is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 22, 30-09-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 nederweert (Limburg). A. S. Seijena, m. dr. Leiden 30 April 1844. neede (Gelderland). G. Beina, pl, h. en vr. m. Arnhem 16 April 1856. D. Gantvoort, pi. h. en vr. m. Arnhem 14 April 1847 en 28 Juli 1846. nes {Ameland) (Friesland). J. J. Buwalda, m. et a. o. dr. Groningen 11 Mei 1850 en 21 Juni 1851. nes (WeMongeradeél) (Friesland). E. J. Ferwerda, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 2 Nov. 1858 en 12 April 1859. neuzen (Zeeland). P. D. Buijze, m. et. a. o. dr. Leiden 13 Mei en 12 Juni 1824. J, van Picnbroek, pl. h. en vr. m. Middelburg 13 en 16 Juli 1847. C. Stetekee, arts 9 Juni 1874. NIEUWENDAM (N.-Holland). A, Goethart, pl. h. en vr. m. Arnhem 20 Sept. 1855 en 21 April 1857. C. de Leeuw, pl. h. en vr. m. Haarlem 11 April 1839. NIEUWENHOORN (Z.-Holland). S. Groesbeek, pl. h. en vr. m. Dordrecht 3 Oct. 1822 en 4 Juni 1823. J. A. Groesbeek, pl. h. en vr. m. Dordrecht 27 Juni 1849 en 3 Oct. 1850. nieuwe niedorp (N.-Holland). G. Swartsenburg, pl. h. en vr. m. Haarlem 15 en 14 Jan. 1864. nieuwe-pekela (Groningen). W. Augelbeek, pl. h. m. Groningen 10 Sept. 1859. H. Nanninga, m. et a. o. dr. Groningen 22 Dec. 1838 en 18 Juni 1839. B. Vroom, m. et a. o. dr. Groningen 16 en 19 Juni 1821. H. L. A. B. Vroom Jr., m. et a. o. dr. Groningen 14 Mei 1849 en 28 Juni 1852. nieuw- en st. joosland (Zeeland). A. Walraven, pl. h. en vr. m. Middelburg 9 en 12 Oct. 1841. nieüwer-amstel (N.-Holland). H. B. L. Butot, arts 19 Dec. 1866. J. de Hol, pl. h. en vr. m. ’sGravenhage 21 Dec. 1864 en 2 Mei 1865. J. J. de Jaager, m. et a. o. dr. Utrecht 1 Juli 1865 en 17 Növ. 1869. L. H. Seeieman, pl. h. en vr, m. Amsterdam 2 April 1860 en 28 Sept. 1859. nieuwerkerk (Zeeland). J. E. Lette, pl. h. en vr. m. Middelburg 4. en 8 Oct. 1839. NIEUWERKERK AAN DEN IJSEL (Z.-Holland). H. G. Holsteijn, pl. h. en vr. m. ’sGravenhage 19 Mei 1840 en 2 Aug. 1842. A. van Leerdam, pl. h. en vr. m. ’sGravenhage 26 Mei 1846 en 10 Juli 1849. nieuwe schans (Groningen). A. W. Tresling, m. et a. o. dr. Groningen 16 Dee. 1865 en 16 Juni 1866. nieuwkoop (Z.-Holland). W. W. Muijs van der Moer, pl. h. en vr. tn. Dordrecht 2 Ang. 1848. nieüwland (Wynibritseradeel) (Friesland). W. Beekhuis, pl. h. en vr. m. en apoth. Leeuwarden 27 Maart en 19 Nov. 1850, 16 Dee. 1844. nieuwleusen (Overijsel). B. D. Brouwer, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 31 en 3.0 Maart 1847.,

Advertentiën. P. A. Lainnierts van Bueien, Geneesheer te Pieiersbierum bij Harlingen, verlangt zoo spoedig mogelijk een bekwaam ADSISTENÏ voor de Apotheek, voorzien van goede getuigschriften der laatste betrekking, tegen genot van kost, huiselijk verkeer en behoorlijk salaris. Men adresseere zich in persoon of met gefrankeerde brieven. G. Wieringa, Apoth. te Vianen (Z. H.) vraagt met 1 November a.s. een bekwaam ASSISTENT P. G., INTERN of EXTERN, salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, met opgave van conditiën. De Apotheker Houtzager te Ter Neuzen, prov. Zeeland, vraagt zoo spoedig mogelijk een ASSISTENT, bevoegd volgens de O. W. of geëx. LEERLING-APOTHEKER, van goede getuigschriften voorzien, EXTERN, tegen nader overeen te komen salaris. J. Visser en Zoon, Apothekers te ’s Hage, vragen wegens voortdurende ongesteldheid van hun tegenwoordigen Adsistent, een bevoegd ADSISTENT, liefst zoo spoedig mogelijk. In eene Apotheek te Amsterdam (uitsluitend particuliere receptuur) vraagt men tegen 1 November e.k. een bekwaam ASSISTENT, INTERN van de P. G. die vlug en accuraat kan recepteeren. Brieven franco, Letters A. Z,, bij den Boekhandelaar B. H. DE RONDEN, Utrechtsche straat 54. WsSËS* en verlangt ineen der steden van Zeeland een PROVISOR, tegen nader overeen te komen conditiën. Onnoodig zich aan te melden zonder voldoende bewijzen van soliditeit. Brieven franco, onder Letter X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Doctor D. De Bruijn te Mijdrecht, verlangt eene vrouwelijke LEERLING-APOTHEKER. Adres in persoon of met franco brieven aan DEUEEERWIEL & SUIJVER, Apothekers, N.-Z. Voorburgwal 137, te Amsterdam. WS- Een gehuwd Apothekers-Bediende, zonder kinderen en niet onbemiddeld zoekt tegen 1 Febr. of later een BETREKKING, liefst bij een Apotheker of Doctor ten platte lande. Hoog salaris is geen vereischte; de meest voldoende getuigschriften staan hem ten dienste. Franco brieven, onder Letter H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. H.H. APOTHEKERS! Een Jongmensoh, P. G. met de receptuur bekend, zoekt, om zich verder te bekwamen, PLAATSING in eene Apotheek. Brieven franco, Letter F., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W&gr Een bevoegd Adsistent verlangt zoo spoedig mogelijk GEPLAATST te worden bij voorkeur te Amsterdam. Brieven franco, Letters W. 8., aan den | Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. Een Apothekers-Bediende P. G., zag zich gaarne zoo spoedig mogeliik GEPLAATST. Brieven franco, Letter Z., aan den Boekhandelaar J. K. G. DHONT, te Ter Neuzen. SBB?" en Apothekers-Bediende O. W. zag zich gaarne met November als EXTERNE VERPLAATST. Brieven franco, Letters A. H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Oost- of West-Indië. Een bevoegd Eeceptarius N. W., van de P. G. zoekt tegen Mei a.s. of iets later PLAATSING ineen Apotheek of Laboratorium in Oost- of West-Indië. Testamonia staan hem ten dienste. Reflecteerenden adresseeren zich, met opgave van conditiën, onder Letters W. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerlinge-Apotheker zoekt spoedig als INTERN GEPLAATST te worden ineen Apotheek (liefst in Groningen), waar voldoende tijd en gelegenheid tot studie wordt gegeven. Brieven franco, onder Letter 8., aan den Boekhandelaar J. J. HANSMA, te Docknm. : Een geëxamineerd Leerling-Apotheker, die tevens het litt.-mathem. examen met goed gevolg heeft afgelegd, zoekt PLAATSING in eene Apotheek te Amsterdam, waar I hem gelegenheid gegeven wordt, de colleges bij te wonen. Adres franco brieven, onder de Letters K. H., aan het algemeen advertentie-bureau van F. KLEEUWENS & ZOON, te Goes. Apotheek ter overname gevraagd. Een Apotheker wenscht eene flinke en goed beklante APOTHEEK over te nemen, bij voorkeur eene zoodanige waaraan geen buspraktijk is verbonden. Brieven franco, onder Letters O. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. TE KOOP voor den meestbiedende : een compleet en goed geconserveerd ex. van V. TRICHT, Woordenboek der zuivere en toegepaste Scheikunde. Adres Letters G. F, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. jaag- VASELINE en VASELINE-PRAEPARATEN zijn voor H.H. Apothekers en Drogisten verkrijgbaar gesteld bij de H.H. BECKING en VAN DIEREN, Handelaren in Chemicaliën en Drogerijen te Arnhem. C. G. DE ROOS, Generaal Hoofd-Agent voor Nederland. TE KOOP: Ilerl». Trifolium. Rad. Calam. Arom. Herb. TauaceC. Flor. Chamom. Vuig. en nog een partijtje VAREN, welke voor inkoopsprijs worden opgeruimd. Steenwijk. G. VAN GUNST, Kruidenhandelaar. Groothandel iu Bloedzuigers gevestigd In 1810 DOOR H. J, van de Goorbcrgh Apotheker te Breda. Leverancier van alle militaire en lurger Hospitalen. Steeds verkrijgbaar versche BLOEDZUIGERS tegen den laagst mogelijken prijs van den dag. SCHEIKUNDIG ZUIVER CHLOROFORM van 1,492 1,496 Sp. Gew., uit de fabriek van J. P. J. MONHEIM in Aken, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a 11. 4,80 per Kilo, a 4,20 bij 5 Kilo, a 4,10 bij 10 Kilo. Apotheker J. H. GÜSGENS. te Maastricht.

LIQUIDATIE TOT INKOOPSPRIJZEN. De goederen bestaan uiteen ruim gesorteerden voorraad van Apotheek-benoodigdheden. Chemische Apparaten. Chirurgische Instrumenten. enz. enz. enz. Wij noodigen H.H. Apothekers, Doctoren, Chemici en verdere belanghebbenden uit van deze gelegenheid gebruik te maken, ten einde zeer goedkoop zich de benoodigdheden aan m te schaffen. MARIUS Sc VAN EOSSEM. Rotterdam, Wijnhaven 108. MAGAZIJN ran Mcdicijnglas, chemische, pharmaceutische Apparaten, ütcnsiliën enz. Voorhanden MiNIMETRISCfIE TOESTELLEN tot het bepalen van het Koolzuurgehalte in de lucht. (Zie de beschrijving in het Pharmaceutisch Weekblad van 23 dezer.) Benevens de llesschen van 450—150 C. C. inbond met gegradueerd Buisje, in dezelfde beschrijving vermeld. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. • Geldersche Kade M 20—22. WED®. G. A. ROOSEDOOM. Amstel 140. AMSTERDAM, HEEFT VOORHANDEN EMSER WATER. Kraënches Mtrunnen. Kemel „ Victoria „ ALSMEDE EMSER PASTILLES. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes vart 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // f 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. J Gesneden receptenpapier, zwaar per riem * ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier / 7.50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 229. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.