is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 47, 24-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij ons is zoowel de Latijnsche als de Nederlandsche uitgave officieel. Maar met het oog op art. 4 van Wet IY zal het zeer zeker voldoende zijn, indien een exemplaar van eene der beide uitgaven inde apotheek voorhanden is. In het Overzicht over den toestand der Pharmacie in 1871 inde Bunzl. Pharm. Zeitnng treffen wij o. a. een bericht aan over het opriehten eener Jcademia nazionale farmaceutica in Italië, die met recht als den stand onwaardig wordt geheeten. Om toch een eerediploma dezer Academie te verkrijgen, behoeft men slechts een geschenk in geld aan den President ter hand te stellen, dat wil zeggen, aan den oprichter, die zich voor 3 jaar van deze betrekking heeft meester gemaakt. Ook deelt de Academie groote zilveren medailles uit aan al diegenen, welke als gewone leden de jaarlijksche contributie vijf jaar vooruit betalen. Uittreksels uit Winnen- en Wuitenlandsche tijdschriften. Door Scheller wordt eene nieuwe methode voor de bereiding van pepsine opgegeven. Van goed schoongemaakte versche varkensmagen wordt het muqueuze membraan afgesneden, fijn gehakt en in water, hetwelk met zoutzuur is zuurgemaakt, gedurende 7 dagen gemacereerd, terwijl de vloeistof gedurig omgeroerd wordt. De verkregen vloeistof wordt doorgezegen en, indien zij daarbij nog niet helder is, 34 uren terzijde gezet, om de slijmdeelen af te zonderen. Bij de heldere vloeistof wordt eene gelijke hoeveelheid eener verzadigde oplossing van chloornatrium gevoegd en alles goed vermengd. Na eenige uren ziet men de pepsine, door het chloornatrium uit de oplossing afgescheiden, op de oppervlakte drijven, zoodat zij met een lepel afgeschept en verder gedroogd kan worden. Eindelijk wordt zij sterk uitgeperst, om haar zooveel mogelijk van de zoutoplossing te bevrijden. Deze pepsine, uit de pers genomen en aan de lucht gedroogd, is eene zeer taaie zelfstandigheid en heeft naaide dikte der laag een verschillend voorkomen, In dunne lagen gelijkt zij op perkamentpapier, in dikke op zoolleder. Hare kleur is stroogeel tot bruingeel. Behalve eene geringe hoeveelheid slijm bevat zij eenige phosphorzure kalk en chloornatrium, hetgeen echter in hare werking op de spijsvertering niet schaadt, daar het maagsap deze zouten evenzeer bevat. De pepsine kan met melksuiker afgewreven en zoo bewaard worden. Advertentie». Wordt verlangd in eene Apotheek, Prov. Zuid-Holland, een bekwaam BEDIENDE, R. C., op zeer aannemelijke voorwaarden. Brieven franco, Letters A, A., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen 1° Juli a.s. wordt gevraagd een iPW bekwaam PROVISOR, P. G. Brieven franco, onder Letters X. X., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker, bijna 70 jaar oud, door rampen, tegenspoeden en ziekte in netelige omstandigheden gebragt, neemt bij deze de vrijheid, om eenige HULP te vragen van H.H. Apothekers, Doctoren en edele menschenvrienden. De kleinste gift zal in dank worden aangenomen, en van de ontvangst in dit Weekblad worden kennis gegeven. Men wordt verzocht dezelve op te zenden onder Letters A. G., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bejaard Apotheker vraagt tegen hall Mei of Juni een PROVISOR (met uitzigt tol overname der zaak). Adres franc o, onder Letter A, bij de Boekhandelaresse Wed. P. M. FEENSTRA, te Bolsward.

TE KOOP een APOTHEEK met toebehooren, zeer geschikt voor een doctor ten platten lande. Te bevragen bij J. HENDRICKX, te Broekhuizen bij Yenlo. (Provincie Limburg). Gevraagd een Bediende Interne, P. G.„ tegen hoog salaris. Adres franco, Letters M. N., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. fflSffljjSP*" lemand de receptuur volkomen toevertrouwd, kan GEPLAATST worden op aannemelijke voorwaarden. Adres, Letter A. N., bij den Boekhandelaar D. B, CENTEN, te Amsterdam. Brieven franco. Door bijzondere omstandigheden kan met 1 Mei of eerder een goed receptarius, tegen kost, inwoning en goed salaris GEPLAATST worden bij Apotheker T. W. van der MEULEN, te Leeuwarden. Brieven franco. MiS?*’ Te Amsterdam wordt ineen Apotheek gevraagd een BEDIENDE P. G., of iemand goed kunnende recepteeren, tegen hoog salaris. Brieven franco, onder Letter H., bij den Boekhandelaar T. KOUWENAAR, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt tegen 1 Mei verlangd een JONGMENSCH P. G., goed bekend met de receptuur, aanwiendesverkiezende eenige gelegenheid tot oefening zal gegeven worden. Adres met franco brieven, Letter D., bij den Boekhandelaar A. O. ROLFF, Dtrechtschestraat Z 841, te Amsterdam. wgujgfc' Een Leerling-Apotheker van de P. G., accuraat kunnende recepteren en de beste testamonia kunnende overleggen, zag zich gaarne tegen primo Mei in eene soliede Apotheek GEPLAATST, hetzij EX- of INTERN, bij voorkeur in Amsterdam. Brieven franco, sub Letters Z. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Provisor gevraagd. De Wed. I. J. CLEMENT te Krommenie, provincie Noord-Holland, vraagt met primo April tegen hoog salaris een PROVISOR, of een geëxamineerd APOTHEKER, voor korter of langer tijd ter adsistentie. Brieven franco. iLTTENTIEI ' Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 870 Q. stuks, f 4. Gesneden reeeptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. , f Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. _ STOPFLESSCHEN voor HH. Apothekers met geëtst Etiquet voor zuren voorhanden. Arnhem. J- O. Th. MARIUS.