is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 35, 30-12-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 1. p'; ferri hydrogenio reducti 8, extr. chinae fusc. frigid, parat. 2, pulv. gentianae 4, extr. q. s. ut fiant pilulae No. 100 in amylo. S. 5 d. d, 2 p. Mevr. S. No. 2. p': sulpb. chinini 1,500, (3 December) codeini 0,150, extr. liquirit. q. s. ut f. pil. No. 30 (argt.) S. 5 d.d. 3 p. Mevr. H. p": solut. sulpb. chinin. I—loo, codeini 0,120, aq. menthae piper. 100, {l2 December) syrup. simplicis 20. M. D. S. O. h. c. Mevr. S. Jf: brometi kalici 16. M. f. pulveres No. 4 in chart, pergam. S. U. c. Mevr. S. No. .1. 8 gram ferr. hydrog. red. . . . ƒ 0,15 2 // extr. chin. f, frig. par. . n 0,30 4 n pulv. r. gentian. . . . n 0,01 1 // extr. gentian // 0,02 gereedmaken 100 pillen 3de cat. // 0,40 te berekenen 90 ets. f 0,88. No. 2, 1,5 gram sulph. chinin ƒ 0,75 150 milligr. codein // 0,30 2 gram extr. liquirit n 0,03 gereedmaken 80 pillen in zilver 3de categ, // 0,30 te berekenen ƒ 1,40. ƒ 1,38. No. 3.1 gram sulph, chinin ƒ 0,50 120 milligr. codein n 0,24 100 gram aq. menth. piper. . , // 0,10 30 // syr. simp] // 0,09 gereedmaken 3de categ. . . n 0,20 flesch 0,10 te berekenen ƒ 1,25. ƒ 1,23. No. 4. 16 gram bromet. kalic ƒ 0,52 gereedmaken 4 poeders 3de cat. n 0,16 te berekenen / 0,50. ƒ 0,48. Bij omstaande advertentie van den handel in bloedzuigers van den apotheker C. Engelsing te Altenberge bij Munster in Westfalen voegen wij op zijn verzoek nog de volgende voorschriften voor de behandeling der bloedzuigers. Voor bloedzuigers is bij doelmatige verpakking en koel weder een transport van eenige dagen inden regel onschadelijk; daarentegen is bij warm weder, voornamelijk inde heete zomermaanden, dikwijls vervoer gedurende één dag reeds zeer I

Advertentlcn. Op zeer aannemelijke voorwaarden wordt zoo spoedig raogelijk gevraagd een geëxamineerd APOTHEKER als Provisor of als Deelgenoot. Brieven franco, Letters A. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen der prov. hoofdsteden wordt ‘ tegen 1° April gevraagd, in eene Apotheek met handel in Drogerijen en Verfwaren, een le BEDIENDE, IN- of EXTERNE, tegen hoog salaris. Adres onder franco brieven, Letters B. K., aan den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam.

laSr* len spoedigste gevraagd een fatsoen- j -| lijk APOTHEKERS-BEDIENDE, a j EXTERN. j Brieven franco, Letter C., aan de Kanr! toorßoekhandelaren GEBE. POOT, te Rot-; j terdam. APOXHEEK-JAYA. *■ Gevraagd een PROVISOR op eene der hoofd-3 plaatsen van Java. Yereischten: diploma vol' gens de nieuwe wet als Apotheker, gezond ge• stel en goed zedelijk gedrag. Nadere informatiën onder Letter Z,, bij de i Boekhandelaars VAN BENTHEM & JUÏ• TING, te Middelburg.

nadeelig, zoodat gezonde dieren tengevolge der geleden vermoeienissen met of zonder waarneembare ziektevormen plotseling sterven, een verschijnsel, hetwelk zich jaarlijks in meerdere of mindere mate herhaalt. Het is zeer aan te bevelen de bloedzuigers na ontvangst met water van de gewone temperatuur af te wasschen en ineen ruim vat, met uitgetrokken veengrond of nog beter met een week deeg van klei tot223r3 gevuld, op eene luchtige, koele en donkere plaatste bewaren. De klei moet inden zomer elke maand of om de twee maanden, inden winter om de drie tot vier maanden ververscht worden. Zieke bloedzuigers begeven zich bij de bewaring inde klei op de oppervlakte, alwaar zij sterven en van waar zij gemakkelijk kunnen weggenomen worden. Indien de bloedzuigers zeer slijmerig worden, is het raadzaam ze met een zachten en drogen doek even af te wrijven. Ludwig Koch's vegetalilische Meigroen-extract-pomade bestaat, volgens de Industriehldtter, hoofdzakelijk uit nootmuskaatolie; de groene kleurstof is onschadelijk. Om den tartras kalicus acidus (cremortart) inde Species St. Germain goed te verdeelen, wordt opgegeven de uitgetrokken sennebladen met suikerwater te bevochtigen, met cremortart goed ondereen te mengen en inde droogkast te drogen. Deze met cremortart doortrokken sennebladen worden voor het gebruik bewaard, om, wanneer de species verlangd wordt, ze met de overige ingrediënten te vermengen. Het ammoniakgehalte inden Nitras bismuthicus basicus, waarover herhaaldelijk geklaagd wordt en hetwelk zich onder anderen bij het bereiden van poeders uit Nitras bismuthicus basicus en Bicarbonas natricus openbaart, zal volgens nieuwere waarnemingen ontstaan, doordat bismuth, evenals zink, bij aanwezigheid van salpeterzuur, inde koude water ontleedt en tot ammoniakvorming aanleiding geeft. Het geheimmiddel tegen epilepsie van Pauline Krügler bestaat volgens Oswald uit 2 gram broomnatrium met keukenzout. Zaterdag 22 December is het examen voor apotheker van de eerste ploeg, bestaande uit vijf candidaten, afgeloopen, die allen zijn toegelaten, met namen de heeren Y. van der Peer, van Sneek; H. van Eingh, van Sneek; M. F. Rasker, van Groningen ; R. Dijkstra, van Leeuwarden, en A. A. Lagaaij van Vlissingen. Het examen voor de tweede ploeg vangt 3 Januari aan. Persoonlijke aangelegenheden. 1 Januari 1878 zal zich de heer M. J. van der Plaatste Amsterdam, Weesperstraat bij het Plein, No. 134, als apotheker vestigen. Openlijke correspondentie. De repliek van den heer ten Bruggencate te Doetinchem in het volgend nommer. VERBETERING. In No. 34, blz. 2, kol. 1, reg. 29 van boven staat: desinficentia, moet zijn : //desinficientia//, .

PROVISOR. Inde Apotheek eener Weduwe wordt tegen 1° Februari 1878 gevraagd (desnoods tot tijdelijke waarneming) een geëxamineerd PROVISOR, van goede getuigschriften voorzien. Salaris per jaar f 900, boven kost en inwoning. Brieven franco, onder Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen Maart of April zoekt eene weduwe tegen hoog salaris een PROVISOR. Franco brieven, onder Motto APOTHEEK, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.