is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 24, 14-10-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al is het dan ook met eene geringe hoeveelheid water, te verdunnen. Op deze gegevens grondde Wanklijn eene methode, om te bepalen, of de melk met water vermengd is. Tien C. C. der te onderzoeken, door lang staan van room bevrijde, melk worden op het waterbad in eene gewogen platinaschaal tot droog verdampt en het achterblijvende tot verwijdering van misschien nog aanwezig vet met aether zoolang uitgewasschen, totdat een droppel daarvan na verdamping geen spoor vet achterlaat. De platinaschaal wordt nu voor het verkrijgen vaneen constant gewicht inde droogkast verwarmd. Men verkrijgt aldus het gewicht van het van vet bevrijde vaste residu, uit welks hoeveelheid men gemakkelijk berekenen kan of en met hoeveel water de melk vervalscht was, nadat natuurlijk vooraf het gevonden cijfer percentisch en met achtgeving op het soortelijk gewicht de afgeroomde melk berekend is. Heeft men bijv. bevonden, dat er 7,52% vaste stof achtergebleven is, dan wordt de berekening bij het aannemen van het gemiddelde cijfer 10,4: 10,4: 100 = 7,52 ; x; x = 72,3, hetwelk eene bijvoeging aangeeft van water 100 72,3 27,7%. Bij het aanneraen van het laagste cijfer 9,4 wordt de berekening: 9,4 : 100 = 7,52 : x ; x = 80; dus 100 80 = 20%. Om de analyse der melk in haar geheel te leveren, ontbreekt nog de bepaling van vet, melksuiker, caseïne, albumine en asoh, maar daarvoor zijn inde analytische handboeken voldoende methoden opgegeven. Voor eene spoedige bepaling van de hoeveelheid vet kan men zich bedienen van den cremometer of roommeter, eene buis van ongeveer 25 centimeter lengte, die in 1/100 deelen verdeeld is. Men giet deze buis tot de O streep vol met melk en leest na 24 uren rustig staan de afgescheiden room af. Goede melk moet minstens B—9 mom afscheiden. Nauwkeurig geschiedt de bepaling van het vet door de gewichtsanalyse uit hetgeen er na verdamping van den aether overblijft, die tot de oplossing van het vet gebezigd is. HANDELSBERICHTEN. VIII. Radix rhei door groote aanvraag te Londen gedrukt in prijs (staat thans ƒ 3 a 4 a 5 de kilogram.) Xanthogenas kalicus *) is een desinfecteerend middel, hetwelk onlangs dooreen courantenbericht de aandacht getrokken heeft. Acidum citricum, hetwelk steeds lager werd aangeboden, begint nu vaster te worden. Oleum menthae piperitae is op dit oogenblik goedkoop. Lac in tabulis (schellak) is weder eenigszins vaster. De heer Cocx verzoekt ons te berichten, dat zijne rectificatie der methode van Knapp ter bepaling van suiker in urine niet betrof de 400 milligram cyaankwik, maarde 10 milligram druivensuiker, welke in 100 milligram druiven suiker moeten veranderd worden. Dus 400 milligram cyaankwik op 100 milligram druivensuiker en niet, z. a, in Neubauer en Vogel staat, 400 milligram cyaankwik op 10 milligram druivensuiker, *) Wij achten het niet overbodig voor meerderen te herhalen wat wij onlangs aan een collega mededeelden, die bij ons informeerde, wat men onder xanthogeenzuur en xanthogenas ka-Jicus te verstaan hebbe. Xanthogeenzuur (van favOo;, geel, en yswaw, ik doe ontstaan) heeft dien naam te danken aan de fraaie gele kleur van het cuprozout. Het kaliumzout (kaliumxanthogenaat) ontstaat door kooldisulphide (zwavelkoolstof: C02) te leiden in eene spiritueuze oplossing van kaliumhydroxyde. De formule van het kaliumzout is | CS3 O. Wegens deze vorming uit eene koolzwavel- en eene aethylverbinding heeft men aan het zuur ook den naam gegeven van //aethersulfokoolzuur.” De xanthogenas kalicus komt voor in witte, als zijde glanzende naalden. Door verdund zwavelzuur wordt uit het kaliumzout H ) het xanthogeenzuur | CSs O, bij lage temperatuur als eene kleurlooze olie afgescheiden, die een eigenaardigen reuk bezit en reeds bij 20° C. in kooldisulphide en aethylalcohol gesplitst wordt.

De laatste 3 regels van kol. 1 van blz. I in het artikel van den heer Cocx in het voorlaatste nommer (Nn. 22) moeten derhalve aldus gelezen worden: //zooals ik verwachtte, dat 400 milligram cyaankwik 100 //milligram watervije druivensuiker titreeren en niet, zooals wordt //opgegeven, 10 milligram.” Dordrecht, 9 Oct. 1877. Weledele heer! Dezer dagen ontving ik vaneen geneesheer het volgende voorschrift : Jf: Aoidi oxalici, Permangan. Kalici, Peroxydi manganesii aa part. aeq. M. D. Volgens ZEd. moest het mengsel gebruikt worden tot desinfeclie met ozon, naar aanleiding vaneen stukje inde Geueesk. Courant van 24 Juni 1.1. (overgenomen uit het Journal de Pharm. d’Anvers). Van elk artikel werden 20 gram afzonderlijk tot poeder gewreven en daarna langzaam en zonder drukking met eene houten spatel ondereengemengd. Bijna onmiddellijk ontstond er een sissend geluid met verspreiding van vonken en daarna een dikke witte rook, terwijl er eene verkoolde massa terugbleef. Wees zoo goed van dit berichtje het gebruik te maken dat u goeddunkt, met achting mij noemende UEd. D. D. J. H. Giltaij. Eeeds in No. 20 van den vorigen Jaargang (4 Februari 1877) maakten wij melding van bovenstaand voorschrift (afkomstig van Eender) en van het groot gevaar, waaraan men zich bij zijne bereiding blootstelt. De heer G. heeft zeer voorzichtig gewerkt en daardoor slechts mislukking van het praeparaat ondervonden. Hevige ontploffing zou het gevolg geweest zijn, indien het mengsel met eenige kracht ineen mortier ondereengewreven was. De hevige werking zal niemand verwonderen, die eenigszins met scheikunde vertrouwd en bekend is met de sterk oxydeerende kracht van het kaliumpermanganaat en de gemakkelijke oxydeerbaarheid van het zuringzuur (tot kooldioxyde en water). De Bedaotie vaneen wetenschappelijk Tijdschrift moest dergelijk gevaarlijk voorschrift niet zonder protest of aanmaning tot voorzichtigheid opnemen. Red. Uit het Bericht nopens de Gouvernements kina-onderneming over het 2de kwartaal 1577, voorkomende in het October-nommervan Haaxman’s Tijdschrift blijkt, dat de prijzen der Java-kina in 1877 (veiling 17 April) tegen in 1876 zeer zijn vooruitgegaan, vooral wat de Ledgeriana- en Offioinalisbast betreft, 1876 1877 C. sucoirubra. . . . / 2,76 ƒ 3,36 per kilogram. // Calisaya javanica . // 3,06 // 4,92 // // // // Schuhkrafft. // 2,64 // 3,86 // // // // Ledgeriana // 6,72 // 17,58 // n // officinalis....// 5,20 // 13,50 // // // Hasskarliana. . . // 2,96 // 4,78 // // // Caloptera. . . . // // 3,18 // // Gemengd kinagruis . // // 2,82 // // Kinapoeder ....// 0,72 // 1,62 // // De Directeur der Gouvernements-onderneming werd bij besluit van 28 Mei gemachtigd de aanplant nog met een millioen kinaboomen uitte breiden. Met ultimo Juni waren reeds 12,784 kilogram kinabast naar Tjirao geëxpedieerd, de geheele oogst van 1877 wordt op ongeveer 50,000 kilogram geschat. De ziekte, die de kinaboomen inde laatste maanden sterk bezocht, is thans met zekerheid aangetoond, veroorzaakt te worden dooreen tot de Hemiptera behoorend insect, de Heliopeltis theivora, die ook den zoogenaamden roest inde theeheesters bewerkt. Zoowel de volwassen gevleugelde insecten, als de jonge ongevleugelde individu’s, voeden zich met het sap der jonge bastgedeelten. Zij maken daartoe met den zuigsnuit eene wond inde opperhuid dier deelen en herhalen dit op verschillende plaatsen, waardoor het groene plantenweefsel zeer spoedig een