is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 36, 06-01-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14* Jaargang. 6 Januari 1878. N'. 36.

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels f I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. Mededeelingen. Ingezonden stukken. Inde Mededeelingen omtrent de bevindingen en handelingen van het geneeskundig staatstoezicht in Gelderland en Utrecht van I Mei tot 1 December 1877 aan den Geneeskundigen Raad voor die provinciën in hare vergadering van 28 December komt het volgende omtrent de Java-kina voor: //Het rapport van de raadscommissie, belast met het onderzoek aangaande de therapeutische en pharmaceutische waarde van den cortex cinchonae succirubrae Javanensis, werd bij de rapporten van andere geneeskundige raden gevoegd en gesteld in handen van de commissie, aan wie de verzameling dier rapporten was opgedragen. Inde Inspecteursvergadering in October te ’s Hage gehouden, werd daaromtrent het volgende bericht: „In alle rapporten der verschillende raden wordt het aanmerkelijk alcaloïd-gehalte der Javakinabasten (Cinchona succirubra, zoowel als Cinchon. Calisaya Ledgeriana) erkend en tevens, dat van de Amerikaansche basten de uitgezóchte aan den eisch der Pharmacopoea Neerlandica (Ed. prior), ten opzichte van het alealoïdgehalte, voldoen, maar vele anderen, die inden handel voorkomen, een onstandvastig gehalte alcaloïden bezitten: in vele gevallen is dit gehalte zoo gering, dat het daalt beneden de hoeveelheid, die door de genoemde Pharmacopoea wordt geëischt. //De oorzaak hiervan ligt voor de hand, //In Amerika is de kinakultuur onvoldoende. De burgeroorlog draagt grootendeels schuld, dat deze kuituur daar geruimen tijd werd verwaarloosd. De groei der goede kinabasten is afgenomen; de neringzieke Amerikaan, die aan de stijgende aanvragen wil blijven voldoen, ziet zich verleid om goede soorten met daarop uitwendig gelijkende maar minder waardige te vermengen of de laatsten van de eersten de plaats geheel te doen innemen. //Omtrent de therapeutische eigenschappen zijnde gegevens, der commissie verstrekt, minder stellig. De waarnemingen toch, van die gegevens de grondslag, zijn zoo weinigen in getal en zoo beperkt in uitgebreidheid, dat we schromen daaruit alle'én aanleiding te nemen, om reeds nu stappen te doen, die aan den Javakinabast de eenige plaats inde Pharmacopoea Neerlandica zouden kunnen verzekeren. //Intuaschen zij opgemerkt, dat de therapeutische eigenschappen van de Javakina in geen rapport afkeuring ondervinden. Uit Noord-Brabant en Limburg alleen worden een paar gevallen vermeld, die bij het gebruik van quinetum eenige voorzichtigheid gebieden. Daar deze gevallen evenwel geheel alleen staan, door de ondervinding van anderen en, in vroegeren tijd, van ons niet zijn bevestigd en daar bovendien de aandacht alleen gevraagd is voor de werkzaamheid van den Cortex in toto, zoo meent de Commissie aan bijzondere eigenschappen vaneen gedeelte der bestanddeelen niet te veel gewicht te mogen hechten. /A'an hier, dat de Commissie durft aan te bevelen, om te trachten de opname inde Pharmacopoea Neerlandica te bevorderen van den Cortex Cinchon. Calisayae Ledgerianae. Het groot alcaloïdgehalte ook van laatstgenoemde Cinchonasoort geeft haar daarop aanspraak. Aan deze opname wordt middelerwijl verbonden het vooruitzicht, dat waarnemingen op uitgebreide schaal

UITGEVER; D. B. CENTEN, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden ui terlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën ui ter lijk Vrijdag avond bij den Uitgever. zullen worden genomen en hieruit toepassingen, die voor de therapeutische waarde der Kinabasten inde toekomst beslissend worden zullen. //Totdat die beslissing mogelijk en gerechtvaardigd zij, kan men alleen wenschen, dat meerdere Java-kinabasten, wier namen reeds zijn genoemd, voortaan inde Pharmacopoea Neerlandica zullen worden vermeld, nevens dein Amerika gekweekte basten. Vóóraf schijnt het der Commissie toe, dat de toediening van de Java-kinabasten en hunne praeparaten in ruimer kring zal worden uitgelokt, indien de opname van alle Java-kinasoorten inde Pharmacopoea Neerlandica eiken geneesheer in elke plaats zal in staat stellen, om ook met de uitkomsten van de toedie* ning dezer basten zijne ondervindingen en die van anderen te verrijken. //Het voorstel hieruit gesproten en tot de vergadering gericht was tweeledig: //I°. Zal uitbreiding der Kinabasten inde Pharmacopoea reed» nu worden beproefd. //2 . Zullen de proeven, voor een juist oordeel omtrent de therapeutische waarde der verschillende Java-kinabasten onmisbaar noodig, worden voortgezet. //Het eerste lid kon de goedkeuring der vergadering niet verwerven. Liever en met algemeene stemmen vereenigde zij zich met het tweede lid. Werd aldus was de gang der discussiën hieraan op ruime schaal gevolg gegeven, dan zou men later toegerust met betere gronden, op de uitbreiding der Pharmacopoea kunnen aandringen. //Door dit besluit herhaalde de vergadering tevens het verzoek aan de verschillende Geneeskundige Raadsleden, om met hunne proefnemingen voort te gaan en de resultaten daarvan mede te deelen aan de Commissiën, uit hun midden aangewezen. Al Verder werd inde vergadering de mededeeling behandeld, dat van den Minister van Binnenlandsche Zaken brochures waren ontvangen over het inwendig gebruik van bereidingen van den Eucalyptus globulus tegen malaria om aan leden van den raad tot het nemen van proeven te zenden, met verzoek om te gelegener tijd, bijv, een half jaar, met den uitslag dier proefnemingen te worden bekend gemaakt. Naar aanleiding dezer mededeeling kwam ter sprake, of voor de bereiding der Tinctura Mtcalypti versche dan wel gedroogde bladen moeten gebruikt worden. Het bleek uit de discussiëu, dat de ondervinding ten gunste der bereiding uit de versoho bladen had gesproken, maar dat bij de onzekerheid, of de koortswerende kracht aan eucalyptol inde aetheerische olie dan wel aan een alcaloïde, eucalyptine, moet worden toegeschreven, nadere proeven hieromtrent zullen moeten doen beslissen. Al verder bleek, dat de versche bladen ook hier te lande verkrijgbaar zijn; o. a. in de omstreken te Elburg was de plant gekweekt. De kleur der Tinctuur van versche bladen is niet alleen veel geuriger, maar ook veel groener dan die van de gedroogde, welke laatste z. a. bekend bruingroen is. Omtrent de armentax was nog geen antwoord van den Mi-