is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 39, 27-01-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aansprakelijk mag worden gesteld, is mij niet duidelijk; geen wetenschappelijk apotheker kan dan ook dergelijke middelen, die door ondoelmatig gebruik zoo vaak nadeel aanbrengen, dunkt mij, goedkeuren. Uwe opmerking, dat de pharmacie zonder geneesmiddelen niet denkbaar is, is volkomen juist; maakt de pharmaceut geen geneesmiddelen meer gereed, dan kan men den stand geheel ophefen, het verkoopen der enkelvoudige middelen aan de drogisten, het atleveren der spécialités aan de kruideniers en andere winkeliers overlatende. Ik heb gemeend te moeten aandringen op degelijke wetenschappelijke vorming, niet slechts omdat ik die onmisbaar acht voor goede bereiding en degelijk onderzoek der geneesmiddelen, maar ook omdat vooral in kleine plaatsen de pharmaceut de man worden moet voor technisch-chemische onderzoekingen. Dat het hem uitsluitend daarom te doen is, las ik in mijne Oratie nergens en kan ook niet als gevolgtrekking voortvloeien uit hetgeen ik sprak. Dat men in andere landen het niet zoo geheel en al op dit punt der onderzoekingen met mij oneens is, las ik in hetMeekblad van 4 November, waarin wordt medegedeeld, dat de Vereeniging van Weimarsche Apothekers aan het ministerie heeft aangeboden //het onderzoeken van voedings- en genotmiddelen, ten einde mede te werken tot het bevorderen der volksgezondheid.” Het bestuur meent, dat het meerendeel der onderzoekingen door apothekers kan geschieden. De regeering heeft het aanbod gretig aangenomen en, met openbaarmaking van de taxe, ter algemeene kennis gebracht. Zal men nu de Weimarsche apothekers uitsluitend npublic analyst's" noemen? Ik betwijfel het, doch ook, al was dit het geval, dan juich ik den stap door de Weimarsche pharmaceuten gedaan ten zeerste toe, en wensch van harte, dat het mij gegeven moge zijn mede te werken tot wetenschappelijke vorming der Nederlandsche pharmaceuten, ten einde hen in staat te stellen behalve het gereedmaken van geneesmiddelen, ook technischchemische onderzoekingen te doen. Daardoor zal wetenschappelijk leven wakker worden gehouden, en de pharmacie in ons land zich plaatsen op een standpunt, evenredig aan dat der natuurwetenschappen. U dankende voor de mij toegestane plaatsruimte, noem ik mij met achting Uw do. Dienaar, Prof. H. Wepees Bettink. Gaarne gaven wijden geaohten schrijver gelegenheid zijne meening nader te ontwikkelen. De kritiek betrof enkel het verwisselen van spécialités met geheimmiddelen. Overigens was het besproken artikel eenvoudig eene beschouwing, waarin van geen verschil met den spreker gerept wordt, maar waarin de vrees doorschemert, dat de Wezenlijke aard, het karakter der pharmacie door bijzaken verloren zou kunnen gaan, door bijzaken, voor wier volledige behandeling een afzonderlijk bedrijf, een geheel leven noodig is. Ook dit bleek bij het geciteerde adres der Weimarsche apothekers. Slechts tot eenige gewone onderzoekingen verklaarden zich die apothekers bevoegd, voor de meer ingewikkelde vraagstukken werd naar een centraal laboratorium verwezen, De ondervinding leert dan ook, dat hij, die aan het hoofd eener drukke apotheek staat en alles nauwgezet wil nagaan, zulk een tijdroovenden arbeid niet op zich kan nemen, en men ziet verschillende bijzondere inrichtingen daarvoor oprijzen. Wat de advertenties betreft, wij konden niet de blufferige of zoogenaamde reclames bedoelen, maar kennisgevingen in vakbladen, dat een geneesmiddel, ineen geschikten vorm dooreen apotheker gebracht, bij hem verkrijgbaar is. Indien het voorschrift daarbij wordt vermeld, kan tegen deze kennisgeving toch geen bezwaar bestaan, want de arbeider is zijn loon waard. In zooverre bij de vorming der pharmaceuten de onderzoekingen van verschillenden aard het wetenschappelijk leven kunnen wakker maken, zijn wij steeds de eerste geweest, om dit toe te juichen. Zwolle, 22 Januari 1878. Gisteren werd, in eene buitengewone vergadering van de Zwolsche Apothekers-Yereeniging, haar 2Ojarig bestaan herdacht. De leden waren te dien einde saamgekomen ten huize van

den Secretaris. Deze gaf, inden vooravond, een belangrijk resumé, zóó van de oorzaken der oprichting van ’t Genootschap als van al ’t geen door hetzelve inde vergaderingen besloten en verricht was. Aan ieder lid werd tevens een exemplaar van den Catalogus der Bibliotheek geschonken. Verder werd de avond onder aangenaam onderhoud doorgebraoht en besloten met een vriendschappelijk souper, waaraan menige toast werd uitgebracht, die getuigde van den collegialen geest, welke onder de Zwolsche pharmaceuten heerscht. Moge de herinnering aan dien dag nog veel bijdragen tot versterking van den ouderlingen vriendschapsband! De heer J. J. Boursse, apotheker te Amsterdam, verzoekt de volgende recepten te taxeeren (4de categ.); No. 1. Jf : aoidi salicylici gramm. 10. Divide in part. aeq. No. 20 in capsul. amyl. No. 2. IT: salicini gramm. 12. Divide in part. aeq. No. 12 in capsul. amyl. (6 Mei) No. 1. 10 gram acid. salioyl. ... ƒ 0,40 20 caps. amyl. (4de cat.) . . // 1,10 ƒ 1.50 No. 2.12 gram salicinum (Mei 1877) .... ƒ 4,20 12 caps. amyl. (4de cat.) . . n 0,72 te berekenen / 4,90 ƒ 4,92 De heer Dingemans, apotheker te Leiden, beklaagt zich, dat hem nog voortdurend copieën ter gereedmaking aangeboden worden, waarop de eerst berekende prijs niet staat vermeld; alsmede, dat vele collega’s nog geen regel voor de prijsbepaling der recepten blijken te volgen. Hij geeft als voorbeeld de berekening voor het volgende recept: jf : lactucar. anglic. pulv. 4, extr. hyoscyam. 2,600, pulv. aromatic. 4, suoci liquirit. 4. M. f. pilul. No. 120 lycop. S. 3 maal daags 3 pillen. D. had daarvoor ƒ 1,60 berekend inde 2de categ., daarbij in aanmerking nemend, dat de patiënt aan eene langdurige ziekte leed. Van zijne moderatie bij het berekenen aan den patiënt kennis gevend, moest hij vernemen, dat deze bij een collega op eene andere plaats voor hetzelfde recept f 1,20 betaald had, en het gevolg was, dat de patiënt geen vertrouwen op het juiste gereedmaken bij den goedkooperen prijs had. Wij verwijzen hierbij naar een vroeger in het Weekblad behandeld geval, waarbij het groot verschil in prijs bij de berekening van recepten met lactucarium uitkwam. Laotucarium anglicum pulv. (de dure soort op de prijscourant der heeren Mouton en Zonen genoteerd) hebben wij op onze prijslijst a 40 ets. de gram meenen te moeten zetten; dan wordt de berekening van bovenstaand recept: 4 gram lactucar. anglic. pulv ƒ 1,60 2,6 // extr. hyoscyam. spir.. . . . // 0,10 4 // pulv, aromatic. . . . . . " 0,12 4 // suco. liquirit " 0,06 gereedmaken 120 pillen (2de cat.). // 0,30 Te berekenen ƒ 2,20 / 2,18 Voor het lactucar. german pulv. (het lactucarium onzer Pharm.') stelden wij 7 ets. de gram d.i. 28 ot. de 4 gram, zoodat dan volgens bovenstaande berekening het recept zou komen op 86 ets. (berekend 85 ets.) voor de 2de en 96 ets. (berekend 95 ets.) voor de 3de categorie. Hieruit blijkt dus de noodzakelijkheid, dat de apotheker bij het afgeven der copie vaneen recept met lactucarium, behalve den prijs, tevens het woord anglic. onderschrapt, indien hij de dure soort uitgereikt heeft.