is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 48, 31-03-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen en zoo noodig door zweedsch filtreerpapier gefiltreerd, totdat men haar volkomen helder verkrijgt; dan wordt zij ineen hoogen cilinder gegoten, waarna men poeder van zuiver keukenzout bijvoegt en zoolang omroert, totdat hiervan niets meer oplost. Na rustig staan drijft het grootste gedeelte van het carbolzuur als eene gele olielaag op de zoutoplossing en kan met behulp vaneen hevel of van eene pipet worden weggenomen, waarna het praeparaat voor het gebruik gereed is. Dewijl het 5 proc. en meer water bevat, kristalliseert het inden regel niet, maar men kan het gekristalliseerd verkrijgen, door het uit eene retort met een weinig kalk te distilleeren. Het gedeelte, hetwelk bij omstreeks 185° C. overgaat, openbaart bij de gewone temperatuur ter nauwernood een reuk, hoogstens riekt het zuur zwak naar geraniumbladen. Church heeft van deze merkwaardige eigenschap gebruik gemaakt, om den eigenaardigen reuk van het zuiver carbolzuur te maskeeren, door op de 30 gram 4 droppels fransche geraniumolie bij te voegen. Daardoor wordt tevens het zuivere gekristalliseerde zuur vloeibaar. Door Latour worden de neutrale en basische verbindingen van broom met chinine en cinchonine als nieuwe hoogst wrerkzame geneesmiddelen aanbevolen. De neutrale hydrobromas chinini wordt bereid door 10 deelen sulphas chinini met 50 deelen wijngeest van 85 proc. ineen kolije te verhitten en hierbij 8 deelen brometum kalicum, opgelost in 20 deelen water met 10 deelen 1 procentig zwavelzuur, te voegen. Men kookt eenige keeren op, filtreert na eenige minuten den afgescheiden sulphas kalicus af, wascht met eenigen wijngeest na, verdampt de Altraten tot de helft en laat ze kristalliseeren. De verbinding komt voor in witte ondoorzichtige kristallen, die gemakkelijk oplosbaar zijn in water en alcohol en tot formule hebben: C2o H24 N2 02, 2 HBr + 3 H2 O. De basische verbinding wordt verkregen door 10 deelen sulphas chinini met 50 deelen wijngeest, 5 deelen brometum kalicum en 20 deelen water op dezelfde wijze als boven is opgegeven, te behandelen. Nog beter geschiedt de bereiding uit het neutrale zout door bijvoeging van ammonia liquida tot zwak alcalische reactie. De bereidingen der verbindingen van het broomwaterstofznur met cinchonine geschieden op overeenkomstige wijze. Met betrekking tot deze praeparaten merkt Hager met recht op, dat zij als vrij overbodig inden artsenijvoorraad kunnen geacht worden. Verlangt de geneesheer broom en chinine gelijktijdig aan te wenden, dan verbinde hij eenvoudig gelijke gewichtshoeveelheden brometum kalicum en sulphas chinini in mixturen, pillen of poeders en hij kan verzekerd zijn, dat er broomwaterstofzure chinine zal ontstaan. Als nieuwe pharmaceutische praeparaten worden door de Gazz. del Earm. Ttal. opgegeven: Pkenoltannine, bereid door 1 deel tannine met 1 deel phenylzuur ineen mortier door samenwrijving te vermengen. Eene pasta van honigconsistentie en krijtachtige kleur. Joodhoudende phenoltannine: 9 deelen phenoltannine met 1 deel jodium gewreven. P henoltanninew aten 1 deel phenoltannine in 4 deelen aqua destillata door wrijving opgelost. De oplossing wordt gefiltreerd.

Op gelijke wijze kan men joo dpheno Itannin ewciter, verder phenoltannineglycerine enz. bereiden. Om troebel geworden Vinum colchici te klaren, wordt door Vulpius aanbevolen hem met een kleine hoeveelheid fijnen pulvis seminis colchici (1 gram op 1000 gram wijn) te schudden en dadelijk 4 tot 5 maal dooreen en hetzelfde filtrum te laten loopen. Hij schrijft het troebel worden toe aan gistcellen, producten der nagisting bij het digereeren van den wijn met het seinen colchici. Het stikstofgehalte toch van dit zaad maakt de vermeerdering van enkele aanwezige gistcellen mogelijk. Wegens hare kleinheid gaan zij bij het filtreeren van den wijn mede door het filtrum en ontwikkelen zich nog langen tijd, totdat zij geen verder materiaal tot den bouw voor haar cellenmembraan vinden. De opgegeveu zuiveringsmethode is door Vulpius als proefhoudend bevonden. Zelfs na maanden werd onder den microscoop geen spoor van organismen aangetrofi'en. Solutio chloreti aiuminici voor omslagen, compressen enz. wordt bereid door 105 deelen sulphas aluminicus op te lossen in 150 deelen gedistilleerd water en bij deze oplossing te voegen eene oplossing van 100 deelen chloorbaryum. Na bezinking wordt de vloeistof afgefiltreerd en tot 402 deelen gebracht. De oplossing bevat 10 procent chlooraluminium. Formule voor xylol. : xyloli gramm. 10; tere cum vitelli ovi gramm. 20—30. Adde glycerini gramm. 30, aquae destillatae gramm. 200. M. D. S. Om de twee uren een eetlepel. In plaats van glycerine kan ook syrupus liquiritae gegeven worden. Liquor prophylacticus {Eau d'hygièné), van Jeannel. pi: aluminis gramm. 15, sulphatis ferrosi, sulphatis cuprici aa gramm. 1, spiritus Coloniensis gramm. 10, aquae communis gramm. 1000. Men lost de zouten in het water op en voegt dan de Eau de Cologne bij. Het vocht wordt als wassching gebruikt. Ceratum antisepticum van Jeannel. pi: olei amygdalarum gramm. 4, cerae flavae gramm. 1, olei laurocerasi gramm. 3. De amandelolie met het was en de helft der laurierkersolie worden in het waterbad verwarmd, uitgegoten ineen mortier, die tot 100° C verhit is, het mengsel geroerd, totdat het koud is en hieronder de andere helft der laurierkersolie gemengd. De werking is gelegen inde laurierkersolie, die de dierlijke reuken vernietigt. Openlijke Correspondentie. Het ingezondene door E. en H. M. in het volgend nommer. EEEATUM. In No. 47, bladz. 1, kolom 1, regel 11 van beneden, staat: //basisch zinkzout,” moet zijn: //basisch zinksulphaat.”