is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 45, 10-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50.

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels / I.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

ZONDAG 10 Maart 1873.

3*°. 45.

8e Jaargang.

mededeellngen. Ingezonden stukken. Bij Koninklijk Besluit van 3 Maart is de Commissie belast met de samenstelling eener nieuwe Pharmacopoea, bestaande uit de leden: den hoogleeraar dr. P. J. van Kerckhoflf, tevens voorzitter, den hoogleeraar dr, C. A. J. A. Oudemans, tevens secretaris, G. J. Jacobson Abz., P, J. Haaxman, E. J. Swartwout, dr. H. Eabius, dr. J. J. Homoet en C. H. van Ankum, op de meest eervolle wijze ontbonden, onder dankbetuiging voor den gewichtigen dienst inde volbrenging harer taak bewezen. Tevens heeft Z. M. de hoogleeraren dr. P. J. van Kerckhoff, voorzitter en dr. C. A. J. A. Oudemans, secretaris der ontbonden Commissie, benoemd tot ridders der orde van den Nederlandsohen Leeuw. Zeker zal elk onzer lezers zich verheugen inde welverdiende onderscheiding aan genoemde heeren en in hen, aan de geheele commissie te beurt gevallen. PHARMACOPOEA NEERLANDICA, EDITIO ALTERA. YI. s°. Benige bijzonderheden betreffende sommige praeparaten. Het kan natuurlijk niet in onze bedoeling liggen en zou verre den omvang van ons blad overschrijden, de praeparaten der Pharmacopoea aan eene uitgebreide beschouwing te onderwerpen. Daarvoor is de plaats ineen afzonderlijk werk, hetwelk volgens den algemeen verspreiden prospectus weldra zal beginnen te verschijnen {Handleiding bij het gebruik der Tweede Uitgave van de Pharmacopoea Neerlandica door dr. D. J. Coster en 11. J. Opwijrda. Groningen. J. B. Ifolters). Wij wensohen hier slechts de aandacht te vestigen op eenige bereidingen, die eene wezenlijke vernieuwing, verandering of verbetering hebben ondergaan. We behouden de alphabetische volgorde. Bij de bereiding van Aether aceticus is de acetas plumbicus zeer wijselijk vervangen door acetas natricus, die vrij wat beter watervrij kan verkregen worden. Bij Acetas morphini wordt evenmin als bij andere praeparaten, die door den apotheker uit den handel worden aangeschaft, de bereiding opgegeven, maar wij kunnen niet nalaten de opmerkzaamheid te vestigen op eene reactie, die bij dit praeparaat en bij alle morphinepraeparaten wordt opgegeven. Er staat namelijk, dat de oplossing van acetas morphini (resp. sulphas en hydrochloras morphini) niet door bioarbonas kalicus mag worden troebel gemaakt. Nu is het juist een kenmerk van de neutrale oplossingen der morphinezouten, dat zij door

bioarbonas kalicus worden troebel gemaakt. Elk apotheker, die dus zijne morphinezouten volgens de Pharm. onderzoekt, zou zijne praeparaten moeten afkeuren. Het troebel worden geschiedt echter niet, indien de vloeistof een weinig zuur is, terwijl dit wel het geval is, indien het morphinezout een narcotine- of chininezout bevat, op welk laatste de reactie volgens Duflos hoofdzakelijk dient. Het voorschrift voor Acidum phosphoricum heeft groote verbetering ondergaan door de opgegeven mindere sterkte van het salpeterzuur. Het Antidotum arsenici is ingericht naar de eischen van den tegenwoordigen tijd. Het Aqua destillata wordt op het voetspoor van Hager van organische stof en ammoniakverbindingen bevrijd, De methode tot bepaling der sterkte van de cyaanbevattende gedistilleerde wateren is de juiste. (liet andere gedeelte van 5° in hel volgende Kommer.) ONDERZOEK VAN MURRAy’s GEHEIMMIDDEL TEGEN BHEUMATISME. Men zond mij dezer dagen tot onderzoek eene flesch met het opschrift: //Specific for the gout, rheumatisme, lumbago, scratica, etc. largely patronised by the Faculty”. Verder volgt de opgave van het gebruik, de verzekering, dat het //no colchicum or any deleterious drug” bevat, doch slechts een zacht purgatief en de onderteekening: H. J. Murray, adres Halfmoon Street, Piocadilly. Prijs 4 s. 6 d. (ƒ2,70). Aan het einde wordt verzocht de ledige flesch te vernietigen, //to prevent the bottles being fraudulently reused.” Men vermeldde ons tevens, dat vele geneesheeren in ’s Gravenhage dit middel aanbevelen, niettegenstaande zij volstrekt niet met de samenstelling bekend zijn! De achtkante flesch van omstreeks 180 gram inhoud bevatte eene roodbruine, omstreeks heldere vloeistof, bijna geheel reukeloos, vaneen scherpen bitteren smaak. Spec. gew. 1,06. Om te onderzoeken of de kleur vaneen plantensap afkomstig was, behandelde ik een deel der vloeistof met ammonia liquida, waardoor de kleurstof rosé werd en de duidelijke kenmerken opleverde afkomstig te zijn van konzenielje. Tevens ontstond hierbij een wit licht praecipitaat, hetwelk na bijvoeging van chloorammonium verdween. Een gedeelte der vloeistof werd vervolgens tot droog ingedampt, waarbij eene aanmerkelijke hoeveelheid eener zoutachtige stof terug bleef. Deze zoutachtige massa vertoonde bij de analyse de aanwezigheid van magnesium en kalium, verbonden aan jodium en chloor. Bij gloeiing