is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 15, 12-08-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Sulphiden” heeten volgens de bedoelde nomenclatuur de zwavelverbindingen, die met anhydriden van oxyzuren correspondeeren, en dus te beschouwen ziin als anhydriden van sulfozureu. Bijv. Sb- S3 heet sulphidum stibiosum, correspondeerend met Sb2 03, het anhydride van het (hypothetisch) stibigzuur: II3 Sb 03; – Sb2 S5 heet sulphidum stibioum, correspondeerend met Sb2 05, het anhydride van het (hypothetisch) stibiumzuur; H3 Sb 04. Sb2 S3 is dus het anhydride van het sulfostibigzuur: H3 Sb S3; Sb2 S5 het anhydride van het sulfostlbiumznur: H3 Sb S4. Volgens de dualistische zienswijze zijnde //sulphuren” (//sulphureta”) de electropositieve bestanddeelen, die met de //sulphiden” (//sulphida”) als electronegatieve bestanddeelen de sulfozouten vormen op gelijke wijze als uit de anhydriden der oxyzuren met de anhydriden der oxybasen de oxyzouten ontstaan; of volgens de nieuwere begrippen levert het //sulphide” het electronegatief radicaal, hetwelk in eene sulfobase de verplaatsbare waterstof vervangt tot zoutvorming, of omgekeerd levert het //sulphureet” het electropositief radicaal, dat waterstof vervangend ineen sulfozuur intreedt: Sb2 S3 + 6 KHS = 2 K3 Sb S3 + 8 H2 S 3 Ks S + 2 H3 Sb S3 = 2 Ka Sb S3 + 3 H2 S. geheel overeenkomstig de vergelijkingen der zuurstofverbindingen: Sb2 03 -f 6K HO =2 K3 Sb 03 +3 H2 O 3 K- O + 2 H3 Sb03 = 2 K3 Sb 03 -f 3 H2 O. Zwavelwaterstof: H2 S, gedraagt zich eigenlijk even als H2 O indifferent, of tweeledig, zoowel anhydriden van sulfobasen tot sulfobasen als anhydriden van sulfozuren tot sulfozuren overbrengend. Hare zure reactie, waaraan zij den naam van Acidum hydrosulphuricum te danken’heeft, geeft echter eenig recht haar bij de besproken nomenclatuur een //sulphide” te heeten. HANDELSBE RICHTEN. V. Oleum jecoris is inde laatste weken niet lager gedaald. Van Semen anisi alicant. werd gedeeltelijk mislukking van den oogst gemeld, waardoor dit zaad hooger in prijs werd. Van Oleum rosarum werd een dergelijk bericht ontvangen, hetwelk hetzelfde gevolg had. Opium is fluctueerende onder den invloed van de eerste inkoopen van den nieuwen oogst. De speculatiegeest is op dit artikel altijd werkzaam en daartoe geeft de oorlog ditmaal des te gereeder aanleiding. Sulphas chinini vervolgt eene langzame daling en de markt was inde laatste weken flauw gestemd. Soerabaija, 17 Juni 1877. Weledele Heer ! Het duurt gewoonlijk een geruiraen tijd, nadat de verspreiding in Holland reeds heeft plaats gehad, dat wij hier te Soerabaija de Pharmaceutische weekbladen in handen krijgen; van daar ben ik nu eerst inde gelegenheid geweest het plan voor het oprichten vaneen pensioen- of ondersteuningsfonds voor Apothekers-bedienden in oogenschouw te nemen. Van harte juich ik zulks toe, en wensch, niettegenstaande het mij hier in Indië weinig baten zal, daarvan toch lid te worden zoo zulks kon geschieden; en verzoek ten vriendelijkste, zoo het plan is verwezentlijkt geworden, mij daarvan een reglement of iets dergelijks toe te zenden, zullende alsdan per ommegaande de vastgesteldé contributie per postwissel overmaken. Indien er eens in het Pharm., Weekblad op gewezen werd, dat ook H.H. Apothekers en adsistenten hier in Indië verzocht werden, dit goede plante helpen ondersteunen, twijfel ik niet of de deelname zou grooter zijn dan nu. Met de meeste hoogachting UEd. dw. Dienaar J. J. Kraft, Leerling-Apotheker bij de Heeren A. Steudemann & CO., Apothekers, onlangs uit Nederland hier gearriveerd. Wij achten voor de verlangde aanwijzing de mededeeling van de ontvangen missive in haar geheel het geschiktste middel. Red.

Het is aan dr. Kleffmann te Andernach gebleken, dat pokkenstof (lymphe) met salicylzuur vermengd en in haarbuisjes bewaard, bij de eerste proeven onvolkomen, onregelmatige, later volstrekt geen pokkenpuisten gaf. Buisjes met 1 deel lymphe en 2 deelen glycerine gelijktijdig gevuld en op gelijke wijze bewaard, gaven normaal verkopende pokken. Zulk eene glycerinelymphe, inden zomer van 1875 verzameld en gedurende den winter ineen dagelijks verwarmde kamer bewaard, bleek in October 1876 nog volkomen werkzaam. De schrijver drukt den wensch uit, dat men toch van alle kunstmatige bijvoegsels bij de lymphe afstand doe en zich hoogstens tot de vermenging met glycerine bepale. Het recept voor de beroemde Chartreuse-liquiur, die in het klooster nLa grande Chartreuse" bij Grenoble in het departement Isère bereid kan met recht een //kostbaar recept” genoemd worden. Het maakt het fortuin der orde uit, bevindt zich reeds sinds drie eeuwen in het klooster en wordt ten strengste geheim gehouden. Het kostbare perkament, waarop het geschreven is, bevindt zich verzegeld ineen hollen steen onder het hoofdaltaar der kloosterkerk en wordt slechts bij de keus vaneen nieuwen generaal der orde te voorschijn gehaald. Talrijke vereerders van het karthuizer-liqueur stroomen alsdan naar de kerk, om getuige te zijn van de ontzegeling van het geheim en om op eerwaardigen afstand een aandachtigm blik te werpen op het blad, hetwelk zulk een beteekenisvol schrift bevat. Enorm zijnde sommen, die de liqueur jaarlijks aan het klooster opbrengt, welke hoofdzakelijk tot den opbouw van nieuwe kerken besteed worden. De suikerproef van Böttger met de alcalische wijnsteenzure bismuthoplossing is door Brüclce op die wijze gewijzigd, dat zij ook bij aanwezigheid eener zwavelverbinding kan toegepast worden. Men maakt de vloeistof, bijv. urine, zwak zuur met chloorwaterstofzuur, voegt er vervolgens eene eveneens zuurgemaakte oplossing van ioodbismuthkalium bij (waardoor elk spoor van zwavel verwijderd en de suiker niet in het minst veranderd wordt), filtreert dan na eenige minuten en kookt het filtraat met eene overmaat eener geconcentreerde kaliloog gedurende eenige minuten. Wordt de vloeistof hierbij grijs of zwart of ontstaat er zulk een bezinksel, dan is een suikergehalte bepaald aangewezen. Neptunium is de naam vaneen nieuw metaal, hetwelk Hermann in zeer kleine hoeveelheden in Colurabiet heeft gevonden. Atoomgewicht 118. De voornaamste reacties zijnde vorming vaneen geel glas (natriumneptuuaat) inde phosphorparel en vaneen kaneelbruin praecipitaat met looizuur. In Duitschland is een geval van vergiftiging met dynamiet voorgekomen, doordien een stukje vaneen dynamietpatroon in meelsoep geraakt was. De dood volgde spoedig na hevige pijnen en onlescbbaren dorst. Bij het scheikundig onderzoek werd inde maag salpeterzuur aangetroffen. Als bewijs van de uiterst vergiftige werking van de nitroglycerine verhaalde de deskundige, dr. Rosé nthal, dat een zijner collega’s, die slechts aan dynamiet gelekt had, spoedig boofdpijn en duizeling ondervond, en onderscheidene dagen ongeschikt was om te arbeiden. Jichtspiritus en Jichtpapier van Bram in Boheme; de eerste volgens de Industrieblatter, bestaande uit 10 gram chloroform, 10 gram ammonia liquida, 90 gram spiritus, vermengd met 15 gram vaneen waterig of zwak spiritueus, 1 gram carbonas natricus houdend, aftreksel hetzij van vloeibaren styrax, hetzij van vervalscht balsamum peruvianum. (Er worden toch kleine hoeveelheden kaneelzuur en styracine in aangetroffen). De flesch, waarin bovengenoemd mengsel zich bevindt, is met een vel doorschijnend jichtpapier met eene Engelsche firma bestempeld omgeven, doch bevat geene de huid prikkelende stof. Prijs van beide middelen ƒ1,50. Persoonlijke aangelegenheden. 6 Augustus mocht de heer J. A. van Lier, apotheker te Amsterdam, het voorrecht genieten zijn 50-jarig jubileum te vieren. 22 Juli overleed te Poitiers de beroemde kinoloog dr. Hugh d’Algernon Weddel, inden ouderdom van 58 jaren.

25 barsingerhorn (N.-Holland).' F. M. W. Quadekker, pl. h. cn vr. m, Middelburg 12 en 24 Oct. 1843. beilen (Drenthe). A. Hilbingh Prins, m. et a. o. dr. Groningen 3 Juli 1858 en 17 Dec. 1859. bemmel (den) (Z.-Holland). O. H. J. Steenberg, pl. h. en vr. m. Middelburg 24 Jan. en 11 Mei 1852. bennekom (Gelderland). P. A. Ketting, pl. h. en vr. m. Arnhem 28 Oct. 1851 en 28 Juli 1852. bennebroek (N.-Holland). C, J. van der Laan, pl. h. en vr. m. Haarlem 17 en 21 Juli 1830. P. A. van der Laan, pl. h. en vr. m. Haarlem 12 Maart 1858 en 14 Juli 1859. benschop (Utrecht). C. P. Van Beusekom, pl. h. en vr. m. Haarlem 1853. benthuizen (Z.-Holland). T. Heijuis, pl. h. en vr. m. Haarlem 19 Juli 1832. BERGAMBACHT (Z.-Holland). P. L. Fauël, pl. h. en vr. m. Dordrecht 7 Aug. 1851 en 7 April 1552. bergen (N.-Holland.) G. Vander Velde, pl. h. en vr. m. Haarlem 15 Jan. en 11 Aug. 1864. bergeijk (N.-Brabant). L. A. A. Raup, m., ch. et a. o. dr. Leiden 3 Juli 1845 en 1 Febr. 1848. bergschenhoek (Z.-Holland). J. T. Finkenflügel, pl. h. en vr. m. ’sGravenhage 7 Nov. 1829 en 2 Febr. 1830. D. Fyan, pl. i. en vr. m. ’sGravenhage 17 April en 17 Juli 1838. BERKEL EN RODENRIJS (Z.-Holland). A. Haan, pl, h. en vr. m. Dordrecht 4 Juni en 10 Deo. 1845. H. L. Speel, pl. h. en vr. m. ’s Gravenhage 5 Maart en 16 Oct. 1861. BERKHOUT (N.-Holland). C. Brinkerink, pl. h. en vr. m. Haarlem 13 Deo. 1861 en 15 Mei 1862. B. Delemarre, pl. h. en vr. m. Haarlem 16 Maart 1838. W. J. Lippits, pl. h. en vr. m. Haarlem 15 Juli en 11 Nov. 1858. berlecum (N.-Brabant). J. S. F. Kip, pl. h. en vr. m. ’s Hertogenbosch 14 Oct. 1840 en 12 Mei 1841. berlikum (Menaldimadeel) (Friesland). T. Kisselada, pl. h, en vr. m. Leeuwarden 31 en 30 Maart 1847. best (N.-Brabant). P. T. Ghysens, pl. h. en vr. m. ’s Hertogenbosch 10 Oct. 1850 en 8 Oct. 1851. beuningen (Gelderland). F. Cappelle, pl. h. en vr. m. Arnhem 24 Sept. 1861 en 20 Ang. 1862. beusichem (Gelderland). Th. Broes van Dorth, med. dr., arts Leiden 15 Dec. 1870,, (als arts) 29 Juni 1874. beverwijk (N.-Holland). J. F. Halder, pl. h. en vr. m. Haarlem 25 Juni 1836. J. G. Schuijt, m. et a. o. dr. Leiden 1 Juni en 26 Sept. 1864. BEIJERLAND (oud-) (Z.-Holland). A. Hoogwerf, pl. h. en vr. m. Dordrecht 15 Oct 1835 en Middelburg 26 Nov. 1841. J. Peelen, m. et a, o. dr. Utrecht 20 Dec. 1833.