is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 38, 20-01-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer W. J. Senderman, firma van Woerden, te Utrecht, verzoekt ons het volgende recept te taxeeren (4e categorie) : : sulph. chinini bas. gr. 24, sacchari albi drachm. 1. M. f, pulv. N°. 8. S. 4 m. d. 1 poeder. Dit recept in April voorgeschreven werd in IJ plo in Mei 4 a 5 maal herhaald. 1,600 gram sulph. chinini (in April a6O ets. de gram) ƒ 0,96 4 gram sacch alb 0,01 gereedmaken 8 poeders (4e categorie) met doosje. // 0,40 f 1,37 te berekenen ƒ 1,40. In 1| plo 2,400 grm. sulph. chinin. (in Mei a 65 ets. de grm.) ƒ 1,56 6 grm. sacchar. alb // 0,01 gereedmaken 60 poeders (4de categ.) met doosje. // 0,48 ƒ 2,05 Van de belangrijke ontdekking om zuurstof vloeibaar te maken door Ra oul Pit et te Genève, gevolgd door de ontdekking van Cailletet te Parijs, om de stikstof en later om de waterstof vloeibaar te maken, zwegen ,wij tot heden, omdat ook de berichten in gewone dagbladen voorkwamen en wij wilden wachten, totdat wij in wetenschappelijke tijdschriften zekerheid omtrent de cijfers verkregen. Drukkingen van 660 atmospheeren en 140 graden koude voor de zuurstof, en van 200 atmospheeren voor de stikstof en 280 atmospheeren voor de waterstof bij 300 graden beneden 0, zijn zoo buitengewoon, dat men ze niet zoo onvoorwaardelijk mag aannemen. Volgens de bewoordingen van het Journal des Ddiats is ook de dampkringslucht vloeibaar gemaakt, en bij het openen der kraan droppelde de lucht uit den toestel, even als eene geparfumeerde vloeistof uiteen flacon! Zet men de proef nog verder door, zoo heet het verder, dan kan men de lucht zeker tot den vasten staat brengen ; zeker eene van de grootste triomphen der wetenschap. Gedenkwaardige dag, de 31 December 1877. Het Verleden, het Heden en de Toekomst der Pharmacie is de titel der redevoering door dr. H. Wefers Bettink bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-universiteit te Utrecht uitgesproken den llden December 1877. Is de titel bijna gelijkluidend met die van de redevoering des heeren E. A. van der Burg bij eene soortgelijke gelegenheid, ook de gang der denkbeelden, zin en strekking bieden de meeste overeenkomst aan. De rede van den heer W. B. bevat eene tirade tegen geheime geneesmiddelen en met recht tegen het opnemen dezer door de dagbladen en vooral tegen de aanbeveling door de geneeskundigen. De spreker is echter niet gelukkig geweest inde keus der voorbeelden, want eenige der door hem geciteerde middelen kunnen niet tot de geheime geneesmiddelen gerekend worden, z. a. Sirop de raifort iodé, Phosphate de fer soluble, maar tot de spécialités, want de samenstelling wordt reeds in den naam uitgedrukt. En in goeden zin, namelijk niet enkel met het oog op winstbejag, niet ondersteund door humbug-advertenties, maar tegen behoorlijke vergoeding van arbeid, vlijt en vinding, kunnen wij het brengen der geneesmiddelen in geschikte vormen voor eene doelmatige toediening niet afkeuringswaardig vinden. Hieraan hebben de Pharmacopoeën menig praeparaat te danken. En het behoort, onzes inziens, tot de pharmacie der naaste toekomst, dat de wetenschappelijke pharmaceut er zich op toelegt, om in het laboratorium den meest oplosbaren en opneembaren, den meest doelmatigen en den meest aangenamen vorm voor een geneesmiddel te leeren kennen. Zoo wordt hij werkelijk de medearbeider van den geneeskundige. Op dit veld heerscht nog ongewenschte stilstand of vertraging en er is hier toch werkelijk zoo oneindig veel te verrichten. Niet bij het oude te berusten maar alles van den beginne af aan nog eens onder handen te nemen, onder het nieuwere licht der wetenschap te beschouwen en hare versterkte krachten daarop toe te passen, dit zal de richting moeten zijn. Recht duidelijk wil het mij maar niet worden, wat men zich anders van de pharmacie

inde toekomst voorstelt. Zonder geneesmiddelen is de pharmacie geen pharmacie meer en wanneer het enkel te doen is om onderzoekingen op het veld van hygiëne, dan vervalt de naam //pharmaceuten” en treden de personen op, die men in Engeland //public analysts” noemt. Inde Dissertatie van A. Tobien (tot het verkrijgen van den graad van Magister der pharmacie aan de Universiteit te Dorpat), ten titel voerende: „Beitrage zur Kenntnis der Veratrum-Alkaloïde,” wordt de volgende natuurlijke groep gesteld : veratrine C 52 H36 Ns OiS veratroidine Csi H7B N2 Oi6 of C 24 H37 NO? sabatrine C5i HB6 N3 Oi7 sabadilline Cu HM N„ Oi3 jervine Cs7 H47 N„ Os. Terwijl de eerstgenoemde 4 alcaloïden met geconcentreerd zwavelzuur de bekende roode kleurreactie geven, wordt jervine daardoor geel, eindelijk lichtgroen. Veratrine geeft met suiker en geconcentreerd zwavelzuur eene groene, later in het blauwe overgaande kleur; veratroidine vertoont deze kleurreactie niet. In werking komen met elkander het meest overeen: veratrine, veratroidine en jervine. Als echt pharmaceutische theses zijn achter deze dissertatie geplaatst: 1. De meening van Bullok, alsof veratroidine een mengsel zou zijn van hars en jervine, is valsch. 2. Het voorschrift door dr. Friese opgegeven tot de bereiding van Ferrum albuminatum solutum is onbruikbaar. 3. Inde therapie moet slechts het calciumphosphaat van de formule Ca H PO., 12 H2 O aangewend worden. 4. Veratrine kan bij aanwezigheid van jervine aangewezen worden. 5. De methode door dr. Muller opgegeven voor de quantitatieve bepaling van vette olie in copaivabalsem is onbruikbaar. 6. Er bestaat geen juiste methode tot de quantitatieve bepaling der kamfer. In verband met hetgeen wij boven bij de redevoering van den heer W. B. opmerkten, hebben wij het niet ondienstig geacht het bovenstaande op te nemen als eene vingerwijzing voor de richting der pharmacie en de wezenlijke werkzaamheden in het pharmaceutisch laboratorium. Omtrent de Teer capsules, die met zooveel beweging en niet tusschen de advertenties maar op eene geheel in het oogvallende wijze als litteratuur inde dagbladen aangekondigd worden, zoodat de gewone dagbladlezer er //inloopt” en een lichtgeloovig publiek de beschreven uitwerkingen der panacee met graagte leest en bij wezenlijke of vermeende kwalen tot den aankoop verlokt wordt, vinden wij inde Pharm. Zdtung vermeld, dat, na de ontdekking van de Liqueur de Goudrondoor Guyot, een zekere Toussaint te Brussel op het denkbeeld kwam tegenover dat praeparaat capsules te stellen, die voor de Liqueur van Guyot een gevaarlijke concurrent werden. Deze laatste zag zich daardoor genoodzaakt de bereiding der capsules van ïoussaint voor eene aanzienlijke som te koopen. Sinds dien tijd komen de Capsules Goudronde Guyot inden handel in plaats van die van Toussaint, welke vroeger onder den naam van capsules de Docteur Herby (waarschijnlijk volgens de Pharm. Zeil, een gefingeerde naam) verkocht werden. Wij meenen, dat de industrie werkelijk goed gelukt is. Zoo-i als bij elke handige exploitatie vaneen panacee wordt er zeker \ veel geld mede verdiend. De tweede zitting der Examen-commissie voor apothekers wordt heden middag gesloten. Vanaf 7 Jan. werd de heer van der Harst als lid en secretaris vervangen door het plaats- 1 verv. lid, den heer W. Stoeder. ] Van de 4 candidaten der 2e groep zijn toegelaten de heeren: K. van Giffen geb. te Wyckel. ( E. H. Hamersma // // Uitweliingerga. H. J. de Grient Dreux // // Witmarsum. Persoonlijke aangelegenheden. ] 21 Dec. overleden de heer J. B. H. Vermolen, apotheker te Amersfoort. De apotheek van wijlen den heer P. Leendertz Czn. te Arnhem, heeft 14 Januari opgehouden te bestaan. Te Schiedam hebben de heeren W. Maas en Zoon wegens vertrek naar elders hunne apotheek overgedaan aan den heer ] J. A. Backer, Firma Eoelants, Eydraan en Co. s

Advertentlen. i – i *** Den 11 den Januari 1878 overleed te Har. lingen de Heer JAC. J. DU SAAB, Apotheker aldaar. 'APOTHEKER, In het Groot Zieken-Gasthuis te ’s Hertogenbosch, wordt gevraagd een (gehuwd of ongehuwd) APOTHEKER, om op 1 Mei 1878 in. dienst te treden. Vrije inwoning en ruim salaris. Adres aan het College van Regenten over de Godshuizen enz. aldaar, voor 25 Januari aanstaande. flgg* Tegen genot van kost, inwoning, aangenaam huisselijk verkeer en ƒ 800 salaris verlangt men tegen p° Maart e. k. ter assistentie ineen Apotheek een geëxamineerd APOTHEKER, O. of N. wet. Zich met franco brieven te adresseren onder de Letters A. E., bij J. A. ERENTROP, Boek- en Papierhandelaar te ’s Gravenhage. P. J. Haaiman, Apotheker te Rotterdam, vraagt zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE, EXTERN. (O. of N. W.) Wed. Kloete Nortier &Ripping, Apothekers te Rotterdam, vragen tegen 1 April een BEDIENDE, EXTERNE. Salaris ƒ 800 a ƒ 900. Goede informatiën worden vereischt. APOTHEEK. Wordt gevraagd bij een Doctor te lande, nabij Groningen, een BEDIENDE, naauwkeurig recepterende en bij de wet bevoegd, tegen behoorlijk nader overeen te komen salaris, liefst EXTERN. Ongehuwden van meer gevorderden leeftijd worden gepraefereerd. Gadingmakenden vervoegen zich, onder Letters G. F., aan het BUREAU DER PROV. GRON. COURANT. Ten spoedigste gevraagd EEN BEDIENDE, EXTERN. j Brieven franco, Letter P., aan de Boekhandelaren GEBR. POOT, Rotterdam. PROVISOR. Inde Apotheek eener Weduwe wordt ten spoedigste gevraagd een PROVISOR, van goede getuigschriften voorzien, om voor de helft als DEELGENOOT werkzaam te zijn. Adres met franco brieven onder de Letters A. 0., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. PEOYISO R. Wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een PROVISOR, geëxamineerd naar de nieuwe wet, P. G., Adres WED. P. ENDT, Apotheek te Zaandam. RECEPTARIUS. Ten spoedigste wordt aan de Overtoom, gemeente Nieuwer-Amstel, een RECEPTARIUS, EXTERN, O. of N. wet gevraagd. Adres Letters B. 8., HULP-POSTKANTOOR Overtoom. WÊgP* lu eene Apotheek te Arnhem wordt tegen 1 Maart gevraagd een bekwaam RECEPT ARIUS, O. W. INTERN. Te adresseren onder Letter M., bij den Heer DE JONGH, in Kantoorbehoeften, Rijnstraat, te Arnhem.