is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 47, 24-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARIHACEUTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. i. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, f 4.50.

Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur te Nijmegen vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels f 1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

8e Jaargang.

ZONDAG SA Maart 1873.

K°. 49.

Mededeclingen. Ingezonden stukken. * PHARMACOPOE A NEERLANDICA, EDITIO ALTERA. Yin; s°. c. Eenigszins vreemd schijnt het voorschrift van Mei rosarum toe, wat het in tweëen uittrekken der flores rosarum rnbrarum betreft. Wij zien het groote heil van deze omslachtigheid niet in. Evenals bij het Pnfnsum rhei aquosum, was het ook hier doelmatig geweest den tijd voor het tweemalige digereeren aan te geven. Eene groote verbetering voor de kleur en de consistentie van den rozenhonig levert het vervangen der hoeveelheid honig door de helft suiker. Mucüago seminum cydoniorum wordt koud en door schudding bereid, eene methode zeker veel meer gewenscht dan de koking inde Iste uitgave. De bereiding van Nitras argenticus, uitgaande van koperhoudend zilver, eischt eenige oefening, die men echter spoedig verkrijgt, en levert dan, volgens de ondervinding van deskundigen, een zeer gunstig resultaat. Bij het voorschrift voor Nitras bismuthicus basiens wordt praeoipitatie met heet water voorgeschreven. Hoewel uit de opgave, dat men het salpeterzuur in eene kolf moet brengen, om er het bismuth in op te lossen, duidelijk doorschemert, dat deze oplossing onder verwarming moet geschieden, was het onzes inziens niet overbodig geweest dit er bij te voegen. De aard van het praeparaat hangt te veel van de bereidingswijze af. De bijvoeging eener geringe hoeveelheid water bij de salpeterzure oplossing en het laten bezinken van dit mengsel gedurende eenigen tijd is kennelijk ingericht op de afscheiding van den arsenik in het bismuth als arsenicas bismuthicus, daar toch in het Bismuth zelf sporen arsenik worden toegelaten. Zeer groote verbetering heeft het voorschrift voor de bereiding van Oxydum zincicum ondergaan door de praecipitatie bij kookhitte der oplossing van sulphas zincicus, gevoegd bij eene overvloedige hoeveelheid oplossing van carbonas natricus. De vorming van het basisch zinkzout, hetwelk bij koude praeoipitatie zoo lichtelijk ontstaat, wordt daardoor vermeden. Practisch ‘ zijnde voorschriften voor de Oxymella en vooral voor het Oxymel simplex. Bij het voorschrift toch der Iste uitgave verdampt tijdens de koking een deel van het azijnzuur. Phosphas calcicus is het gepraecipiteerde zout. Pulvis opii compositus (Pulvis Boverï) wordt als van ouds van pulvis opii bereid, maar vaneen pulvis opii van 9—12°10 morphinegehalte.

Bij de bereiding van Resinajalapae wordt met recht voorgcsohreven de radix jalapae vooraf eenigen tijd te weeken. Plet vloeibare Balsamum Opodeldoch is als verplicht geneesmiddel opgegeven en te recht, daar dit op de meeste plaatsen veel meer dan het vaste in gebruik is. Het voorschrift voor de Solutio aceiatis plumbici basici helpt ons eindelijk uit de onzekerheid, waarin ons de Pste uitgave liet. Deze toch verlangde, zooals algemeen bekend is: P° als Acetum lithargyri eene neutrale oplossing van aoetas plumbicus, die volgens het voorschrift bij de gewone temperatuur nooit de verlangde sterkte van 1,25 kon hebben en gaf 2° voor een Acetas plurabicus tribasicus of Extractum Saturni van 1,5 een voorschrift, hetwelk, woordelijk opgevolgd, nooit tot het beoogde resultaat kon leiden. De neutrale loodazijn is vervallen en de sterke Acetas plumbicus tribasicus (Extractum Saturni) vervangen dooreen basischen loodazijn van behoorlijke sterkte. Zeer juist is het voorschrift voor de bereiding van eene oplossing van loodaoetaat van 1,252 —1,256, die terecht den officieelen naam van//Solutio Acetatis Plumbici Basici” en den officinalen naam van //Acetum Lithargyri” draagt. (De verkeerde schrijfwijze van //Lithargyri” als //Lythargyri” der Latijnsche uitgave, op het Verbeterblad van die uitgave aangegeven, wordt hier inde Nederlandsohe uitgave teruggevonden, zonder dat zulks in het Verbeterblad op laatstgenoemde uitgave staat vermeld.) Plet is ons niet duidelijk, waarom men inde Solutio arseniitis kalici composita den spiritus aromaticus door spiritus lavandulae heeft vervangen. Solutio chloreti ferrici is, volgens het opgegeven voorschrift bereid, juist w’at de naam aangeeft en. verdient zeer zeker verre de voorkeur boven het onzekere, zure, uitzakkende praeparaat der Iste uitgave. Onder de nieuwe praeparaten treffen wijde Solutio chlorii aan met eene eenvoudige en practische methode voor het bepalen van het minimum der sterkte. Bij de bereiding der verschillende soorten van Spiritus wordt steeds het specifiek gewicht van het distillaat opgegeven en daarbij eene kleine speling gelaten. De bereidingen gaan uit van spiritus rectificatissimus (0,828—0,880), met de noodige hoeveelheid water vermengd. De voorgeschreven afwassching der kleine kristallen van Sulphas ferrosus met verdund zwavelzuur en spiritus rectificatissimus is het beste middel, om ze tegen hoogere oxydatie te beschutten. Als Sulphas kalico-aluminicus wordt eene zuivere, bijna ijzervrije kali-aluin opgegeven.