is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 15, 12-08-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 beijerland (zuid-) (Z.-Holland). B. J. Buurman, pl. h. en vr. m. Dordrecht 1 Juli 1842 en 13 Febr. 1843. A. K. Simons, pl. h. en vr. m. Dordrecht 5 Oct. 1842 en 3 Maart 1843. bierum (Groningen). A. H. Burghgraaf, pl. h. en vr. m. Assen 23 Aug. 1863. J. Poelman, pl. h. en vr. m. Groningen 12 Maart 1886 en 13 Sept. 1831. biervliet (Zeeland). H. Vleugels, , pl. h. en vr. m. Middelburg 5 en 11 Oct. 1844. bildt (de) (Utrecht). G. H. de Feijfer, m., ch. et a. o. dr. leiden 1861 en 1862. J. W. Kroon, pl. h. en vr. m. Utrecht 1859 en 1860. bildt (het) (Friesland). (St. Anna Par.) J. A. Domna, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 22 Juni 1857 en 15 Juni 1858. O. Vlaskamp, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 14 Juni en 15 Nov. 1853. (St. Jacobi F ar.) V. 7. Schultetns Aenéae, m. et a. o. dr. Groningen 16 Juni en 21 Febr. 1842. C. J. van der Ley, m. et a. o. dr. Groningen 28 Juni 1847 en 8 April 1848. (oude bildtzijl.) S. Brinkhuis, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 16 Juni en 18 Aug. 1857. bladel (N.-Brabant). H. Schoenmakers, pl. h. en vr. m. ’s Hertogenbosch 8 Oct. 1851 en 10 Mei 1853. bleiswijk (Z.-Holland). J. van Willes, pl. h. en vr. m. ’sGravenhage 17 Mei en 18 Oct. 1836. BLESKENSGBAAF EN HOFWEGEN (Z.-Holland.) B. de Haan, pl. h. en vr. m. Dordrecht 29 April 1842 en 27 Juni 1850. BLOKZIJL. J . Olivier Verhaar, pl. h. en vr. m. Assen 22 Dec. 1863. bodegraven (Z.-Holland). W. H. Kapteyn, m. et a. o. dr. Utrecht 21 Dec. 1847 en Leiden 8 Juni 1850. borcülo (Gelderland). G. P. Schei], pl. h. en vr. m. Arnhem 14 April en 26 Juli 1853. borger (Drenthe). H. Hazewinkel, m. et a. o. dr. Groningen 15 Maart en 15 Nov. 1845. borne (Overijsel). J. Hulsholf, pl. h. en vr. m Haarlem 16 Mei 1861 en Zwolle 19 Maart 1863. J. B. Schoemaker, pl. h. m. Zwolle 8 Juni 1820. boskoop (Z.-Holland). G. Heynjs, m. et a. o. dr. Utrecht 2 Juli 1864 eu 8 April 1865. P. Munck Jr., pl. h. en vr. m. ’sGraveuhage 9 April en 18 Juni 1850. boyenkarspel (N.-Holland). H. Boers, pl. h. eu vr, m. Haarlem 12 Juni 1857. BOXMEER. F. J. H. Sormanie, m. et a. o. dr. Groningen 28 Juni 1849 en 25 Juni 1860. BOXTEL. H. C. Van Aert, pl. h. eu vr. m. ’s Hertogenbosch 11 Mei 1852 en 13 Oct. 1851. D. W. B. Fiscier, pl. h. en vr. m. Utrecht 22 Jan. 1858 en 2 Febr. 1859. H. A. Sassen, med. dr. Groningen 14 Nov. 1833. boxüm (Menaldumadeel) (Friesland). J. A. Vander Weide, m. et a. o. dr. Utrecht 2 Oct. 1867 en 29 Mei 1868.

Wed6. 6. A, ROOSEBOOM, Amstel 140, Amsterdam, heeft voorhanden MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, vulling 1877.

Een Jongmensch, zijn Litt. Math. examen achter zich hebbende, en niet onbekend met de receptuur, zoekt tegen billijke vergoeding voor huisvesting en voeding PLAATSING in eene Apotheek te Amsterdam, waar gelegenheid bestaat, zich te gelijkertijd tot het Leerling-Apotheker-exaraen, ook aan de Geneeskundige school tot het natuurkundig voor Hulp-Apotheker te bekwamen. Adres franco brieven, onder de Letters J. W., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ATTENTIE. Voor een geëxamineerd Apotheker, die geneigd is inde gemeente Amsterdam een Apotheek OP TE RIGTEN, bestaat op voordeelige conditiën zoowel voor bus- als particuliere receptuur eene zeer goede gelegenheid. Adres met franco brieven, Letters L. S., aan den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. SCHEIKUNDIG ZUIVER CHLOROFORM van 1,492 1,496 Sp. Gew., uit de fabriek van J. P. J. MONHEIM in Aken, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a fl. 4,30 per Kilo, a 4,20 bij 5 Kilo, a 4,10 bij 10 Kilo. Apotheker J. H. GUSGENS, te Maastricht. UNGUENTUM HYDRARGYRI. Zuiver bereid volgens de Pharm. Neerl. Editio 11, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a / 1.30 per i Kilogram. Wijhe. Jb. KLÜIN, Apotheker. Kg* BLOEDZUIGERS, «a Spoedige verzending over den Briefpost 13 stuks 90 cents 31 stuks f 1.75 56 stuks ƒ 2.95, alles franco aan huis tegen toezending van postzegels of postwissel. C. AUGUST te Amsterdam. IWÖEImLAU' voldoende aan de eischen der Pharm. Neerl. Edit. altera, wordt steeds afgeleverd door N. VERWELF te Tiet, a ƒ 2.7 5 per bemande flesch van plus minus 70 Liter (met inbegrip der bemande flesch). Bij vijf bem. flessohen te gelijk a ƒ 2.5 0. Bij franco toezending van eene ledige, goed gereinigde, sterke, bemande flesch a/ 1.25. | De verzending geschiedt franco Amsterj dam en Botterdam.

■ QUIJVA LiBOCHfI ; YAN Kraepelien & Holm, Apoth. Zeist. Hoofddepot voor Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bij de Heeren f BEOCADES & STHEEMAN, Apoth. te Meppel; Limburg bij den Heer L. P. KOMEN, Apoth. te Roermond; Zeeland bij den Heer KROL v/d HOEK, Apoth. te Goes. I : . Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

Bij deze betuig ik openlijk mijn INNIGEN DANK voordehartelijke bewijzen van belangstelling, op 1 Aug. 1.1. ondervonden van de WEd. Heeren A. v. o. TOORN en J. en L. BEKER, en mijne Collega’s, de Heeren DE BRÜIJN, v.d. HORDEN en LÉBOUWER en den oudsten knecht DE WILDE, ‘er gelegenheid van mijne 25jarige dienstvervulling als Apoth. Adsistent. P. CRU IJS. Rotterdam, 8 Aug. 1877. geneeskundigen; Inde gemeente Gent, provincie Gelderland, (zielental 2500), waar geen andere Geneeskundige is gevestigd, wordt, wegens vertrek van den tegenwoordigen titularis, gevraagd een Genees-,Heel- en Verloskundige, op eene jaarwedde van ƒ 600, voor de waarneming der armen-praktijk. Voor de geneesmiddelen, de doodsohouw en de vaocinatiën wordt afzonderlijk vergoeding gegeven. Sollicitanten worden verzocht zich te adresseeren aan den Burgemeester van Gent. Tegen October of November a.s. wordt ineen Apotheek te Amsterdam gevraagd een BEDIENDE. Informatiën onder Letters A. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Met 1 September of eerder wordt bij eene weduwe een PROVISOR gevraagd. Brieven franco, onder Letters B. C., bij den Boekhandelaar A. LAND Ez., te Harlingen. A. ïïeijdenrijck en Zoon Amsterdam, vragen een ASSISTENT, tegen nader overeen te komen salaris, IN- of EXTERN. Eranco brieven worden ten spoedigste aan bovengenoemd adres ingewaoht. Men verlangt zoo spoedig mogelijk of met 1° September ineen Apotheek te Amsterdam: een in alle opzichten bekwaam ASSISTENT, EXTERN, tegen ruim salaris. Adres onder Letter C.v bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. jBUtSSF" Tegen 1° November gevraagd een bekwaam ASSISTENT, INTERN, salaris f 400. Zich te adresseeren met franco brieven, onder Letter L., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Deuffer Wiel en Suyver, APOTHEKERS, N.-Z. Voorburgwal aan de Nieuwe Kerk 137 te AMSTERDAM, verlangen EEN BEKWAAM RECEPTAIÜUS. Inde Stads- en Gasthuis-Apotheek te Delft wordt gevraagd een HÜLPAFOTHEKER, (N. W.) EXTERN. Salaris f 900. Brieven franco aan den Stads- en Gasthuis-Apolheker ELSEVIER BALFOUET. Een Assistent N. W. zoekt PLAATSINQ tegen 1° November, IN- of EXTERN. Brieven franco, onder Letters N. W„ aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam.

Men vraagt primo September in eene Apotheek te Amsterdam lEMAND, vlug en accuraat recepteerende, tegen genot van kost, inwoning en ruim salaris. Hierop reflecteerende adresseere men zich brie- ] ven franco, Letter Q., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Eeceptarius O. W., gewoon aan eene nette receptuur en voorzien van goede getuigen, zoekt door omstandigheden zoo spoedig mogelijk eene BETREKKING, hetzij IN- of EXTERNE. Brieven franco, Letter 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. Een gehuwd Apotheker N. W., van de P. G., zoekt PLAATSING te Amsterdam als Provisor, of le Bediende, liefst daar waar gelegenheid is de zaak na korten tijd over te nemen. Brieven franco, onder Letters A. L. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een R. 0. Apotheker, N. W., wenscht tegen het volgend jaar als PROVISOR geplaatst te worden, om na verloop van een onderling te bepalen tijd, de zaak over te nemen. Geheimhouding wordt verzekerd. Men gelieve franco onder Motto //PROi VISOR” te adresseeren aan den Uitgever D. B. | CENTEN, te Amsterdam. ‘ ij»*’ Een R. 0. Leerl.-Apotheker zoekt 1W eene PLAATS, IN- of EXTERNE j te Amsterdam, waar gelegenheid bestaat de • lessen aan het Athenaeum bij te wonen. Brieven onder Letters O. 8., bij den Uitgever I). B. CENTEN, te Amsterdam. 1° üctober, zoekt een Leerling-Apoi theker, in eene der Academiesteden (.liefst Amsterdam), eene BETBEKKING, ali waar hem tijd tot studie en tot het bijwonen der colleges gegeven wordt. Brieven franco, Letters X. Z., aan den s Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. en MeisJe fatsoenlijken 1 stand, 20 jaren oud, bereids eenige opleiding voor Leerling-Apotheker genoten heb-1 bende, zag zich gaarne als ADSISTENTB in een Apotheek geplaatst, waar gelegenheid be-5 staat tot verdere bekwaming voor het examen. 1 Opgave van voorwaarden wordt met fr a n c o brieven, onder Letters C. R., ingewaoht bij den , Boekhandelaar K. H. IDEMA, te Medemblik. APOTHEEK. Er wordt, voor den meestbiedende, TE KOOP aangeboden: eene goed beklante APOTHEEK; alléén zij die van de Oude Wet zijn zullen in aanmerking komen. I Men adressere zich met franco brieven aan den eigenaar J. J. ANDERSON, te Brammen. J|

ADVERTENTIES

salaris f 400.