is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 13, 29-07-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 avenhorn (N.-Holland). C. de Boer, pl. h. cu vr. m. Haarlem 14 Juni 1837 en 13 Nov. 1840. P. van der Haar, pl. h. en vr, m. Haarlem 12 Nov. 1858. avebeest (Overijsel). H. T. M. J. W. Putman Meijeringh, m. et a. o. dr. Groningen 20 Dcc. 1845 en 22 Juni 1846. K, A. X. Habermehl, pl. h. en vr. m. Haarlem 21 Ang. 1862 en 12 Maart 1863. axel (Zeeland). A. De Pouw, pl. h. en vr. m. Middelburg 9 April en 3 Juli 1845. baard {Baarderadeel) (Friesland). P. S. van Goinga, pl. h. en vr, m. Leeuwarden 22 April 1866 en 14 Oct. 1862. baable NASSAU (N.-Brabanl). P. J. M. Gommers, pl. h. en vr. m. ’s Hertogenbosch 12 Aug. 1862 en 10 Mei 1864. 3. D. Van den Heuvel, pl. h. en vr. m. ’sHertogenbosch 13 Mei 1876. baaen (Utrecht). D. Voorthnijzen, pl. h. en vr. m. Amsterdam 1849 en 1850. BAREND RECHT (Z.-Holland). P. Vander Meuten, pl. h. en vr. m. Dordrecht 7 April en 31 Aug. 1853. C. Vander Mijle, pl. h. en vr. m. Dordrecht 21 Juni 1839 en 4 April 1844. barneveld (Gelderland). J. F. Beijen, m. et eb. dr. Utrecht 7 Mei 1828 en 16 Nov. 1829. bathmen (Overijsel). P. Mulder, pl. h. en vr. m. Zwolle 20 Sept. 1855 en 6 Maart 1856. bedum (Groningen). H. R. Boeïma, m. et a. o. dr. Groningen 2 Juli 1857 en 22 Mei 1858. F. J. Krijthe, pl. h. en vr. m. Groningen 14 Sept. 1822 en 13 Maart 1824. H. U. Schieurholtz, m. et a. o. dr. Groningen 2 Juli 1857 en 1 Mei 1858. beek (Gelderland). P. A. van der Ketten, m. et a. o. dr. Groningen 18 Dec. 1850 en 27 Sept. 1851. beekbergen (Gelderland), S. J. J. de Klerck, pl. h. en vr. m.’s Hertogenbosch 12 Mei 1852 en 12 Oct. 1853. beemstbr (N.-Holland). J. Maats, m. et a. o. dr. Utrecht 28 Juni 1854 en 17 Maart 1855. beerta (Groningen). B. Slingenberg, m. et a. o. dr. Groningen 11 Dec. 1865 en 13 Juni 1866. beesd (Gelderland). D. C. Van Leeuwen van Duivenbode, pl. h. en vr. m. Dordrecht 7 en 6 April 1842. beesterzwaag (Opsierland) (Friesland). T. K. Prakken, pl. h. en vr. m. en h. m. Leeuwarden 19 Dec. 1851, 16 Juni 1852 en 19 April 1843. beetgum {MenaldumadeeV) (Friesland). R. Busscher, m. et a. o. dr. Groningen 22 Juni 1832 en 25 Oct. 1834. bellingewolde (Groningen). A. C. Dornheck, pl. h. en vr. m. Groningen 10 Dec. 1831 en 12 Dec. 1834. M. M. Duintjer Jz., arts 21 Juni 1876. H. T. Harders, pl. h. en vr. m. Groningen 10 Dec. 1841. J. C. Schönfeldt, med. dr. Groningen 29 April 1843. bemmel (Gelderland). C. A. Goedhloed, pl. h. en vr. m. Arnhem 14 Juli 1847 en 21 Juli 1848.

Een Apotheker te Amsterdam vraagt ten spoedigste een eerste BEDIENDE tegen ruim salaris, van de P. G., INTERNE. Ook kan geplaatst worden lEMAND, het recepteeren kundig, INTERNE (spoedig). Adres onder Letters H. K„ bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. WÊÊÊT* Men verlangt zoo spoedig mogelijk of met l0 September ineen Apotheek te Amsterdam: een in alle opzichten bekwaam ASSISTENT, EXTERN, tegen ruim salaiis Adres onder Letter C., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te Amsterdam wordt ten spoedigste gevraagd lEMAND bevoegd tot de receptuur, INTERN, P. G. Franco brieven, Letters A. 8., met opgave van conditiën, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. F. G. A. Proot, Apotheker te Leiden, verlangt 1 September e. k. een LEERLING- of HULP-APOTHEKER als 3e Bediende, bewijzen van soliditeit kunnende overleggen. Tijd voor studie wordt volkomen toegestaan; salaris naar bekwaamheid en een vriendschappelijk verkeer. Franco brieven, bij voorkeur in persoon. Apotheker .lorritsma te Sneek, vraagt tegen September op billijke I voorwaarden een JONGMENSCH, wien tijd en gelegenheid tot studie en de lessen aan de H. B. School waar te nemen, ruimschoots zal gegeven worden. ' APOTHEEK. Een R. C. Apotheker, N. W. wenscht tegen het volgende jaar bij een bejaard Apotheker als PROVISOR te fu ngeeren, om na verloop vaneen onderling vast ie stellen tijd, de zaak ovtr te nemen. Men gelieve brieven franco onder Motto //PROVISOR” te adresseeren aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ®en J°ngmensch, bevoegd tot de receptunr, daarmede volkomen bekend en voorzien .van de beste aanbevelingen, zag zier gaarne GEPLAATST. Brieven franco, onder Letter G., met opgave van conditiën bij GEBROEDERS VAN DER HOEK, Boekhandelaars te Leiden.

; ADV EETENTIEN,

Wed6. 6. A. ROOSEBOOM, Amstel 140, Amsterdam, heeft voorhanden MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, vulling 1877.

AQUA DESTILLATA, voldoende aan de eischen der Pharm. Neerl. Edit. altera, wordt steeds afgeleverd door N. VERVVEIJ te Tiel, a f 3.75 per bemande flesch van plus minus 70 Liter (met inbegrip der bemande flesch). Bij vijf bem. flesschen te gelijk a ƒ 2.50. Bij franco toezending van eeue ledige, goed gereinigde, sterke, bemande flesch a/1.25. De verzending geschiedt franco Amsterdam en Rotterdam. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam•• OPWIJEDA’S WERKEN: I. LATIJNSCM-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK op de Pharmacopoea Neerlandica Editio II met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen. Prijs ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Geb. f 3,30; fr. p.p. / 2,45. 11. PROEF EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DER RECEPTEN, met eene prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen. Prijs fr. p.p. . . . ƒ 0,60. 111. VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende in de Eerste en Tweede Uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen bij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van • apothekers en apotheckhoudende geneeskundigen. Tweede deuk. RHjs ƒ 0,70; fr. p.p. ƒ 0,73.

*** FA 13 ER & YAN DER ZWAAG te Harlingen en J. P. V. BEHRNS te Amsterdam hebben uitgegeven en algemeen in commissie gezonden: Geneeskundige Bijdragen, MAANDSCHRIFT ONDER REDACTIE VAN. J. Menno Hxtizinga. en W. 11. lA. BovgevlxofFMxxlcler. Arts te Harlingen. Arts en Off. van Gez. te Leeuwarden. Alle aanvragen betreffende deze uitgave gelieve men te richten aan den Uitgever J. P. V. BEHRNS te Amsterdam, die zich met de aflevering belast. Abonnementen worden I bij genoemde Uitgevers, alsmede bij H.H. Boekhandelaren aangenomen.

Verschenen bij O. IK. CENTEN te AMSTERDAM: E. OE T E UTHOUD DER Pharmacopoea Neerlandica Editie n. door U. j. OPWIJRDA. 240 Bladzijden. Prijs f 1 25; franco per post f 1.35. lu de wet van 1 Juni 1865 (Staatsbl. N°. 59), regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker enz weden door de wet van 8 Juli 1874. {Staatsbl. N°. 97) wijzigingen gebracht, waartoe bij het geneeskundig examen dat gedeelte behoort, hetwelk óp de kemis der geneesmiddelen slaat. Onder ƒ van art. 5 wordt thans genoemd de artsenijmengkunde, waaronder kennis der Nederlandsche Pharmacopoea beg-epen. is, «voor zoover de zamensMlwg der geneesmiddelen betreft.” Om zich deze kennis eigen te maken, zonder genoodzaakt te zijn den geheelen inhoud. der omvangrijke Pharm. te bestudeeren, hebben wij gemeend een nuttig werk te verrichten met deze beknopte uitgave, waarin enkel de samenstelling en bereiding der geneesmiddelen opgenomen zijn. Behalve hetgeen de Pharm. oplevert, hebben wij er telkens in parenthesi biieevocgd welk» de bnnfd besanddeelen zijn en op vele plaatsen hunne hoeveelheid. Wij meenen, dat het werkje ook geschikt zal zijn voor gevestigde geneeskundigen, die bij hunne vele werkzaamheden door den grooten omvane der Pharm. worden tcruggehouden haar voldoende te leeren kennen en voor hunne praktijk volstaan kunnen met hetgeen hier opgegeven is De kleine vom beveelt het voor zakboekje aan. In dien zin meenen we, dat het ook inde apotheek en in het laboratorium zal kunnen dienen. 'Vooriericht. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

tll Ben meisje uit den fatsoenlijken stand, 5 I asW? 20 jaren oud, bereids eenige ’oplei. | ding voor Hulp-Apotheker genoten hebbende, • ! zag zich gaarne als Adsistente ineen Apotheek GEPLAATST, waar gelegenheid bestaat ■ tot verdere bekwaming voor het examen. Opgave van voorwaarden wordt met franco brieven, onder Letters C. R., ingewacht bij : den Boekhandelaar K. H. IDEMA, te Medemblik. lemand, bevoegd tot de receptuur, zoekt 1° October of eerder, eene PLAATS, IN- of EXTERN, waar gelegenheid 1 bestaat tot het volgen der colleges. Adres franco, onder Letter P., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wfè* Ben Jongmensch, Leerling-Apotheker zoekt liefst zoo spoedig mogelijk, eene BETREKKING, voor 2 a 3 maanden, IN- of EXTERN. Brieven franco, Letters M. K., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. TTENTI~ Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier // // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Desi sins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27.