is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 30, 26-11-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durende 3 jaren na de afkondiging van hel loven bedoelde koninklijk besluit (die geschied is 5 dagen na den datum van het besluit). Het verliest dus 19 Februari 1873 zijne waarde. Als het geschiktste middel om ratten en muizen te vergiftigen, wordt in hét Journal de pharmacie d’Anvers opgegeven 1 gram pulvis nucum vomicarum met 10 gram gesmolten ongel of kaarsvet te vermengen en, wanneer het kaarsvet koud geworden is, het mengsel tot klompjes te brengen, die men op oude borden ter plaatse neerzet, waar zich de dieren ophouden. Zoodra de ratten of muizen hiervan gegeten hebben, sterven zij in hunne holen. De stank der ontbinding wordt het best weggenomen door van tijd tot tijd kalkwater daarin te gieten. Het bezigen van het kaarsvet als bindmiddel voor de nux vomica, heeft volgens het vermelde bericht nog dit voordeel, dat zoowel honden als katten en ook gevogelte een grooten afkeer daarvan hebben ; alleen de varkens nemen het tot zich. Men zal dus het mengsel gerust kunnen neerleggen in vertrekken, open plaatsen, stallen enz. Ook tot het dooden van veldmuizen is het mengsel uiterst geschikt. Men brengt de korrels inde openingen, die de veldmuizen inden grond maken. Indien dit mengsel proefhoudend bevonden wordt, achten wij het veel beter geschikt en veel minder gevaarlijk dan de met strychnine of met een af kooksel van nux vomica doortrokken graankorrels, die tot hetzelfde doel door vele collega’s worden afgeleverd. Het onveranderd voorkomen der vergiftige graankorrels doet maar al te zeer vreezen, dat hetzij kinderen, hetzij huisdieren te eeniger tijd slachtoffers daarvan worden. De smaak van ongel of kaarsvet daarentegen is zoo walgelijk, dat elkeen, die bij vergissing of door onbedachtzaamheid een stukje van het vermelde mengsel inden mond krijgt, dit onmiddellijk zal uitspuwen. Verscheidenheden. Schulze heeft inde methode van Schlösing tot het bepalen van het salpeterzuur in bronwater eene wijziging gebracht. Hette onderzoeken water (door indampen eenigszins geconcentreerd) wordt ineen kolfje gebracht, hetwelk met eene gasgeleidingsbuis voorzien is. Het water wordt eerst door koking geheel van lucht bevrijd, waarna het kolfje door middel van caoutchouk luchtdicht wordt gesloten. De verminderde drukking in het kolfje bij het afkoelen geeft gelegenheid, om door de gasgeleidingsbuis een weinig zoutzuur en oplossing van ijzerchlorure daarin te bréngen. Het stikstofoxydegas, bij aanwezigheid van nitraten door het intreden dezer zelfstandigheden ontwikkeld (6 Fe Cl3-)- 6 HCI -}- 3 H N03 = 3 Fe3 Cl6 -}-443 O -j- 2 NO), wordt door koking in eene gegradueerde buis geleid en gemeten. De misschien nog bijgemengde lucht en andere gassen worden bepaald, doordat men het stikstofoxydegas door eene oplossing van ijzerchlorure doet absorbeeren. Wildmer’s praeservatief tegen geheime ziekten, eene troebele vloeistof, bestaat volgens Schaedler uit 180 gram water en 4 gram sulphas plumbicus. Eene flesch met deze hoeveelheid wordt a ƒ 1,80 verkocht. Het is niet alleen de hooge prijs, maar ook de volkomen onwaarde met betrekking tot het beoogde doel, die aanleiding geeft tot ernstige waarschuwing tegen deze industrie.

Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van Neerl.-Indië zijn bevorderd tot militair apotheker Iste klasse I’. W. Neuhaus, tot militair apotheker 2de klasse F. W. Tap. De Uitgever vraagt beleefdelijk, of ook iemand inde gelegenheid en willig is hem tot completeering van jaargangen af te staan (op verlangen tegen vergoeding): N°. 8 van den 3den Jaargang en N°. 36, 37 en 41 van den 7den Jaargang. Advertentlën. SI E N R 1.1 X., geëxamineerd Apotheker R. C., reeds eenige jaren bij het vak werkzaam, derhalve met de receptuur volkomen vertrouwd, zoekt eene BETREKKING, Ex- of Interne daar waar gelegenheid bestaat zich verder te bekwamen. Adres met franco brieven, onder de Letters H. X., bij den Boekhandelaar M. J. VISSER, Iste Wagenstraat te 's Gravenhage. C. n. (lUFIË R s, Apotheker te Uithoorn, vraagt een bekwaam BEDIENDE. Brieven franco. KOOLEMANB BEUNEN, Apotheker te ’sHage, vraagt met 1 Februari 1873 TWEE BEDIENDEN, P. G. De eerste geëxamineerd en ervaren inde werkzaamheden eener zaak. De tweede bevoegd tot de receptuur. Een in Zuid-Duitschland geëxamineerde en gepromoveerde Apotheker, Phil. Dr. zoekt eene PLAATSING in eene groote zaak in Holland, op billijke voorwaarden. De beste getuigschriften en kennis der talen staan hem ten dienste. . Adres franco, Letters D. R. 331 aan het Advertentie-Bureau van HAASENSTEIN & VOGLER, te Keulen. Een in Duitschland geëxamineerd Apotheker, tevens gepromoveerd inde Natuur* en Scheikunde, zoekt eene BETREKKING in Nederl. Indië. Brieven franco, onder Letters M. P. K , aan de Boekhandelaren G. W. VAN DEE WIEL & CO., te Arnhem. Een geëxamineerd Apotheker, P. G., van goede getuigschriften voorzien, vraagt PLAATSING, liefst met associatie of vooruitzigt de zaak later over te nemen. Brieven franco, Letter N., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te Amsterdam, wordt te-Hr®*» gen ruim salaris gevraag! een bekwaam BEDIENDE, P. G., of iemand, accuraat kunnende recepteeren. Brieven franco, Lett. C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. CUND U R A N C5 O MIDDEL TEGEN KANKER. Ontvangen en verkrijgbaar bij Geb. MARIUS te Arnhem.