is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 19, 09-09-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 hellum (Groningen). D. van Setten Jr., pl. h. en vr. m. Groningen 11 Dec. 1857. HENDRIK IDO-AMBACHT (Z.-Holland), ■I. H. Conrt, pl. h. en vr. m. Dordrecht 2 April 1834 en 27 Jan. 1837- J. L. Tnlleners, pl. h., arts ’s Gravenhage 7 Maart 1865, (als arts) 22 April 1868. Hengelo (Gelderland). J. A. L. Millies, pl. h. en vr. m. Arnhem 31 Juli 1834. D. H. Wildschut Rijnders, m., ch. et a. o. dr. Leiden 20 Juni 1849 en 24 Jan. en 29 Jan. 1850. Hengelo (Overijsel). P. Van Belden, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 27 Dec. 1859. T. Van Heijst, arts. herwijnen (Gelderland). W. Klein Schoorel, pl. h, en vr. m., h. m. ’s Gravenhage, 3 Jan. en 14 Mei 1865. heteren (Gelderland). S. Nieboer, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 7 Oct. 1862 en 14 April 1863. heukeltjm (Z.-Holland). W. H. Giltay, arts 25 Juni 1874. hillegebsbebg (Z.-Holland). J. C. Alers, pl. h. en vr. m. ’s Gravenhage 1 Jan. en 7 Sept. 1824. J. P. Velderman, pl. h. en vr. m. ’sGravenhage 16 April 1863 en 7 Fehr. 1865. hillegom (Z.-Holland). E. J. J. Klein, m. et a. o. dr. Leiden 13 Juni en 18 Dec. 1845. E. J. Nnijens, pl. h. en vr. m. Haarlem 29 Nov. 1850 en 13 Nov. 1856. HILVERSUM. J. G. J. J. Mol, m., ch. et a, o. dr. Utrecht 27 Jan. 1859, 27 Jan. en 23 Maart 1860. M. J. Schrappers, pl. h. en vr. m. Dordrecht 17 April 1828, ’sGravenhage 16 Nov. 1840. HOLWERD (Westdongeradeel) (Friesland). B.' Bokma de Boer, m., ch. et a. o. dr. Groningen 17 Juni, 11 Nov. en 27 Juni 1834. L. Feenstra, m. et. a. o. dr. Groningen 30 Juni 1863 en 1 Dec. 1866. hoogeveen (Drenthe). F. K. Amshoff, m. et a. o. dr. Groningen 20 Dee. 1843 en 30 Oct. 1846. hoogezand (Groningen). B. Van Calcar, m. et a. o. dr. Groningen 9 Dec, 1844 en 4 Kebr. 1854. T. H. J. Inden, pl. h. m. Groningen 19 Maart 1858. hoogkarspel (N.-Holland), J. Avis, pl. h. en vr. m. Haarlem 12 Mei 1824 en 14 Mei 1840. hoogvliet (Z.-Holland). J, J. Kleijnenberg, pl. h. en vr. m. Dordrecht 7 Juni 1848 en 23 Mei 1851. hoogwoud (N.-Holland). J. Cazijn van Zelm, pl. h. en vr. m. Haarlem 15 en 13 Maart 1845. C. F. Imming, pl. h. en vr. ra. Haarlem 16 Dec. 1853 en 10 Aug. 1854. horssen (Gelderland). G. J. Hora Severijn, pl. h. m. Arnhem 24 Oct. 1849. houten (Utrecht). C. Koen, pl. h. en vr. m. Haarlem 1857, hüissen (Gelderland). A. J. Braak, arts 10 Juli 1871. huizen (N.-Holland). O. M. Geerling, pl. h. en vr. m. Haarlem 13 Dcc. 1855 en 14 Nov. 1856.

Bartin* Ineen Apotheek ineen groote stad wordt verlangd een geëxamineerd APOTHEKER van de Oude of Nieuwe Wet tegen nader overeen te komen salaris. Franco brieven, Letters A. Z. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Leiden verlangt men ten spoedigste een bekwaam BEDIENDE van soliede gedrag en goed met receptuur bekend, tegen ruim salaris. Adres met franco brieven bij den Boekhandelaar P. SOMEEWIL, aldaar, onder het Motto //Apotheek”. Tegen 1 Januari 1878 wordt te Dordrecht gevraagd een bevoegd RECEPTARIUS, IN- of EXTERN tegen ruim salaris. Brieven franco, onder Letters D. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene middelmatig drukke Apotheek te ’s Hage wordt zoo spoedig mogelijk een geroutineerd ADSISTENÏ gevraagd. Franco brieven, onder Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MP» Wordt verlangd uitsluitend voor paraar*®* ticuliere receptuur een bevoegd ADSISTENT, liefst zoo spoedig mogelijk. Brieven franco, Letters 1). F., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. . 'fifiSST" Tegen October of November a.s. wordt in eene Apotheek te Amsterdam gevraagd eene JUFFROUW. Adres Letters K. L., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bevoegd Adsistent N. W. van de F. G. van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk VERPLAATST, liefst EXTERN. Adres onder Letters A. K., met opgaaf van conditiën, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ein deutscher Pharmaceut sucht eiue . , passende STELLUNÖ in Holland oder dessen Coloniën. Gefl. off. sub M. H. # 7695 befördert RUDÜLF MOSSE, in Leipzig. EEN JONGMENSCT Leerling-Apotheker, van goede getuigschriften voorzien, en met de receptuur bekend, zoekt PLAATSING ineen Apotheek, INTERN, onverschillig waar. Adres bij E. G. FOLKERS, Apotheker te Winschoten. iHfiT" Een Jongmensch (geëx. leerl.-apoth.) van goeden huize verlangt tegen 1° Oct. of medio Oct. GEPLAATST te worden bij een Apotheker, liefst in eene der groote steden van Nederland, hetzij EX- of INTERN. De beste getuigschriften staan hem ten dienste. Franco offerten, met opgave van salaris, worden onder de Letters X. IJ. ingewacht bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK7 Op eender beste standen van Amsterdam wordt, ten gevolge van overlijden, TE KOOP aangeboden eene sedert jaren bestaan hebbende en in volle werking zijnde APOTHEEK. Gegadigden gelieven zich met franco briefjes aan te melden bij den Heer J. NOORDENDORP, Boekhandelaar, N.-Z. Voorburgwal bij de Paleisstraat 159.

IjffiSSg1* Er bestaat gelegenheid voor een ge- ëxaraineerd Apotheker tot overname eener ZAAK in Indië, welke jaarlijks een ruime ruime winst afwerpt. Als proefjaar wordt ƒ 8000 salaris en vrije overtocht toegestaan. Franco brieven, Letters A. P., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Er wordt voor den meestbiedende TE KOOP aangeboden een goed beklante APOTHEEK. Zij die van de Oude Wet zijn, kunnen zich vervoegen bij den eigenaar J. J. ANDEKSON, te Bruinmen. ATTENTIE. Een Drogist, sedert jaren gevestigd ineen volkrijke plaats inde Prov. Zuid-Holland, waar hij vele relatiën heeft, en waar door overlijden vooruitzigt bestaat op een goede receptuur, wenscht zich te ASSOCIEEREN met iemand, die geëxamineerd is als Apotheker, om voor gezamenlijke rekening zoowel de Apotheek als den handel in Drogerijen en Verfwaren uitte oefenen, tegen nader overeen te komen conditiën. Kapitaal is geen vereischte. – Franco brieven in te zenden met de Letters A. D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. AQUA LAUROCERASI aan de eisohen der Pharmacopoea Neerlandica voldoende, tegen billijken prijs te bekomen bij P. KOUMANS BROUWEK, Apotheker. Leeuwarden, Sept. 1877. ~ ÜNGÜENTUM HYDRARGYRI. Zuiver bereid volgens de Pharm. Neerl. Editio 11, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a ƒ 1.30 per f Kilogram. Wijhe. JB. KLUIN, Apotheker. SCHEIKUNDIG . ZUIVER CHLOROFORM” van 1,493 1,496 Sp. Gew., uit de fabriek van J. P. J. MONHEIM in Aken, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a fl. 4,30 per Kilo, a 4,30 bij 5 Kilo, a 4,10 bij 10 Kilo. Apotheker J. H. GÜSGENS. te Maastricht. AQUAOESTILLATA, voldoende aan de eischen der Pharm. Neerl. Edit. altera, wordt steeds afgeleverd door N. VEKWEIJ te Tiel, a f 3.75 per bemande flesch van plus minus 70 Liter (met inbegrip der bemande flesch). Bij vijf bem. flesschen te gelijk a ƒ 3.50. Bij franco toezending van eeue ledige, goed gereinigde, sterke, bemande flesch a ƒ 1.25. De verzending geschiedt franco Amsterdam en Rotterdam. ROB SAMBUCI. Tot bestellingen op nieuwe KOB SAMBUCI bevelen zich beleefdelijk aan Meppel. SCHATENS & EEESE,

J c. AAMjOJEJJRS, Singel bij het Koningsplein, No. 494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou-Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie-en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Ilysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, an – tiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, GuttaPercha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. MALI IKIIIIIHIÏ. Door uittreding van den heer J. C. Th. MAKIUS, likwideeren wij onze zaak en bieden, d contant, alle voorhanden goederen aantegen INKOOPSPRIJZEN. De goederen bestaan uiteen ruim gesorteerden voorraad van Apotheek-benoodigdheden. Chemische Apparaten. Technische Apparaten. MICROSCOPEN VAN CARL ZEISB TE JENA. Chirurgische Instrumenten. enz. enz. enz. Wij noodigen H. 11. Apothekers, Doctoren, Chemici en verdere belanghebbenden uit van deze gelegenheid gebruik te ranken, ten einde zeer goedkoop zich de benoodigdheden aan te schaffen. MAKIUS & VAN KOSSEM. Rotterdam, Wijnhaven 108. Snelpersdruk van .VI. J. I’ortieljc te Amsterdam.

ADVERTENTIE IST.

Wed6. 6. A.i EOOSEBOOM, Amstel 140, Amsterdam, heeft voorhanden MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, vulling 1877.