is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 34, 24-12-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEEK.

In Amsterdam wordt gevraagd een jong mensch als 2de BEDIENDE, in eene Apotheek, waar gelegenheid gegeven wordt de lessen waar te nemen. ( Adres franco. Letters A. 0., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. aT p o t h e e k. Tegen primo Februari 1872 wordt gevraagd: een APOTHEKERS-BEDIENDE EXTERN. Men gelieve zich te adresseeren met franco brieven, onder het motto «Apotheek,” bij den Boek- \ handèlaar Y. ROGGE, Singel bij de Heisteeg, te Amsterdam. P R o VÏS Ö B- Zoo spoedig mogelijk wordt gevraagd een bekwaam PROVISOR op een dorp in Noord-Holland, inde nabijheid van Amsterdam, waar vooruitzicht bestaat de zaak later over te nemen. Belanghebbenden adresseeren zich in persoon of met franco brieven bij de Heeren BECKING & CO., groote Houtstraat te Haarlem, bij wie informatiën zijn te bekomen. Bij W. A. CARON & ZOON, te ïiel, voorhanden eene partij versch gedroogde FLOR. CHAMM. VULGte verkrijgen tegen een zeer billijken prijs bij niet minder dan 13£ K°. BERGER LEVERTRAAN. Medicinale BERGER LE VERTE AAN wordt afgeleverd in heele on halve Levertraanflesschen, van CAPSULES en ETIQUETTEN voorzien, tegen 50 cent de heele, en 35 cent de halve flesch ; de liter a 55 cents; de halve ton a / 36,50 buiten bet fust; de heele ton a / 51, het fust hieronder begrepen, door P. VAN HEIJNSBERGEN, Zaandam, Zuiddijk, 278. 1 Januari 1872 treedt het grammengewigt in werking. Stellen vanaf 1 kilogram tot 1 gram in gepol. bakje, » » »5 hectogram» 1 » » » » . » » »2 » » 1 centigram»nietgepoleerd magahoniehout Etui. » » »2 » » 1 milligram in gepoleerd magahoniehout Etui. y> » » 1 » » 1 » in gepoleerd magahoniehout Etui. » » » 5 deeagram » 1 » ia gepoleerd magahoniehout Etui. » » » 1 gram » 1 » in cartonnen doosjes. Bovenstaande stellen gramgewigt voor Pharmaceutisch gebruik zijn voorhanden in het Magazijn van Chemische, Physiache, Pharmaeeutische, Chirurgische Apparaten en Instrumenten. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvragen franco. Arnhem, Boekhorstenstraat G 4 01. J. C. Th. MARIUS. A. W. GROOTE, KalverstraarE 24. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger.

C. GLADDER, Koestraat. K 216 Amsterdam. Reeds gedurende 35 jaren eenig Depothouder van Cartonnen Doozen, welke met Naam of Firma zonder prijsverhooging geleverd worden. Heeft voorhanden alle mogelijke soorten van papier ; perkament- en fdtreerpapier; poeder-, recepten-, capsulen-papier in alle formaten gesneden, enz. Nieuw decimaal of grammen gewicht, greinbalancen en receptuurschalen, van de beste kwaliteit. Glaswerk, saniteitsgoederen, hoornen lepels, spatels, bladzilver, poeder-ouwels, kurken, bindgaren, enz. PETROLEUM DECOCT-LAMPEN met pannen en ketels, welke met buitengewoon succes gebruikt worden. Alle Cbirnrgicale instrumenten en Apothekersbehoeften. Verder alle soorten van Drukwerken. Gelieve op Naam en Woonplaats te letten. CARTONNEN DOOZEN worden met firma bij bestelling van 100 stuks zonder verhooging van prijs geleverd in 2,3, hoogstens 4 weken. Qualiteit naar gewoonte; de prijzen zeer laag gesteld (Zie Weekblad 10 December) om een algemeenen bijval te vinden, welke noodig is om doozen met naam spoedig te leveren. Rotterdam, Houttuin 218. N. A. PICARD. Magazijn van Medicijnglas, chemische en pharmaceutische Apparaten, Gramgewigt en Maten, Perkamentpapier ƒ 2,75 per kilogram, Poeder-Perkamentnapier ƒ3,25 per boek, gewoon ƒ 5 per riem. Bij toeval voor ƒ 25 aangeboden: 50 REAGENS-FLESCHJES met ingebrande etiquetten. PULVIS PRO ELECT. LENITIV. Het Pulv. pro elcet. Icnitiv. wordt afgeleverd in llesschen van i kilo a ƒ 3,50. Bij de vele en herbaalde aanvragen, zal het mij aangenaam zijn, tijdige bestelling te ontvangen. H.H. Collega’s welke met dit gemakkelijk poeder nog geen kennis gemaakt hebben, wordt bij franco aanvrage een monster met bericht franco toegezonden. A. E. S THEE MAN Hz., Apotheker te Winschoten. Met het oog op de verplichte invoering van het Grammengewicht met 1° Januari a.s., worden Heeren Apothekers attent gemaakt op het bij den Uitgever dezes verschenen werk, getiteld: ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKÜNST. ( (Ars formulas medicus praeseribcndi et praeparandi.) > TEN DIENSTE VAN L Jlrtmi m Jlpotljckr*, NAAR ONDERSCHEIDENE BRONNEN EN IN VERBAND MET HET GRAMMENGEWICHT, BEWERKT DOOR R. J. OPWURDA Prijs ƒ 1,60. Bij franco toezending vaneen postwissel a f 1,7 0 wordt bet werkje franco door het gehcele rijk verzonden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.