voorhanden alle mogelijke soorten van papier; perkament- en filtreerpapier; poeder-, recepten-, capsulen-papier in alle formaten gesneden, enz. Nieuw decimaal of grammen gewicht, greinbalancen en receptuurschalen, van de beste kwaliteit. Glaswerk, saniteitsgoederen, hoornen lepels, spatels, bladzilver, poeder-ouwels, kurken, bindgaren, enz. PETROLEUM DECOCT-LAMPEN met pannen en ketels, welke met buitengewoon succes gebruikt worden. Alle Chirurgicale instrumenten en Apothekersbehoeften. Verder alle soorten van Drukwerken. Gelieve op Naam en Woonplaats te letten. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam, dele Aflevering van den 3cn Jaargang van het MAANDBLAD YOOB NATUURWETENSCHAPPEN, uitgegeven door de Sectie voor Natuurwetenschappen & van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde te -Amsterdam. Commissie van Redactie: Prof. J. W. GUNNING, Prof. T. PLACE, Dr. B. J. STOKVIS, Dr. 11. C. DIBBITS, Dr. A. VAN HENNERELER. Inhoud; J. Sirks, Nog iets over de corona. W. K. J. Schoor, Metalen en metalloïden. J. L. Hoorweg, Inductievonk der klos van Rumkorff. F. W. Krecke, Dissociatie van mangaanchloruur. f! G. Groneman, Onweders te Groningen. H. J. van Ankum, Carbolzuur als desinfectiemiddel. Prijs per Jaargang ƒ1,50; franco p.p. ƒ1,60. — ~ ——— Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.