is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 32, 09-12-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 (STADSKANAAL.) L. A. Alting Mees, m., ch. et a. o. dr. Groningen 27 Juni 1835 en 2 Fehr. en 24 Sept. 1856. D. T. de Ruiter, pl. h. en vr. m. Groningen 8 Dec. 1832 en 14 Dec. 1833. Willemstad (N.-Brab.). G. F. de Lang, pl. b. en vr. m. Leeuwarden 11 April 1854 en 12 Juni 1855. J. Ruyssenaers, m. et a. o. dr. Utrecht 4 Mei 1844 en 30 April 1845. wilnis (Utrecht). L. C. Lagaaij, pl. b. en vr. m. Middelburg 1837. J. Schepens, pl. h. en vr. m. Utrecht 1851, winkel (N.-Holland). H. W. Melchior, pl. b. en vr. m. Haarlem 16 Mei en 10 Juli 1834. W. Melchior, pl. b. en vr. m. Haarlem 16 Jan, 1863 en 13 Nov. 1862. WINSCHOTEN. J. Bosman Tresling, m., eb. et a. o. dr, Groningen 7 Mei 1828, 7 Dec. 1850 en 10 Mei 1828. winssen (Gelderland). J. L. Verbeek, arts 15 Dec. 1871. wiNSUM (Groningen). H. Janssonius, m., ch. et a. o. dr. Groningen 1 Juli 1864 en 18 Maart 1865. winsdm. (Bnarderadeeï) (Friesland). J. P. Oosterhaven, pl. h, en vr. m. Leeuwarden 19 Juni en 30 Oct. 1853. winterswijk (Gelderland), S. J. Goossens, pl. h. en vr. m. Arnhem 8 Nov. 1843 en 12 Jnli 1844. J. Hagens, arts 9 Oct. 1874. H. J. Manschot, arts 6 Juli 1874. wiedum (Leeuwarderadeel) (Friesland). T. Beekhuis, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 9 Sept. 1830 en 29 Nov. 1833. W. Beekhuis, pl. h, en vr. m. 13 April 1858 en 13 Dec. 1859. wissekerke (Zeeland). D. J. Helderman, pl. h. en vr. m. Arnhem 25 Sept, 1861 en 13 Dec. 1862. Q. J. M. Janssen, m., ch. et a. o. dr. Utrecht 17 Juni 1854, 3 Dec. 1857 en 23 Juni 1855. witmabsdm (Womeradeel) (Friesland). W. M. Scriuerius, m. et a. o. dr. Groningen 15 Dec. 1841 en 27 Juni 1842. woensdrecht (N.-Brab.). P. de Bruine, pl. h. en vr. m. ’s Hertogeubosch 8 Mei 1844 en 10 Mei 1848. woensel (N.-Brab.). Th. Dodenstad, pl. h. en vr. m. ’s Hertogenhosch 13 Oct. 1847. wognüm (N.-Holland). E. van Waas, pl. h. en vr. m. Haarlem 13 Aug. 1840 en 12 Maart 1841. woleaartsdijk (Zeeland). J. Persant Snoep, pl. h. en vh m. Middelburg 12 Juli en 6 Oct. 1837- wommels (Hennaarderadeel) (Friesland). W. K. J. Hoekstra, pl. h. en vr. m. Leeuwarden Ö April en 3 Sept. 1861. worm er (N.-Holland). V. van der Plaats, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 14 Juni eu 12 Deo. 1864. woübrügge (Z.-Holland). M. Ouweleen, pl. h. eu vr. m. ’s Gravenhage 3 Juli 1838 en 19 Mei 1840. woudenberg (Utrecht). A. Cramer, pl. h. en vr. m. Amsterdam 1859.

Adverlentien. Tegen Februarij a.s. wordt in eene Apotheek en Drogerijenzaak gevraagd een bekwame ADSISTENT O. W., EXTERNE, en van goede getuigschriften voorzien. Reflecterende gelieve zich met franco brieven te adresseren, onder Letters W. K., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.' APOTHEEK-JAYA. Gevraagd een PROVISOR op eene der hoofdplaatsen van Java. Vereischten : diploma volgens de nieuwe wet als Apotheker, gezond gestel en goed zedelijk gedrag. Nadere informatiën onder Letter Z., bij de Boekhandelaars TAN BENÏHEM & JUTTING, te Middelburg. BB*®*** Wordt gevraagd als PROVISOR een R. C. Apotheker, liefst van de Oude Wet. Franco brieven, onder Motto PROVISOR, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. PRÖYISOB. Inde Apotheek van de WEDUWE VAN SON te Monnickendam wordt tegen 1° Februari of 1° Maart 18 78 gevraagd een PROVISOR van de P. G. en van goede getuigschriften voorzien, bij voorkeur geëxamineerd naar de Nieuwe Wet. Salaris ƒ 900 boven kost en inwoning. Adres met franco brieven. Een Adsistent N. W., 9 jaar bij de Apotheek werkzaam, zoekt VERPLAATSING. Getuigschriften ten dienste. Brieven franco, onder Letter A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. lemancl jaren inde Apotheek werkzaam geweest zijnde, voor het grootste gedeelte bekend met receptuur, winkelnering, commissiewerk, en voor een gedeelte met defeotuur, zoekt tegen Februari VERPLAATSING. Brieven franco, met opgave van conditiën onder Letters S. S., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. jttrißß* Een Jongmensch P. G. met de receptuur ten volle bekend, wenscht ten spoedigste PLAATSING onverschillig waar. Brieven onder Motto J. V., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ÏM? O T H E E K. In eene welvarende Gemeente van omstreeks 10000 inwoners wordt in HUUR of KOOP aangeboden een flink HUIS met APOTHEEK, waarin sinds jaren met het beste succes de zaak is uitgeoefend. Adres, sub Motto APOTHEEK, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ’ OPENBARE "Vrij willig-© "Verkooping. De Notaris,W. J. A. ROLDANÜS te Schiedam is voornemens op Vrijdag, 21 December 1877, des voormiddags (e 11 uren, in het gebouw: //Musis Sacrum” aldaar, in het openbaar te veilen, en op Zaterdag 29 December 1877, des avonds te 8 uren, terzelfder plaatse, mede in Let openbaar te verkoopen: Een hecht en sterk WOON- en WINKELHUIS met OPEN PLAATS en ERVE, waarin sedert vele jaren eene Apotheek wordt uitgeoefend, mitsgaders PAKHUIS met BOVENWONING en ERVE, alles staande en gelegen te Schiedam op den besten winkelstand, in het midden der stad, aan de Boterstraat en de Lombardsteeg, Wijk E, Nrs. 297 en 247, Kadaster Sectie B, Nrs. 1465 en 1240, groot 1 are 79 centiaren. Te aanvaarden 1 Februari 1878, bij de betaling der Kooppenningen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van voornoemdeu Notaris.

MAGAZIJN ran Medicijn glas, chemische, pharmaceutische Apparaten, ütensiliën enz. rTIWCT'UimM*ES&SEIV SYSTÊME MAWSOI & TOMPSOÏ. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M 20—22. WEDe. G. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amstel 140. Amsterda m. ** Bij de ERVEN H. VAN MUNSTER & ZOON, te Amsterdam, ziet het licht: Dag- en Grootboek voor denpractiseerenclen Ar Cs VOOR HET JAAR 1878. Aanbevolen door Dr. C. A. J. HESTERMAN, practiseerend geneesheer te Amsterdam. Prijs f 1.90. (Alom verkrijgbaar.)

FERGE & LEMBECK te Amsterdam, Damrak IVo. 80. IML'AGI-.A.ZIJ'IDsr TAN Pharmaceutische, Chemische, Technische Apparaten en Gereedschappen, etc. etc. APOTHEKEN- EN LABORATORIUM INRICHTINGEN. 113!?=' Goedkoope en coulante bediening, met spoedige uitvoering. M SPECIALITEIT VAN APOTHEEK-INRICHTINGEN " met en zonder ingebrand Etiquet worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd (met ingebrande namen circa met 4 weken). Tevens maken wij opmerkzaam op de prachtige qualiteit, verbonden aan de enorm lage prijzen, van ons Ëngelscli en Fransch model MEDICIJNGL.4S, Onze geïllustreerde prijscourant wordt slechts op franco aanvrage aan onzen eenigen Agent J. C. Th. MARIUS te Rotterdam franco toegezonden, aan wien wij ook verzoeken de Commissiën op te dragen. KEULEN, 1877. JLeybohls Nachfolgev. ~ IViARKWARDT & DAHLINGER TE LAHR IN BADEN. Fabriekanten van Cartonnage-Artikelen, enz. enz. hebben hierdoor het genoegen te berichten, dat zij hunne uitsluitende Agentuur voor hunne Artikelen, zijnde alle soorten van CARTONNEN DOOZEN, welke door Heeren Apothekers en Apotheekhoudende Medici gebruikt worden, als ook alle aanverwante artikelen, hebben opgedragen aan den heer J. C. Th. MARIUS te Rotterdam door wien zoo spoedig mogelijk prijscouranten zullen verzonden worden. Zij verzoeken beleefd om alle aanvragen van Prijscouranten of orders aan den heer MARIUS te zenden, daar zij * niets buiten zijne voorkennis afzenden. ~ ALLE APOTHEEKBEIOODIGDHEDEI ZIJN STEEDS VERKRIJGBAAR BIJ HENDRIKS &. VAN STEENBERGEN. Warmoesstraat No. 153. Amsterdam. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam. i

TE KOOP geboden de opstand eener APOTHEEK met toebehooren, Che) micaliën, enz. enz. Brieven franco, onder Letter 0., bij den , Uitgever D. B CENTEN, te Amsterdam. Toenemend debiet stelt mij in staat, onderstaande prijsnoteering te doen: ■ DHG. HYDRARGYR. Ld. n ƒ i.io per è K«. n u fort. u 2. // n u EMPL. u Ld. II tt 1.50 n // h Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker. HANDEL IN Medicinale-, Blanke-, Blankbruineen Zwarte LEVERTRAAN. IJZERHOUDENDE LEVERTRAAN. GENUA-OLIE, TAFEL-OLIE, ENZ. P. VAN HEIJNSBERGEN. Zaandam. MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDHEDEN VAN W. ROBERTSON te Rotterdam. MICROSCOPEN en LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Beckers Sons tegen fabrieksprijzen.