is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 3, 20-05-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Diploma verkregen : DROGISTEN. W. J. Kühler .... Dordrecht 7 Sept 1824. P. A. Overvoorde. . ; „ i April 1856 DEVENTER. APOTHEKERS. A. J. Bosch .... Zwolle 8 Oct. 1841. C. L. van den Broek. . ’sGravenhage 1 Maart 1859. M. H. L. Lohae . . . Zwolle 7 Oct. 1829. (Firma Middelburg & Lohae.) A. S. van de Moer . . Groningen 26 Juni 1847. (Firma Berghuijs & van de Moer.) G. van Santé Bz. . . . Utrecht 30 Sept. 1873. (Apotheker Ziekenhuis.) J. W. Verbeek Vrolijk , (Provisor bij Wed. S. Schutte.) J. P. A. F. Vroom. . . Groningen 26 Juni 1852. DROGIST. W. de Visser Jr. . . . Haarlem 13 Maart 1861. DIRKSLAND. APOTHEKER. D. de Vries ..... Arnhem 18 April 1840. DOESBORGH. APOTHEKERS. W. D. Caudri ..... Haarlem 4 April 1833 en Arnhem 8 Nov. 1843. W. J. Coops .... Arnhem 9 Dec. 1844. A. Middelhoven (Bomer). » 24 Oct. 1822. DROGIST. K. Wilmerink .... Arnhem 7 Nov. 1848. DOETINCHEM. APOTHEKERS. B. ten Bruggen Cate . . Zwolle 4 Maart 1858. J. Mebius. . , . . . Leiden 18 Dec. 1874. DOKKUM. APOTHEKERS. F. Boekhoudt Leeuwarden 23 Oct. 1856. G. Douma. . . . . . Groningen 17 Juni 1864. L. F. van Haeren . . . Maastricht 25 Oct. 1853. F. Posthuma. .... 12 April 1849. S. H, F, Wolthers.. . . Utrecht 23 Dec. 1869. DORDRECHT, APOTHEKERS. . J. M. Baumann . ." . Utrecht 8 Juli 1872. P. Bisschop . .... Dordrecht 3 Juni 1840. A. J. A. de Bossou . . Utrecht 4 Juli 1872. G. W. van den Bovenkamp Arnhem 29 April 1863. H. J. Giltay Dordrecht 27 Nov. 1837. J. H. Giltay . ... » 4 Juni 1845. S. P. G. Holtzapffel . . Amsterdam 4 Ang. 1838. A. Kluijt Az Dordrecht SI Dec. 1828. J. A. Knook. .... ’sGravenhage 5 Nov. 1850. G. Lehman de Lehnsfeld Wz. „ 2 Nov. 1855. W. 3. van Rijsoort van Mears » 7 Oct. . 1829. J. A. J. van de Ven . , 1 Sept. 1864. A. J. Vervoert . . . ’sHertogenhosch 10 Mei 1837. (Provisor firma N. Sillevis.) D. Vogelenzang . . ■. Amsterdam SApril 1857. J. van Wageningen. ... Dordreche 18 Maart 1833. DROGISTEN. I- Evera Dordrecht 30 Oct. 1856. A. H. van den Kieboom. „ 27 Maart 1862. A. N. Köhn. . . » . „ 2 Oct. 1838. J. Krim Jr.. .... , 7 Juni 1848. J. Komijn. ..... – , 1 Oct. 1834. ECHT (LIMBURG). APOTHEKER. F. J. Peerboom . . . Maastricht 30 April 1861. EDAM. APOTHEKERS. H. A. Lemkes .... Dordrecht • 6 April 1853. S. S. Hoola van Nooten . Amsterdam 8 Juli 1871. G. J. Swemer . . . . Middelburg 3 Juni 1852.

MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDHEDEN ■ VAN W. ROBERTSOI, Rotterdam. Balansen volgens fabrieksprijzen, Gewichten, Utensiliëa van Hardglas, Medicijnglas in alle qualiteiten, Glaswol, Kartonnen en Spanen Doozen, Stopflesschen in alle soorten en kleuren. Pillen- en Pakflesschen, Maastrichtsche, Porseleinen en gele Potten, Bindgaren, Glazen-, Porseleinen en Tinnen maten, Capsuleer-Ouwels, Scheikundige Werktuigen, Inrichting van Apotheken, enz. enz. .# C. AAMjDIEJJRS, Singel Lij het Koningsplein, No. '494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou-Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie-en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere ïandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiterégisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poedèr-doosjes, Gutta Percha en Pergaraentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelllesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het I goud duurzaam conserveert.

HANDEL IN MEDICINALE LEVERTRAAN. P. VAN HEIJNSBERGEN. ZAANDAM, ZEEDIJK 278.

HICROBCOPEI benevens Nevenapparaten van CAEL ZEISS te Jena. BO WEK W EGER Sk Eecepteer-, Winkel- en Analytische BALANSEN, uit de fabriek van Becker’s Sons, voortdurend genoegzaam voorhanden, en worden tot fabrieksprijzen afgeleverd door Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN KOSSEM. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

Advertentie». *** Getrouwd Josepbus Antouius ilnbertus Rijke Apoth. te Eindhoven, MET Louisa Ëlisabeth Huberta van Rol. In het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht is door overlijden vacant de betrekking van APOTHEKEE. Sollicitanten worden verzocht, onder overlegging van stukken, zich vóór den 9 Juni 1877 te wenden tot den SECRETARIS-RENTMEESÏEE van het Gesticht. APOTHEKER GEVRAAGD. Ineen aanzienlijk, welvarend en groot dorp, ruim 5000 inwoners, wordt ten spoedigste een APOTHEKER gevraagd, die er een ruim bestaan kan vinden. Ondersteuning van Geneeskundigen wordt verzekerd. Brieven franco, onder Letters C. D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Zoo spoedig mogelijk wordt een BE>3KP‘mV DIENDE gevraagd. Brieven franco, Letters C. Ei, met opgave van verlangd salaris, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen half Junij of later, wordt in eender voornaamste steden van ons land gevraagd: een BEDIENDE, Oude- of Nieuwe Wet, of lEMAND, die zich verder wenscht te bekwamen. Brieven franco, onder de Letters L. M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. 111 eene Apotheek te ’s Hage wordt een 2e BEDIENDE gevraagd, (INTERN) bevoegd tot de receptuur. Brieven franco. Letters A. C., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. P. Droogleever Fortuijn & Zoon, te Rotterdam, verlangen zoo spoedig mogelijk een ASSISTENT, EXTERNE, O. of N. Wet, of cene LEERLINGE-APOÏHEKER. BMK» Bij een Apotheker in eene der pro“Vo*'* vinoie-steden van Z.-Holland bestaat voor een JONGMAN of eene JONGE DAME, tegen matige vergoeding voor kost en inwoning, gelegenheid opgeleid te worden tot Apo- j theker-Leerling. Informatiën franco, onder de init. A. W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.! In eene Apotheek te ’s Hage kan met Juni worden geplaatst eene LEEEXINGE-APOTHEKER, gewoon aan eene drukke receptuur, INTERN, P. G. tegen flink salaris. Brieven franco, Letter A., bij J. MEÜRS, Boekhandelaar, aldaar. Een Med. Doctor in Zuid-liolland vraagt zoo spoedig mogelijk eene LEERLINGE-APOTHEK ER. Bij een voldoend salaris kan men vaneen vriendschappelijk huiselijk verkeer verzekerd zijn. Brieven onder Letter P., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Voor een Jongmensch P. G., bestaal gelegenheid tot degelijke OPLEIDING inde praotische pharmacie, benevens veel vrijen tijd tot studie. Brieven franco, Letter S., bij den Boek’ handelaar H. MELDEE, te Utrecht. Een bekwaam Receptarius zoekt PLAATSING, liefst bij een Apothe■ ker in eene kleine stad of bij een Geneesheer ■ ten platten lande. Brieven franco, onder Letter U,, bij den Boekhandelaar P. GEEEÏS, te Hoorn. WED°. <jc. A. EOOSEBÖÖI IN MINERALE WATEREN. Amstel 140. Amsterdaiu. ATTENTIE, Bladzilver in pakjes van 130 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKEEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 27. H.H. Apothekers, Doctoren, Chirurgijns. Evenals voor eenige jaren geleden, is ook nu weder eene magnitique partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt en men weigert het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar hert* aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Eiem 8000 Poederpapicren, waarvan 7500 gaaf en 500 met het watermerk er in. Wij hebben zooals gij wel kunt begrijpen een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant „in zijn maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren liet beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, lijne Poederpapicren van eene afmeting van 12.3 bij 10.2 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan .eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit 1 Eiem en blijft de prijs hetzelfde; / 3.75 voor de 9000. GEBIIOEDEES KOSTEE, Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel.