is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 46, 17-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ineen Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd, tegen primo Mei of vroeger, een BEDIENDE of iemand goed kunnende reeepteeren. Salaris f 300 of meer, naar bekwaamheid. Franco brieven, Letters B. C., hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gevraagd een geëxamineerd Apotheker, om als eerste BEDIENDE te fungeren. Brieven, onder Letter D., bij den Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK, te Rotterdam. Een bekwaam Apothekers-Bediende, van IFv de P. G., van goede getuigschriften voorzien, wenscht zich met primo Mei, EXTERN, VERPLAATST te zien in eene Apotheek. Franco brieven, onder Letter A., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gevraagd een Bediende Interne, P. G.„ tegen hoog salaris. Adres franco, Letters M. N., hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. TE KOOP een APOTHEEK met toebehooren, zeer geschikt voor een doctor ten platton lande. Te bevragen bij J. HENDRICKX, te Broekhuizen bij Venlo, (Provincie Limburg). Een jong mensch van goeden huize wenscht in kennis te komen met een geëxamineerd Apotheker, om een bestaande zaak te CONTINUEEREN en uitte breiden. Franco offerten worden ingewacht, onder Letter U. bij'den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. P- Een bejaard Apotheker vraagt tegen half Mei of Juni een PROVISOR (met uitzigt tot overname der zaak). Adres franco, onder Letter A, bij de Boekhandelaresse Wed. P. M. FEENSTRA, te Bolsward. nMdgto Men verlangt in eene Apotheek tot hulp ïPi? een PERSOON, van de P. G., met de receptuur bekend. Adres, met franco brieven, Letter ü., bij den Boekhandelaar A. C. ROLFF, Utrechtschestraat Z 841, te Amsterdam. jjjßaBK?a* Door sterfgeval TE KOOP een plattelands APOTHEEKJE, met voorradige geneesmiddelen en instrumenten, voor zoover die aanwezig zijn. \dres franco, onder LetterWT., bij den Boekhandelaar E. DE BONT, te Rotterdam. NB. Tevens bestaat er bijzonder gunstige gelegenheid tot vestiging vaneen Genees-, Heel- en Verloskundige. Twee goed geconserveerde MICROSCOPEN, fabricaat OBERHAUSER, worden met toebehooren, bestaande uit één teekenpnsma, oculair met millimeterschaal enz. TE KOOP aangeboden. Beide microscopen completeeren elkander, doch kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. Adres, onder de Letters Q. Q., aan het ialfel?re.e“ advertentie-bureau bij de Heeren NIJGH & V AIS DITMAR, te Rotterdam. – Apotheek – Provisor. Men verlangt ten spoedigste een geëxamineerd Apotheker om als PROVISOR werkzaam te zijn. Salaris f 100, benevens kost, inwoning en bewas- SCBrieven franco, Letters N. P„ adres H. BOKMA, Boekhandelaar te Leeuwarden.

Wflgjßfl" Voor 10 mille ter overneming aangeboden eene GENEES-, HEEL-en VERLOSKUNDIGE ZAAK met APOTHEEK, royaal HUIS, REMISE en TUIN, op een welgelegen dorp niet ver van den Rijnspoorweg. Franco te informeeren, onder het motto SOLIDE, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. GRAMMENMATEN van glas, poreclein en tin, de eerste in heele en halve grammen verdeeld, benevens Gramgewigten, in elke hoeveelheid direkt afleverbaar. Arnhem. L O. Th. MARIUS. A. W. 6ROOTE, Kalverstraat E 24. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, hij kleinere hoeveelheden hooger. «C – Singel hij het Koningsplein, X N°. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-', Inductie- en Eotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchouc-Ballon, kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Eransche Pleisters, Apostumatie-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar- Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandiustrumenten, Tandplombeersel Thermometers, Microscopen, Loupen, Subciitane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anns-Specula, Catheters, Bougies van de dilateerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de Keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchouc Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria Eorceps, Bekkenmeters, Kephalotribes, Zakapotheken, Troussen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique Kousen, Ceintures voor Navelbreuk-, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches," Antiblennorhagique, antiperodique enz., Plesschen-Capsules Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal Gewigt, Lancetkokers, Penseelen Vaccinatie en Reageerbuisjes, Mensunrglazen, Mortieren, Maten, Hedicijn-kurken. Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit Papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. Bij J. GREVEN te Utrecht, is heden verschenen: E. MULDER, ïïoogleeraar, Scheikundige Aanteekeningen. 2e deel, prijs f 3,35. Van het le deel zijn nog enkele exemplaren voorhanden tegen den prijs-van f 3,50. Bggjp?** In April zal hij H. A. TJEENK WILLINK te Arnhem te bekomen zijn: Pharmacopóea Germanica ƒ11,40. Men kan inteekenen op de Duitsche vertaling van Hager, die later verschijnt. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.