is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 51, 21-04-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gevaarlijk maar toch zeer lastig is en vooral in dezen tijd voorkomt. De aanwending moet bij het begin der verkoudheid en het rieken om de 2 uur geschieden. Hager geeft het middel nogmaals ineen eenigszins gewijzigden vorm op. pf: acidi carbolici puri gramm. 5, ammoniae liquidae gramm. 6, aquae destillatae gramm. 10, spiritus rectificatissimi gramm. 15. Men doet dit mengsel ineen wijdmondsfleschje met kurken of glazen stop, hetwelk voor de helft met watten is gevuld. (In het eerste voorschrift werd pluimaluin opgegeven). Voor kinderen en zwakke personen neemt men de verhouding der bestanddeelen: acid. carbol. 3, ammon. liquid. 5, aq. 10, spir. 15. Nadat de watten met de vloeistof goed doortrokken zij n, worden zij met eene dikke glazen staaf samengedrukt, zoodat de massa vast is en van de vloeistof niets laat afdruipen. Dewijl de vloeistof bijtend werkt, veegt men na het vullen van het fleschje den hals met een doek af, opdat geen druppel, daaraan hangende, bij het rieken aan het fleschje met den neus in aanraking komt. Brand raadt voor het gebruik aan eenige droppels te doen op eene 3 4voudige laag dik vloei- of filtreerpapier, dit inde holle hand te nemen, en door mond en neus diep in te ademen, zoolang men nog reuk kan waarnemen. De oogen moeten voor de dampen beschut worden. Inde eerste oogenblikken is het prikkelend gevoel inden neus niet zeer aangenaam, bij eene acute verkoudheid zelfs pijnlijk, maar allen gewennen zich spoedig daaraan, zelfs zeer kleine kinderen. Plager vermeldt eindelijk nog, dat zijn middel niet anders is als eene navolging vaneen oud volksmiddel, namelijk dat men lijders aan longziekten weken lang in eene koestal laat slapen. Ook hier ontwikkelt zich ammoniakgas en inde urine van runderen heeft Stadeler carbolzuur aangewezen. (Het spreekt van zelf, dat die koestallen het werkzaamst zijn, welke om de acht dagen van de mest bevrijd worden, het minst de koestallen onzer modelhoeven). Het olfactorium bevat dus de voor de longen heilzame lucht van koestallen, die niet dikwijls van mest geledigd worden, ineen geconcentreerden en tevens aangenamen vorm. Men zond ons uit Samarang (dato 29 Febr.) een nommer der Samarangsche Courant van Zaterdag 27 Januari, met beleefd verzoek het daarin voorkomende stuk over 'Militaire apothekers in ons Weekblad over te nemen terwijl men in het belang van het corps militaire apothekers in Ned. Indië gaarne zou zien, dat het ook in één der andere veel gelezen couranten hier te lande werd overgenomen, om de feiten meer onder het oog van het algemeen publiek te brengen. militaire apothekers. *) Wer wird nach dem düstern Strande Meines graues Bote sein? (Schiller.) Eindelijk is door den steeds bewolkten hemel een zonnestraal gedrongen, die voor de officieren van den *) Gaarne plaatsen wij dit stuk, dat geheel met onze zienswijze overeenkomt. „Gelijke monniken, gelijke kappen ” zegt het spreekwoord, en de juistheid daarvan werd tot heden slechts al te dikwer uit het oog verloren. Niet altijd opzettelijk echter; wij meenen te weten dat vele der zeer gegronde grieven van de militaire apothekers eigenlijk aan schriilonten te danken zijn. Men schreef „officieren van gezondheid”, men bedoelde de d.i. alle „officieren van den geneeskundigen DIENST.” , . , Zal de chef van dit wapen nu althans zijn best doen, de begane omissie te herstellen?

geneeskundigen dienst, hoewel nog slechts met flauwe kracht toch eenigszins verwarmend en verkwikkend werkt. Eindelijk heeft dan eene kleine verbetering plaats gegrepen in het lot dier zoo lang stiefmoederlijk behandelde officieren. Dank namelijk den chef van den geneeskundigen dienst en diens behartiging der belangen van dit korps, is de rang van officier van gezondheid 3 e klasse verdwenen, en zijnde examens voor le klasse in zooverre vervallen, dat alleen het praktisch gedeelte is blijven bestaan. Deze lotsverbetering zij den officier van gezondheid van harte gegund, maar, waarom op hem alleen dit voordeel toegepast? Waarom hij alleen eene dusdanige verbetering? Waarom is de militaire apotheker hiervan uitgesloten? Moet hij dan steeds, dan altijd behandeld worden, als een paria van het leger, als een paria van zijn eigen wapen? Moet hij dan steeds gebukt gaan onder den zwaren last van onverdiende achteruitstellmg,. van onbillijke behandeling? Is het dan niet genoeg, dat men zijne roeping steeds getracht heeft te verlagen, dat men hem nu ook nog in zijne maatschappelijke belangen wil krenken, wil te kort doen ? Moeten zijne talrijke grieven dan nog in aantal toenemen? Die grieven op te sommen, zoude slechts eene herhaling van vroegere openlijke klachten zijn. , Keeds dikwijls kwam eene stem uit het korps apothekers om de teleurstellingen kenbaar te makelij welke zij ondervonden, doch belaas, die stem werd niet gehoord, de teleurstellingen werden niet minder. Het schijnt integendeel, dat in het lot der apothekers mets, in het geheel niets te verbeteren is, daar hun toestand zóó onveranderd blijft. Laat ons nagaan of dit het geval is en of hunne vooruitzichten dan zóó schitterend zijn dat zij de voordeelen, den officier van gezondheid toe, gekend, niet behoeven te deelen. Laat ons nagaan in hoeverre zij worden ten achter gesteld bij de andere officieren van het geneeskundig wapen, en dan beoordeelen of die ongelijkheid in behandeling den toets van recht en billijkheid kan doorstaan. – Wat zijn hunne vooruitzichten? Na het moeielijk examen van 2e klasse te hebben afgelegd, kan de militaire apotheker na verloop van ruim 9 jaren zich gereed houden voor het le klasse examen. ...' , Is het lot hem gunstig en komt hij de moeielijkheden te boven, aan dit examen verbonden dan mag hij rekenen het toppunt van macht en grootheid te hebben 'bereikt. Immers de eenige Majoorsplaats schijnt zoo bij exceptie ledig te komen getuige de thans eindelijk, dank zij de tusschenkomst der Billiton-Maatschappij, uit het korps verdwenen titularis, die zich veertien jaren lang mocht verheugen in zijn rang, dat voor de meeste Apothekers le klasse deze rang tot de vrome, dus ook nooit verhoorde weuschen blijft belmoren. Wil men ontkennen dat de militaire apothekers ten achter worden gesteld bij de officieren van gezondheid Waarom is dan voor den officier van gezondheid de 3e klasse rang vervallen, terwijl die voor de apothekers is blijven bestaan? Waarom is het theoretisch en schriftelijk examen voor dele klasse der officieren van gezondheid verdwenen, om plaatste maken voor een minstens even dpeltreftend doch meer gemakkelijk praktisch examen, en is het theoretisch en praktisch examen voor dele klasse der militaire apothekers in alle vormen en alle gestrengheid blijven bestaan? . Dat het praktisch examen voor den officier van gez. semakkelijker is, is hoofdzakelijk hierin gelegen, dat ij uit den aard van zijn werkkring, aan het ziekbed dagelijks meer en meer praktische ervaring opdoet, (lat de praktische oefening hem nog gemakkelijker wordt ge- Wij moeten eerlijk bekennen, dat wij in onze vroegere artikelen over den toestand en z. g. reorganisatie van den ge = dienst, meestal dezelfde schrijffout hebben begaan. Waar wij aan drongen op verbetering – afdoende, met dat we.ü,ge wat lans verkregen is – bedoelden wij die te provoceeren met ;e_ de officieren van gezondheid, maar in het algemeen ren van den geneeskundigen dienst. r , (Noot van de Redactie der Samar. Uiur.)