is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 28, 11-11-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14e Jaargang. 11 November 1877. 28.

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voer Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: R. a. OPWIJROA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels f 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van bet blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. Mcdcdcelingcn. Ingezonden stukken. De Generaal-Majoor, Inspecteur van den Geneeskundigen dienst der Landmacht, als daartoe door Z.Exc, den Minister van Oorlog gemachtigd, heeft ter kennis gebracht: 10. dat een tweetal ongehuwde Nederlanders, van goed zedelijk gedrag, die het diploma als apotheker bezitten, niet ouder zijn dan 30 jaren en voor den militairen dienst geschikt zijn bevonden, in aanmerking kunnen gebracht worden voor eene benoeming tot apotheker der 3de klasse bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht; 20. dat de apothekers, die voor zoodanige benoeming in aanmerking wenschen te komen, zich vooraf moeten verbinden: A. om den lande, na hunne benoeming, gedurende zes achtereenvolgende jaren als apotheker te dienen; B. om binnen één jaar na hunne benoeming een aanvullingsexamen af te leggen, bedoeld bij art. 25 van het voorschrift op de admissie enz. van studenten voor den militairen, geneeskundigen en pharmaceutischen dienst; 30. dat aan hen, die op voorschreven voet tot apotheker der 3de klasse worden benoemd, eene gratificatie zal w'orden toegekend van vier duizend gulden (/ 4000); 40. dat aan den rang van apotheker der 3do klasse bij het leger is verbonden een jaarlijksch tractement van elfhonderd gulden (ƒ 1100); 50. zij, die ingevolge voorschreven voorwaarden voor eene benoeming in aanmerking wenschen te komen, zullen zich tot hem, Inspecteur, schriftelijk, hehooren te wenden, onder overlegging van de navolgende bescheiden, als: a. het diploma als apotheker; l. een geboorte- of doop-acte; c. een bewijs van Nederlandscbap; d. een bewijs van voldoening aan de nationale militie ; e. een bewijs van geschiktheid voor den militairen dienst, afgegeven dooreen eerstaanwezenden officier van gezondheid der landmacht; ƒ. een bewijs van goed zedelijk gedrag, afgegeven door het hoofd vaneen gemeentebestuur hier te lande; g. eene verklaring van ongehuwd te zijn, mede afgegeven door het hoofd vaneen gemeentebestuur hier te lande. [Staats-Courant van 3 November 1877). (Het stuk is geteekend 1 April 1876; dus herhaling eener vroegere oproeping.) VERSLAG DER COMMISSIE, van 1 Augustus 18 77 1 Augustus 1878, belast mot het afnemen der examens van apotheker en van de praktische examens van hulp-apotheker. Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken. De Commissie bij Koninklijk besluit van 23 April 1877, no. 26, van 1 Augustus 1877—1 Augustus 1878 belast met het afnemen der examens van apotheker en van de praktische examens van hulp-apotheker, heeft de eer u bij dezen het verslag harer eerste zitting over te leggen.

UITGEVER: D. B. CEIVTEX, te Amsterdam. De stukken, welke men w'enscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ui terlijk Vrijdag avond bij den Uitgever. Nadat op 29 Augustus 1877 eene voorloopige vergadering, waaraan de plaatsvervangende leden geen deel namen, tot nadere regeling der examens gehouden was, werd op den door Uwe Excellentie goedgekeurden datum van 21 September 1877 met die examens een begin gemaakt. De examen-commissie bestond nit de heeren prof. dr. W, F. E. Smingar, voorzitter, dr. D. de Loos, vice-voorzitter, J. van Eijn van Alkemade en L. J, van der Harst, secretaris. Door het gemeentebestuur van Leiden was voor het examen in pharmaceutische chemie en voor de mondelinge examens welwillend het gebruik der localen van de hoogere burgerschool toegestaan, terwijl voor het praktisch examen en het gereedmaken van recepten over de gemeente-apotheek mocht beschikt worden. Voor het examen in pharmacognosie stelde de voorzitter de collectie van het botanisch laboratorium der hoogeschool ter beschikking. a. Apotheker s-examen. Voor het apothekers-examen hadden zich vier candidaten aangemeld, die zich allen aan het examen onderwierpen. Het praktisch examen in het laboratorium, hetwelk aan dat in receptuur, pharmacognosie en aan het mondeling examen voorafging, liep over de dagen van 21, 25. 26, 27 en 28 September, 1,2, 3,4, 5 en 6 October. Het toezicht op de praktische werkzaamheden werd uitgeoefend door eene sub-oommissie. Aan ieder der candidaten werd door loting een nummer uit de onderstaande seriën toegewezen. Serie A. Bereiding van pharmaceutisch-chemische en galenische praeparaten. No. 1. No, 3. Sulphas zincicus, uit ruw zink. Ammonia liquida. Chloretum hydrargyrosum. Santoninum. Aether murialicus alcoholicus. Nitras hydrargyroso-amm. basic. Tannas chlnini. Brometum kalicum, Extractum rhei. Syrupus iodo-tannicus. Emplastrum hydrargyri. Extractum helenii. No. 2. No. 4. Collodium. Nitras argenticus. Pyrophosphas ferricns cum citrate am-Chloretum ferricum crystallisatum. monico. Sulphidum stibicum. Sapo medicatus. Solutio chlorii. Kermes minerale, Emplastrum osydi plumbici. Extractum cubebarum. Syrupus iodeti ferrosi. Emplastrum aroraaticum. Serie B. Scheikundig onderzoek van verontreinigde geneesmiddelen. No, 1. Sulphidum stibicum met realgar en iodetum hydrargyricum. // 2. lodetum kalicum met iodas kalicus, brometum kalicum en phosphas natricus. " 3. Chloretum et amididum hydrargyricum met chloretum ammonicum, chloretum hydrargyricum en alumina. " 4. Sulphas chinini met te hoog watergehalte.