is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 51, 21-04-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maat van natronhydraat neer te slaan, het geprecipiteerde geleiaohtige ceriwnoxydulehydraat met eene nieuwe hoeveelheid onderchlorigzuren natron bij zachte warmte te behandelen, alsdan na de vorming van het ceriumoxydule-oxyde te decantheeren en het laatstgenoemde te drogen en tot poeder te brengen. Co/in’s Stypticim bestaat volgens Schiidler uit 1 gram sulphas zincicus, 5 gram gummi arabicum en 120 gram bronwater. Prijs ƒ 1,80. I’ersoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van Necl. Indië is op nonactiviteit gesteld de Iste apotheker (majoor) A. A. Backer O verkeek. Ontvangen voor den bijna 70jarigen Apotheker (zie No. 47) van X ƒ 5.—. ERRATUM. In N°. 50, Iste bladz., Iste kolom, regels vanboven, staat: //25 Mei”, moet zijn: //15 Mei”. Ad verten tlën. H. H. ÜLOTH, Apotheker te Amsterdam, vraagt in zijne zaak een bekwaam BEDIENDE van goede testimonia voorzien. Adres in persoon of per gefran keer den brief. Tegen genot van kost, inwoning en een salaris van ƒ 700 wordt een PROVISOR gevraagd. Brieven franco, onder Letter P., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen primo Augustus wordt gevraagd een bekwaam RECEPTANT, EXTERN, salaris ƒ 500. Franco brieven, Letters S. en Z., bij de Boekhandelaren J. NOORDUIJN & ZOON te Gorinchem. fflaujp* Een Med. Doctor vraagt ten spoedigste een bediende tot receptuur bevoegd. Accuratesse en soliditeit zijn hoofdvereischten. Brieven franco, Letter 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een PROVISOR, P. G., (1869), wenscht tegen 1° Juli te worden GEPLAATST, liefst daar waar vooruitzicht tot overname der zaak kan worden aangeboden. Adres franco, Letter C., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. EjjaSll*» Een APOTHEKER biedt zich aan, tegen Sr**. qo Ju];? om als REIZIGER voor een solied huis in Chemicaliën en Droogerijën te fungeeren. Adres franco, Letter K., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te ’s Gravenhage wordt een geëxamineerd St™*» BEDIENDE INTERN gevraagd, in eene drukke Apotheek. Adres, onder Letters M. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Bakpers gevraagd. Opgave van grootte, constructie en prijs worden franco ingewacht, onder Letter X., bij den Boekhandelaar W. COOL VAN BOKMA, te Sneek.

§IÊO^m Een volgens de nieuwe wet geëxamineerd Apotheker, welke zich met Juli gaat vestigen ineen der Friesche steden, zoekt tegen dien tijd, of later een LEERLING. Adres franco, Letter B. 8., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd Apotheker wordt zoo spoedig mogelijk verlangd, als PROVISOR werkzaam te zijn, tegen een salaris van ƒ 700 in het jaar, kost, inwoning, bewassching. Franco te adresseeren, Letter A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. TE KOOP een POEDERMOLEN met kogels en bak. Brieven franco, motto POEDERMOLEN, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. _ SXOPFLESSCHEN voor HH. Apothekers met geëtst Etiquet voor zuren voorhanden. Arnhem. J. C. Th. MARIUS. A. W. 6ROOTE, Kalverstraat E 24. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger. ATTENTIE’ Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. »Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Hlggjjp* Met het oog op de verplichte invoering van het Grammengewicht worden Heeren Apothekers attent gemaakt ' op het bij den Uitgever dezes verschenen werk, getiteld: ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPXEERKÜNST. (Ars formulas meclieas pracseribendi et praeparandi.) . TEN DIENSTE VAN JUtöfn en Apatljeker*, 1 HAAS ONDERSCHEIDENE BRONNEN 5 EN IN VERBAND MET HET GRAMMENGEWICHT, BEWERKT DOOR R. J. O PWIJRDA. Prijs ƒ 1,60. Bij franco toezending vaneen postwissel a f 1,70 wordt het werkje franco door het geheele rijk 1 verzonden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.