is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 23, 07-10-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaalt behalve de jaarlijksche bijdrage van ƒ 10, bij zijne toetreding in ééns ƒ5 en zoo hij bij die toetreding ouder dan 40 jaar is, voor elk jaar boven dezen leeftijd ƒ0.50. De jaarlijksche ontvangsten zijn onzeker; 1° omdat het aantal begunstigers en leden niet vast is. Het zal daarom noodig zijnde inrichting voortdurend te blijven aanbevelen, zoo door persoonlijke bemoeiingen, als door artikelen in het Ph. Weekblad. 3° Omdat de koers der effecten niet vast is. Er zal daarom voortdurend moeten worden nagegaan, welke de meeste voordeelen opleveren. Door die instabiliteit is dus eene voor altijd geldende becijfering niet mogelijk, maar zal de berekening van jaar tot jaar moeten geschieden, opdat elk jaar kunne bepaald worden het rente-saldo en het daaruit voortvloeiend bedrag der uitkeeringen. Onkosten voor administratie enz. zijn echter onvermijdelijk en daarom dient eene bron aangewezen te worden, waaruit die kosten kunnen worden bestreden. Blijft de jaarlijksche bijdrage boven de ƒ2OOO, zooals zij nu is aangevangen, dan zou van dit meerdere jaarlijks daartoe ƒlOO kunnen worden aangewezen. Maar hoe daarin te voorzien, als de inkomsten geringer worden ? Die vermindering is mogelijk en het geval is te voorzien, dat het aantal begunstigers en leden zóó gering wordt, dat de renten onvoldoende blijken om inde behoefte te voorzien. Mocht dit het geval zijn en alle pogingen tot het aanwinnen van nieuwe begunstigers en leden vruchteloos blijken, dan dient, naar mijn inzien, tot liquidatie overgegaan te worden en kunnen de aanwezige gelden na aftrek van onvermijdelijke kosten, onder de nog overblijvende leden onder zekere nader te bepalen vootwaarden worden verdeeld. M. G. Snoer. In het volgend nommer van het Weekblad zal het Concept-Keglement zooals het door de Commissie in hare Vergadering van 30 September is vastgesteld verschijnen. In overleg met den Heer Opwijrda, noodigt de Commissie alle belanghebbenden bij en belangstellenden in het Eonds uit tot het bijwonen eener Vergadering te Amsterdam, in het gebouw van het Algemeen Ziekenfonds inde Beulingstraat op Zondag 31 October des namiddags te half één ure precies. De Heer Snoer heeft zijne medewerking op deze vergadering toegezegd. De Commissie voornoemd: P. Krüijssb. Jacobus Polak. P. L. Marnette. B. 8. Engbers. P. J. van Eldik Thieme. Met de Commissie noodigen wij dringend uit tot het bijwonen dezer bijeenkomst, die over het al of niet tot stand komen van het fonds beslist. Adsistenten van andere plaatsen worden, zoover zij allen zelven niet kunnen verschijnen, verzocht afgevaardigden te zenden, met wie zij de zaak vooraf ernstig bespreken en aan wie zij eene zekere volmacht tot beslissing geven. Opwijrda. No. 49, Vierde Volgreeks, October 1877 van de Berichten der Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie bevat de jaarlijksohe verslagen der Departementen, waaruit het volgende blijkt. Het Departement Rotterdam telde bij den aanvang van het Maatschappelijk jaar 1876/77 54 contribueerende leden en één eerelid ; tegen het verlies van 2 leden traden 4 gewone, en 1 buitengewoon lid toe, zoodat het Departement met 3 leden vermeerderd is (dus thans tot 56 gewone leden aangegroeid). Het departement Harlingen bestaat thans uit 6 leden (vermindering van één lid). Het Departement Utrecht bestaat uit 13 leden (verlies van 1 lid). Het departement Groningen bestaat uit 23 leden (3 nieuwe leden toegetreden). Als wetenschappelijke mededeelingen werd door den heer Bennema Jz. vermeld de ontvangst van twee belangrijke geneesmiddelen, die hem bij onderzoek bleken zoo weinig aan de gestelde eigenschappen te voldoen, dat hij gemeend had de aandacht der collega’s daarop te moeten vestigen. Het eene geneesmiddel was Nitris aethyÜCUS cum alcoholß voor zoo lagen prijs aangeboden, dat het bij eigen bereiding, vuur, werk en risico buiten rekening latende, duurder komt te staan. Het kleurloos praeparaat reageerde niet alleen zeer zuur, maar was zelfs zuur van reuk en zoo zuur van smaak, dat het de smaakorganen onaangenaath aandeed; ook miste het geheel en al den eigenaardigen reuk en zoetaohtigen smaak van den Nitris aethylious cum aloohole onzer Pharm. Het soortelijk gewicht was bij eene temperatuur van 23,6° C. slechts 0,863, dus bij de gewone temperatuur ongeveer 0,870, in plaats van 0,845—0,850, zooals de Pharm. eischt. Het andere artikel was Quinetum in uiterlijk aanzien zeer van vroeger ontvangene verschillend. Zoowel het laatst (A) als

het vroeger ontvangene (B) werd aan een onderzoek onderworpen, A was geelwit en specifiek veel lichter dan B, hetwelk meer geelbruin van kleur, specifiek zwaarder en niet vrij van een methylreuk was. Het onderzoek werd verricht volgens een opgave in het Pharm. Weekbl. No. 33 van 17 December 1876 en van ieder werd 5 gram in bewerking genomen. De analyse gaf de volgende resultaten, waarbij inde laatste kolom tot vergelijking eene analyse door den heer Stoeder is opgegeven: . t> Analyse van den heer Stoeder. gram pot. gram pet. gram pet. Kinine 0,4 = 8 0,7 =l4 0,706=14,1 Cinchonidine 1,3 =24 2,7 =54 2,3 =46 Cinchonine 3,7 =54 0,9 =lB 1,315=26,3 //Araorph alcaloïd” 0,23= 4,4 0,37= 7,4 0,347=5 Verlies aan water en kleurstof 0,48 = 9,6 0,33=6,6 0,432= 8,6 Hieruit blijkt, dat B vrij goed overeenkomt met het Quinetum, hetwelk de heer S. onderzocht heeft, en dat bij vermenging van B met een gelijk gewicht cinchonine eene stof verkregen wordt, die in bestanddeelen nagenoeg overeenkomt met A. Hoewel de alcaloïden inden succirubrabast in onderlinge hoeveelheid uiteenloopen, zoo betwijfelt de heer Bennema het zeer of dit verschil zoo groot zal zijn als tusschen A en B, en hij acht het daarom hoogst rvenschelijk, dat vanwege de Nederl. Maatsch. ter bevordering der Pharmacie of nog beter van regeeringswege de eischen bepaald worden, waaraan het Quinetum moet voldoen. Het Departement ’s Gravenhage bestaat uit 17 leden en 1 eerelid. Het Dep. deelt o. a. mede, dat de vergadering meermalen in het algemeen hare instemming betuigde met de beginselen van het Tarief in onze Proef opgegeven en door de leden werden enkele gevallen medegedeeld, waarin het werkje van veel nut geweest was tot het verkrijgen van eenheid inde berekening en het voorkomen van moeilijkheden met patiënten. Het Departement Amsterdam telt 61 gewone leden, 3 buitengewone en 1 eerelid. Het Fonds tot ondersteuning voor hulpbehoevende kunstgenooten aldaar is door de bijdrage der leden thans geklommen tot ƒ 13,400 nominaal, S'/s pCt. Werkelijke Schuld, ingeschreven op het Grootboek. Het Onderwijs aan apothekers-leerlingen werd op gelijke wijze als vroeger voortgezet; twee jongelingen legden met goed gevolg examen af, één leerling werd wegens onbetamelijk gedrag door de Commissie ontslagen. Een nieuwe cursus inde maand September van het vorige jaar werd met 8 leerlingen aangevangen. Door het Dep. werd eene poging gedaan, om in overleg met de Amsterdamsche Afdeeling der Ned. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, middelen te beramen, om zooveel mogelijk, de aflevering van chloralhydraat in verschillende vormen te beteugelen en het publiek te waarschuwen tegen het misbruik van dit geneesmiddel. De afdeeling gaf echter kennis, dat zij het bezwaar van het Dep. niet deelde, zoodat aan de zaak verder geen gevolg gegeven is. Het Departement Deventer (6 gewone leden en 1 buitengewoon lid) had geen verslag ingezonden. Persoonlijke aangelegenheden. 30 September overleden de heer A. W. Kroon, apotheker te Deventer, ia den ouderdom van 62 jaar. De militaire apotheker der 3de klasse op non-activiteit B. T. Voogd is weder bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht in activen dienst gesteld. Openlijke correspondentie. Aan den collega, die eene redactievraag tot ons richtte. Beeds dadelijk na de benoeming was mijn voornemen daartoe, doch ik achtte het om meer dan eene reden beter te wachten, totdat er meerdere gevolgd waren. Evenwel, indien hierover te veel tijd verloopt, zal ik de zaak ter sprake brengen, Inde volgende week openen wij eene rubriek, gewijd aan het onderzoek van levensmiddelen op deugdelijkheid. Ook van den heer E, M, van Hille te Bloemendaal ontvingen wij eene betuiging van groote ingenomenheid en adhaesie met hetgeen door mij geschreven is omtrent de verbetering van den stand van leerling-apotheker en hij acht het zeer wenschelijk, dat dergelijke verbetering door de Kegeering worde tot stand gebracht. Aan de heeren, die de beleefdheid hadden mij het gevraagde nommer toe te zenden, hartelijke dank. O. Wegens plaatsgebrek in dit No. geen Adresboek. YB RB EX ERIN g in No. 33. Blz. 3, kol. 3, regel 41 van boven staat; r/Ca3H”, moet zijn; //Ca2 H3”.