is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 25, 21-10-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verdediger, mr. Ph. A. Haas Az., voerde voor het Gerechtshof te Amsterdam de reeds meermalen aangehaalde gronden aan, //dat een latere Minister niet bevoegd was de geneeskun//dige wet uitte breiden, omdat daardoor het beginsel van vrij//heid illusoir gemaakt werd, hetwelk uit de over de wet ge//houden discussiën inde Tweede Kamer duidelijk bleek, zoodat (/de Kamer den verkoop der zoogenaamde geheime geneesmiddelen niet had willen verbieden. Dit bleek niet slechts uit eene //rede deswege gehouden door den toenmaligen afgevaardigde, //dr. de Poorter, maar ook van den Minister Thorbecke. De //geneesmiddelen, waarvan hier sprake w-as, waren niet door //beklaagde, maar dooreen geneeskundige toebereid en mochten //even als Hollowaypillen en dergelijken door hem worden verdocht. Bovendien had hij, als bezittend het radicaal van //drogist, onder de vroegere wetgeving in elk geval krachtens //de overgangsbepalingen der wet van 1865 daartoe de bevoegdheid.” Overeenkomstig de meening van den advocaat-generaal, mr. Op ten Noort, werd het vonnis der rechtbank vernietigd, en bij breedvoerig gemotiveerd arrest overwoog het Hof omtrent de vraag of de ministeriëele beschikking niet verbindend was als reageerend tegen de wet, dat dit beweren afstuit op de ondubbelzinnige redactie van art. 30 van Wet IV, en omtrent de bevoegdheid van appellant tot het verkoopen alsof hij dit vóór de invoering der wet mocht doen en thans krachtens de overgangsbepaling, dat uit art, 4 der Wet van 31 Mei 1818 die bevoegdheid niet is af te leiden en dat geen handel in het groot gedreven is. Op deze gronden veroordeelde het Hof appellant eveneens tot betaling eener geldboete van ƒ 50, subsidiair 5 dagen gevangenisstraf. (Uit het Handelsbl.) De levensvraag voor andere personen als apothekers of apotheekhoudende geneeskundigen omtrent den al of niet verkoop vaneen tal zoogenaamde geheime geneesmiddelen, zal dus wederom den Hoogen Eaad voorgelegd worden, die te dier zake reeds eenmaal eene veroordeelende uitspraak deed, Italië is nog niet in het bezit eener officieele Pharmacopoea, maar behelpt zich met een surrogaat, eene compilatie van Prof. Orosi. Thans is eene commissie benoemd onder voorzitterschap van den senator Cannizaro, Prof. der Chemie aan de Universiteit te Eome, om eene Italiaansche Pharm. in bewerking te nemen. De commissie hield hare eerste vergadering den 3den October, die door den Minister Nicotara werd bijgewoond. Hij sprak den wensch uit, dat het werk zoo spoedig mogelijk verschijnen zou, om door den Gezondheidsraad overwogen en in het nieuwe ontwerp voor eene sanitaire wet mede opgenomen te worden. Te Berlijn is kunstmatig mineraalwater door koper verontreinigd bevonden, het gevolg van de slechte vertinning der toestellen. Voor eenige jaren werd ook door ons bij onderzoekingen van spuitwater eene soort aangetroffen, die eene aanzienlijke hoeveelheid koper bevatte en een lokaal onderzoek leerde ons, dat inden bolvormigen reservoir vaneen toestel van Chapelle al het tin verdwenen was en dat zich vooral aan de kranen een sterke aanslag van kopergroen (cupridcarbonaat) bevond. Janssen te Florence vestigt de aandacht op Nerium Oleander, waarvan de bladen oudtijds als geneesmiddel gebruikt werden, een gebruik, hetwelk volgens J. ten onrechte nagelaten en ook in Italië nog niet geheel opgehouden is. Dioscorides en Plinius wendden reeds de bladen tegen verschillende huidaandoeningen aan, maar hielden ze niet voor vergiftig, terwijl Galenus ze voor vergiftig hield en tegen het gebruik in te sterke doses waarschuwde. De vergiftige aard van den Oleander, vooral van dien, welke in het Zuiden groeit, is niet te ontkennen. Een decoct van de bladen in geringe doses toegediend verhoogt de temperatuur van het lichaam en vertraagt den polsslag ; in sterkere doses doet het braking ontstaan en op nog sterkere doses volgt delirium en de dood. Op den hartslag werkt het als Digitalis. In N. Afrika wendt men het sap aan tegen tandpijn, verdund tot gorgelen; ook wordt het aanbevolen tegen epilepsie en jicht. Eene olie uit de bladen en bloemen bereid, wordt in Z. Italië onder den naam van //Olio di Corbezzolo” met goed gevolg tegen rheuma-

tisme aangewend. Het belangrijkst is bet uitwendig gebruik van den Oleander tegen huidaandoeningen, vooral tegen scabies. Hiertoe wordt 1 deel der bladen met 10 deelen water gekookt en de door scabies aangetaste lichaamsdeelen worden met het decoct gebaad. Eene zalf wordt bereid uit 20 deelen tot fijn poeder gebrachte Oleanderbladen, )0 deelen chloorammonium en 100 deelen axungia, waarmede één tot tweemaal sterk ingewreven wordt. Inden laatsten tijd wordt aldaar eene oplossing van 3 gram Extractum foliorum Oleandri in 40 gram glycerine veelvuldig voorgeschreven. Te Breslau is door de Sanitatspolizei peper in beslag genomen, die bij onderzoek bleek te bestaan uit van olie bevrijd meel van palmnoten, vermengd met stof van peper uit de pepermolens. De peper had een vuilgrijs voorkomen, een reuk, die even aan peper herinnerde, een meer flauwen dan scherpen smaak, en werd bij het kauwen lederachtig en taai. Bavyum (naar Sir Humphry Davy) is de naam vaneen nieuw metaal door Sergius Kern inde platinagroep ontdekt, hetwelk eene plaats tusschen Molybdeen en Euthenium schijnt in te nemen. Diorrexine heet een nieuw ontplofbaar mengsel in Oostenrijk, bestaande volgens Fels uit pikrinezuur 1,50, houtskool 6,83, beukenzaagsel 9,98, kalisalpeter 33,93, natronsalpeter 21,07, zwavel 13,20, water 9,00. Als gemakkelijk uitte voeren methode voor de quantitatieve bepaling van vanilline inde vanielje wordt door Tiemann en Haar ma nn opgegeven de vanielje met eene geconcentreerde oplossing van natriumhydrosulphiet (zure zvvaveligzure natron, bisulphis natricus) te schudden. Deze neemt al de vanilline op, terwijl verder door bijvoeging van zwavelzuur de verbinding ontleed, de vanilline afgescheiden en zwaveldioxyde ontwikkeld wordt. Dit zwaveldioxyde kan door verwarming geheel verdreven worden zonder verlies aan vanilline. Bij schudding met aether lost al de vanilline daarin op en kan door afhevelen en verdampen van den aether zuiver verkregen worden. De prijs der vanielje is inden laatsten tijd gedaald en des te geringer de navraag geworden naar kunstmatige vanilline. De teedere parfum der zuivere vanilline is op zich zelf te vluchtig. De edele stof inde vanieljevrucht zelve is aldaar met eene eveneens welriekende en smakende weekhars verbonden, zoodat zij daardoor beter verdeeld kan worden. Een Engelsch vlekkenwater tot het wegnemen van zuur-, hars-, teer- en vetvlekken, als geheimmiddel verkocht, bestaat uit 100 gram 95 percentigen spiritus, 30 gram sterke ammonia liquida en 4 gram benzine. De zitting der Commissie voor het apothekers- en praktisch hulp-apothekers-examen is Zaterdag 13 October geëindigd. In de laatste twee dagen zijn nog twee candidaten voor het praktisch hulp-apothekers-examen afgewezen, drie toegelaten, met namen de heeren G. H. M. Yerlinden, geb. te Bergen-op-Zoom, H. J. Spitzen Jr., geb. te Stadskanaal en J. Mulder Jzn., geb. te Veendam. De uitslag van het geheele examen is geweest: Apothekers-examen geëxamineerd 4, afgewezen 3, toegelaten 1. Praktisch hulp-apothekers-examen geëxamineerd 13, afgewezen 6, toegelaten 6. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouvern-Gener. van N.-Indië is overgeplaatst bij het hospitaal te Weltevreden de mil. apoth. 3de kl. J. J. P. van Wisseling!), bij den geneeskundigen dienst te Atjeh de mil, apoth. 3de kl, C. F, Weidner, De heer G. C. W. Bohnensieg, milit. apoth. Ie klasse te Haarlem, is benoemd tot correspondeeread lid van de Société Nationale des Sciences Naturelles de Cherbourg,

41 nieuwolda (Groningen). N. E. Hefting, m. et a. o. dr. Groningen 17 Juni 1858 en 18 Juni 1859. S. Wijtema, m. et a. o. dr. Groningen 30 Juni 1866 en 4 Fcbr. 1867. niedwpoort (Z.-Holland). A. M. W. Duitshof, arts 19 April 1867. nieuwveen (Z.-Holland). W. A. G. Kapteijn, pi. h. en vr. m. ’a Gravenhage 7 Dec. 1852 en 7 Juni 1853. A. Nuijens, pi. h. en vr. m. Haarlem 13 Nov. 1839 en 12 Nov. 1840. nieüwvliet (Zeeland). P. de Kok, m. et. a. o. dr., pi. h. Gent 5 Febr, 1825, Leuven 11 Juni 1839, Middelburg 8 Oct. 1828. niezijl (Groningen). P. Faber Beukema, pi, h. en vr. m. Groningen 14 Juni 1834. nigtevecht (Utrecht). A. A. Pfeiffer. nxsse (Zeeland). J. A. Geil Jr., pl. h. en vr. ra. Middelburg 9 Jan. en 8 Oct. 1840. noordbroek (Groningen). M. H. Niemeijer, arts 5 Juli 1875. noordeloos (Z.-Holland). C. J. van Beekum, pl. h. en vr. m. Dordrecht 30 Oct. 1856 en 29 Oct. 1862, noordgoxjwe (Zeeland). G. van Ree, pl. h. en vr. m. Middelburg 3 en 4 Juli 1840. noordxxorn (Groningen). A, G. Meder, m., ch. et a. o. dr. Groningen 19 Dec. 1842, 8 Oct. 1844 en 19 Juni 1843, noordwelle (Zeeland). J. J. van de Eepe, pl. h. en vr. ra. Middelburg 9 en 11 Juli 1845. noordwolde (Weststellingwerf) (Friesland). R. Wartena Jz., m. dr. en arts Groningen 4 Juni 1874, (als arts) 18 Sept. 1874. noordwijk (Z.-Holland); J. van Nes, m. dr., pl. h. en vr. ra. Leiden 26 Jan. 1857, ’s Gravenhage 9 April en 17 Sept. 1850. NOOTDORP (Z.-Holland). J. A. van Zuijdam, pl. h. en vr. m,’s Gravenhage 5 Dec. 1854 en 7 Aug. 1855. norg (Overijsel), Eijksgestichten yeenhüizen (Iste gesticht). G. J. W. Berghuis, pl. h. en vr. m. Zwolle 15 Maart 1849. numansdorp (Z.-Holland). A. Landskroon Spruijt, pl. h. en vr. ra. Arnhem 27 Sept. 1859 en 19 Aug. 1852. J. Zaarjer, med. dr. nünspeet (Gelderland). J. Schut, m. dr., arts Leiden 21 April 1875, (als arts) 24 Sept. .1874. obdam (N.-Holland). L. H. Wiegersma, pl. h. en vr, m. Leeuwarden 14 April 1863 en 20 Juni 1865. st. oedenrode (N.-Brabant). S. J. Mekel, pl, h. en vr. m. Groningen 6 Maart en 7 Juni 1844. J. G. Raupp, med. dr. Leiden 30 Juni 1841. oegstgeest (Z.-Holland). P. A. Biljauw, pl. h. en vr. m. ’s Gravenhage ■ 4 Maart 1862 en 3 Febr. 1863. oene (Gelderland). H. J. van Hengel, m. ch. et a. o. dr. Leiden 4 Maart 1857, 13 Juni 1849 en 12 Nov. 1847.