is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 34, 23-12-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Leerling-Apotheker, die het litt. math. examen heeft afgelegd, zoekt zoo spoedig mogelijk PLAATSING (liefst te Amsterdam) bij iemand, waar tijd en gelegenheid bestaat, om zich nader te bekwamen. Conditiën nader te bepalen. Adres Letter W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. LITT.-MATH.-EXAMEN. Een Leerl.-Apoth, zoekt PLAATSING ineen Apotheek, alwaar tijd en gelegenheid tot studie zal verstrekt worden, tegen nader overeen te komen conditiën. Offerten worden ingewacht onder Letter K., bij den Boekhandelaar H. A. TJEENK WILLINK, te Arnhem. lemand grondig bekend met Chemicaliën en Drogerijen etc., wenscht GEPLAATST te worden. Adres franco, liefst met opgave van conditiën, onder No. 10, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. fI.H. Apothekers. Een Geneesheer in N.-Holland met eene groote cliëntele biedt zijne APOTHEEK TE KOOP aan. Zijne voor een Apotheker zeer winstgevende zaak is buitendien voor groote uitbreiding vatbaar. Adres onder Motto //DISCRETIE”, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te koop gevraagd: BERG und SCHMIDT, Besohreibung nnd Abbildnng officineller Pflanzen. Aanbiedingen met prijsopgave franco, onder Letters B.- S., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. YOOR f 2000. Wordt door overlijden ter overname aangeboden : eene keurig nette APOTHEEK met toebehooren, waar ’s jaarlijks ruim ƒ 5000 aan receptuur geboekt wordt. Gunstig gelegen in het midden der stad Amsterdam. Adres franco. Letter D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. BECKER’S SONS. Westzeedijk M°. 43,45,47, en 49. ROTTERDAM. FABRIKANTEN VAN ESSAI-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERS-, GOUD- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN, BASCÜLEN EN HAN6BALANSEN. LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts, Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 229.

OPWI Proef eener ralioneele prijsbepaling der recepten, meteene ■ *• U prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen, wordt, op ontvangst vaneen postwissel a 60 Cents, franco door het geheele land verzonden. AMSTERDAM. D. B. CENTEN, Uitgever.

11. LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK op de Pharmaoopoea Neerlandica Editio II met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen. Prijs ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Geb. / 2,30; fr. p.p. ƒ 2,45. UI. VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende in de Eerste en Tweede Uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen bij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen. Tweede druk. Prijs f 0.70; fr. p.p. ƒ 0,75. IV. KORTE INHOUD DER PHARMACÜPOEA NEERLANDICA Editio 11. 240 Bladzijden. Prijs ƒ 1.25; fr. p.p. ƒ1.35.

FERGE& LEMBECK te Amsterdam, Damrak No. 80. VAN Pharmaceutische, Chemische, Technische Apparaten en Gereedschappen, etc. etc, APOTHEKEN- EN LABOBATORIUMINBICHTINGEN. Goedkoope en coulante bediening, met spoedige uitvoering. SPECIALITEIT van apotheek-inrichtingen met en zonder ingebrand Etiquet worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd (met ingebrande namen circa met 4 weken). Tevens maken wij opmerkzaam op de prachtige qualiteit, verbonden aan de enorm lage prijzen, van ons Engelsch en Fransch model 9IËDICIJNGLAS. Onze geïllustreerde prijscourant wordt slechts op franco aanvrage aan onzen eenigen Agent J. C. Th. MARIÜS te Rotterdam franco toegezonden, aan wien wij ook verzoeken de Commissiën op te dragen. KEULEN, 1877. je. Ejegbold's Nuehfolger. ALLE APQTHEEKBENQODIGDHEDEN ZIJN STEEDS VERKRIJGBAAR BIJ HENDRIKS &. VAN STEENBERGEN. Warmoesstraat ISio. ISS. Amsterdam. MARKWARDT & DAHLINGER TE LAHR IN BADEN. Fabriekanten van Cartonnage-Artikelen, enz. enz. hebben hierdoor het genoegen te berichten, dat zij hunne uitsluitende Agentuur voor hunne Artikelen, zijnde alle soorten van CARTONNEN DOOZEN, welke door Heeren Apothekers eu Apotheekhoudende Medici gebruikt worden, als ook alle aanverwante artikelen, hebben opgedragen aan den heer J. C. Th. MARIUS te Rotterdam door wien zoo spoedig mogelijk prijscouranten zullen verzonden worden. Zij verzoeken beleefd om alle aanvragen van Prijscouranten of orders aan den heer MARIUS te zenden, daar zij niets buiten zijne voorkennis afzenden. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

HANDEL IN Medicinale-, Blanke-, Blankbrnineen Zwarte LEVERTRAAN. IJZERHOUDENDE LEVERTRAAN. GENUA-OLIE, TAFEL-OLIE, ENZ. P. VAN HEIJNSBERGEN, Zaandam. J. C. AALMj OJE MtS, Singel bij het Koningsplein, No. 494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou-Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Gentimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van dé dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Vislteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal, en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha enPergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. DNG. HYDRARGYR. Ed. n ƒ 1.10 Per 4 k«. // n fort- // 2.— // u u EIttPL. // Ed. II n 1.50 n 11 n Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker. WEDe. Gr. A. KOOSEBO OM IN MINERALE WATEREN. Aanstel 140. Amsterda m.

Bij de ERVEN H. VAN MUNSTER & ZOON, te Amsterdam, ziet het licht: Dag- en Grootboek voor denpractiseerenden Arts VOOR HET JAAR 1878. Aanbevolen door Dr. C. A. J. HESTERMAN, practiseerend geneesheer te Amsterdam, Prijs f 1,90. (Alom verkrijgbaar). Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam : OPWIJEDA’S WEKKEN: I. ALGEMEENS EN BIJZONDERE KECEPTEERKÜNST. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers. In verband gebracht met de Pharmacop. Neerland. Edit. 11. Tweede druk. Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.