is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 24, 14-10-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht wordt gevraagd een APOTHEKER op eene jaarwedde tot ƒ 700. Sollicitanten worden verzocht zich, onder overlegging van stukken, voor den len November 1877 te wenden tot den SECEETARISEENTMEESTEE van het Gesticht. Ten Bosch, firma W. A. VAN HOUTEN te ’s Bosch, vraagt een BEDIENDE of LEEELING, INof EXTERN en tegen nader overeen te komen voorwaarden. C. W. Kuijk, Apotheker te Arnhem, vraagt een BEDIENDE, Prot. Godsdienst. Brieven Franco. G. Wiering-a, Apoth. te Vianen (Z. H.) vraagt met 1 November a.s. een bekwaam ASSISTENT P. G., INTEEN of EXÏEEN, salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, met opgave van conditiën. Roodenburg & Grey te Arnhem vragen een ASSISTENT, tegen nader overeen te komen voorwaarden. Een Doctor ten plattelande verlangt in zijne Apotheek een bekwaam RECEPTARIÜS. Ook vrouwelijke Leerling-Apothekers kunnen iu aanmerking komen. Adres franco, ondër Letters D. 0., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gevraagd een bekwaam RECEPTARIUS, om des Zondags te recepteeren. Adres Letters H. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ffiJWQS**- Ineen Apotheek te ’s Hertogenbosch worden ten spoedigste gevraagd een geëxamineerd HULP-APOTHEKER en een bekwaam RECEPTARIÜS, INTEENE, tegen billijke voorwaarden. Brieven franco, onder Letters H. E., aan den UITGEVER der Provinciale Noord-Brabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, Kerkstraat, te ’s Bosch. APOTHEEK. Een bevoegd Assistent N. W. zag zich gaarne als EXTERNE met 1 December of later in Amsterdam GEPLAATST. Brieven franco, Letters H. V., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bevoegd RECEPTARIÜS zoekt «TV PLAATSING. Franco brieven, met opgave van conditiën, Letter G., aan den Boekhandelaar STEIJNIS, te Schiedam. CT|Cj|jag‘°> Een fatsoenlijk Jongmensoh met de Br*’ receptuur volkomen bekend, wenscht PLAATSING in eene nette Apotheek (geen i foudsreceptuur). Salaris en eene fatsoenlijke behandeling zijn zijne eischen. Brieven franco, onder Letters A. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bevoegd Adsistent N. W. vol|komen vertrouwd met receptuur, defectuur en commissiewerk, zoekt tegen Januari 18 78 eene BETREKKING bij een Apotheker of Groothandel in Drogerijen en Chemicaliën. Getuigschriften ten dienste. Brieven met opgave van conditiën onder Letter G. bij den Boekhandelaar H. KUIPERS, te Leeuwarden.

Een Jongmensch 23 jaar, geëx. Leerl.-Apoth., goed bekend met receptuur, defectuur en commissiewerk, niet onbekend met de Eransche en Duitsche talen, zag zich gaarne tegen .Januari of Februari GEPLAATST ineen Groothandel als Reiziger of anderzins of ineen drukke Apotheek als le BEDIENDE. Franco brieven worden ingewacht onder Letters A. R., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. H.H. apothekers! Een Jongmensch P. G. zijn eindexamen op een gymnasium gedaan hebbende, zag zich, liefst te Amsterdam, tegen genot van kost en inwoning, gaarne GEPLAATST bij een Apotlieker, genegen hem bij te staan inde studie voor het Hulp-Apothekers-examen. Verdere conditiën nader te bepalen. Brieven franco, onder Letters T. W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. „APOTHEKER N. W.” " Een jong Apotheker P. G., wenscht in het begin van het volgend jaar GEPLAATST te zijn inde Apotheek eener Weduwe of ouden Collega, waar het vooruitzicht voor hem bestaat de ZAAK overeen nader vast te stellen tijd, op gemakkelijke voorwaarden, te kunnen overnemen. Ook is hij geneigd zich met een Collega te associëeren, of ineen anderen, tot de Pharmacie in betrekking staanden, werkkring op te treden. Franco offerten, Letters A, 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apotheker, N. W. 26 jaar oud, wien de beste getuigschriften ten dienste staan, volledig bekend met receptuur, defectuur en commissiewerk, zoekt tegen primo Januari eene BETREKKING als EXTERN, onverschillig waar en in welke provincie. Adres franco, N°. 247, aan het Advertentie-Bureau van P. F. DEKEMA, Zadelstraat, Utrecht. Door toevallige omstandigheden wordt, ineen der voornaamste plaatsen van Gelderland, TE KOOP aangeboden een zeer nette APOTHEEK met flink HUIS en TUIN. Brieven franco, Letters D. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Door sterfgeval wordt ter overname aangeboden, een bestaan opleverende APOÏHEKERSAFFAIRE, welke een aantal jaren bestaan heeft, en nog met goed succes wordt uitgeoefend, gelegen op een aanzienlijk gedeelte te Amsterdam. Informatie onder franco aanvraag, bij den Makelaar J. M. DIJKERS, Prinsengracht tusschen de Utreehtsche straat en Amstel 1063. TE ROOP GEVRAAGD: Eene allezins soliede APOTHEEK tegen 1 Januari 1878 of later. Brieven franco, met opgave van de noodige inlichtingen, onder de Letters J. N., aan den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. In SEYFFARDT’S BOEKHANDEL voorhanden: SCHLICKUM, wisscnschaftliehe Ausbilclung der Apothekerlehriinge. Mit zablreichen Holzsch uitten, ƒ 6.50. Voor den meestbiedende te koop; Dr. H. PIAGER, Commentar zur Pbarmacop. Germanioa. Dr. H. HAOER, üntcrsuehungcn. Dr. F. MOHR, Lebrbucli der Titrirmcthode. Dr. OTTO BERG, Anatomischcr Atlas zur pharinaecutischcn Waarcnkunde. Alle niet ingebonden. SONNENSCHEIN, Gereehtelijkc Scheikunde. HAAKMAN, Tijdschrift voor Pharmacie in Nederland 1868/76. Franco brieven, onder Letters M. N., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

PUIKE LAOROCERASI-BLADEB verkrijgbaar tegen billijken prijs bij J. meuleman; Kweeker en Zaadhandelaar, te Oosterbeek bij Arnhem. Brieven franco. WKD'. CL A.UOOSLIJOOJI. Amstel 140. AMSTERDAM. HEEFT VOORHANDEN EMSER WATER. Kraënches Mtrunnen. M£essel „ Victoria „ alsmede EMSER PASTILLES. SCHEIKUNDIG ZUIVER CHLOROFORM van 1,493 1,496 Sp. Gew., uit de fabriek van J. P. J. MONHEIM in Aken, wordt dooiden ondergeteekende afgeleverd a fl. 4,30 per Kilo, a 4,20 bij 5 Kilo, a 4,10 bij 10 Kilo. Apotheker J. H. GUSGENS. te Maastricht. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier /elieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKEEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 229. LIQUIDATIE. Openbare vrijwillige verkooping, op Woensdag 81 October en Donderdag 1 November 1877, telkens des morgens ten tien uur, ten overstaan van de Deurwaarders SPOOR en KRUIJNE, inde Magazijnen van de firma Marids en Van Eossem, Wijnhaven zz. N°. 108, te Rotterdam, van den Magazijnvoorraad, bestaande in: Apotheek-benoodigdheden, CHEMISCHE- EN TECHNISGHE-APPAR.4TEN, CHIRURGISCHE- en PHYSISCHE INSTRUMENTEN, BENEVENS den netten opstal der- Magazijnen, waaronder; 180 kartonnen Magaziju-doozen, een Toonbank, bevattende 40 laden met verstelbare afdeelingen, twee prachtige Monsterkoffers, alsmede eene nette ïïil>li«tlieel»; van Chemische, Physischo en Medische werken. ïe zien gedurende twee dagen voor den verkoop. Catalogi zullen worden gedrukt en worden eenige. dagen vóór den verkoop a 10 Cent (of tegen toezending van Postzegels) uitgegeven en verzonden door bovengenoemde Deurwaarders en de liquideerende firma. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.