is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 39, 27-01-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder verzoekt ons de heer D. het volgende recept te taxeeren (3 de categ.): ; sulph. chinini 2, brometi kalle. 4, lact. ferros. 2, extr. gentian, q. s. ut f. pilul. No. 60 lyc. D. S. 4 maal daags 5 pillen. 2 gram sulph. chinin. . ƒ 1,00 4 // broraet. kalle. . // 0,12 2 // lact. ferros. . . // 0,05 4 // (circa) extr. gent. // 0,08 gereedmaken 60 pillen 3de cat. // 0,30 ƒ 1,55 Een collega te Utrecht verzoekt ons de volgende recepten te taxeeren (3de categ.): No. 1. : brometi kalici 12, lact. ferros. 6, asae foetidae 8, sulphat. chinini 8, extr. gentian. q. s. ut f. pil. No. 150 in lyc. et vitr. (In Aug. 1.1. gereed gemaakt). No. 2. Jf: ferri hydrogenio reduct. 8, muriat. chinini 4, citrat. coffeini 2, extr. bardanae q. s. ut f. pilul. No. 120 in lyc. et vitr. (In Sept. 1,1. gereed gemaakt). No. 1.12 gram bromet. kalic ƒ 0,24 6 // lact. ferros // 0,15 8 // asa foetid // 0,20 8 // sulph. chinini in Aug, . . // 4,50 10 // (circa) extr. gentian. . . , // 0,15 gereedmaken 150 pillen 3de categ. . // 0,50 Eleschje • . . // 0,07s ƒ 5,815 Te berekenen f 5,80. No. 2. 8 gram ferr. hydrog. reduct. ... ƒ 0,15 4 // hydrochlor. chinini in Sept. // 2,40 2 // citr. coffeini // 0,90 4 // (circa) extr. gentian. . . . // 0,08 gereedmaken 120 pillen Bde categ. . // 0,40 Eleschje // 0,075 ƒ4,005 Te berekenen ƒ 4,00. Collega H. verzoekt ons den prijs te bepalen voor 20 poeders ieder met 800 milligr. sulphas chinini, geleverd 24 Mei 1.1., en voor 12 dergeltjke poeders geleverd 12 October (3de categ.). 0,800 X 20 = 16 gram sulphas chinini in Mei . ƒ 8,00 gereedmaken (3de categ.) . . . // 0,70 ‘ ƒ 8,70 0,800 Xl3 = 9,6 gram sulph. chinini in October . ƒ4,00 gereedmaken (3de categ.) . . . // 0,48 te berekenen ƒ 4,50. ƒ 4,48

Advertentien. APOT HEEK. Wordt gevraagd bij een Doctor te lande, nabij Groningen, een BEDIENDE, naauwkeurig recepterende en bij de wet bevoegd, tegen behoorlijk nader overeen te komen salaris, liefst EXTERN. Ongehuwden van meer gevorderden leeftijd worden gepraefereerd. Gadingmakenden vervoegen zich, onder Letters G. F., aan het BUREAU DER PROV. GRON. COURANT.

iflllilp*'6- Tegen genot van kost, inwoning, aan-3s™*S? genaam huisselijk verkeer en ƒ 800 salaris verlangt men tegen p° Maart e. k. ter assistentie ineen Apotheek een geëxamineerd APOTHEKER, O. of N. wet. j Zich met franco brieven te adresseren onder de Letters A. E., bij J. A. ERENTROP, Boek- en Papierhandelaar te ’s Gravenhage. STARK, Apotheker te Nieuwer-Amstel, vraagt tegen April of vroeger een ASSISTENT, IN- of EXTERN tegen ruim honorarium.

HANDELSBERICHT EN. XYI. Acidum tartaricum flauw; zoo ook Cremor tartan. Camphora insgelijks. Fabae tonco duur. Lithiumzouten zeer gedaald. Radix ipecacuanhae eenigszins rijzend. Semen foenugraeci billijk. Succus liquiritiae wordt stijf gehouden. Sulphas atropini sinds 1.1. jaar zeer gedaald. Aan hel Departement van Oorlog is aanbesteed de levering van 200 kilogram Sulphas Chinini, ten dienste van ’s Rijks magazijn van geneesmiddelen te ’s Gravenhage, en zulks in vier partijen, ieder van 50 kilogram. Minste inschrijvers waren de heer Julius Meyer te Amsterdam, 100 kilogram a ƒ 161,35, en de heeren Steinmetz en Petit te Rotterdam, 100 kilogram a ƒ 161,90. {Fad.) Persoonlijke aangelegenheden. Te Arnhem heeft de heer B. Miedema 31 December 1.1. opgehouden deelgenoot te zijn van de landelsfirma Miedema en van Aalst aldaar, terwijl de heer A. Spraijt, apotheker te Arnhem, en G. Wieringa, tot dusverre apotheker te Vianen, eene vennootschap hebben aangegaan, om voor gemeenschappelijke rekening uitte oefenen het apothekersvak en voirt te zetten den binnenen buitenlandschen handel in het algemeen, meer in het bijzonder dien in chemicaliën, instrumenten, glaswerk enz. voor scheien natuurkundig gebruik, welke zaken zullen gedreven worden onder de bestaande firma Miedema en van Aalst, gevestigd zijnde en blijvende inde Roggestraat te Arnhem. De heer H. van Gelder, militair apotheker 3de klasse, te Leeuwarden in garnizoen, heeft met g:ied gevolg examen afgelegd voor den rang van milit. apotheker 2de klasse bij de Nederlandsche landmacht. Openlijke correspondentie. A. Z. stelt ons, naar aanleiding van ons hoofdartikel in het vorig nommer, voor de vraag: Ingeval een geneeskundige door den apotheker opmerkzaam gemaakt wordt op de overschrijding der maximaaldosis in verband met het door hem opgegeven gebruik van het middel, en die geneesheer blijft dezelfde wijze van voorschrijven volgen, doch wijzigt de gebruiksaanwijzing door bijv. te vermelden: //Gebruik bekend” (misschien wel om de opmerkingen van den apotheker te ontgaan!?), wat moet dan een apotheker in zulk geval doen? Mag hij het recept toch gereed maken? Onzes inziens is de verantwoordelijkheid van den apotheker daardoor geenszins gedekt en is hij verplicht bij den geneeskundige nadere inlichting te vragen. Het geval stelt een hoogst ongewenscht en wij vertrouwen zeldzaam gebrek aan overeenstemming tusschen geneeskundige en apotheker voor. Daarbij behoort weigering van den geneeskundige om nadere inlichting te geven tot de mogelijkheden. Voor den apotheker blijft dan geen andere uitweg open als het advies in te winnen vaneen geneeskundigen ambtenaar, om, nadat deze de behoorlijke inlichtingen verkregen heeft (art. 16), naar dat advies te handelen. Ben heer L. de Koningh te Londen. Gij hebt gelijk : Muller is eene drukfout, in het oorspronkelijke staat Mutter. Ook ons zijnde daarop te maken aanmerkingen onbekend, doch, indien gij de goede resultaten, met haar verkregen, in bijzonderheden wilt mededeelen, kan dit tot het openbaar maken dier aanmerkingen uitlokken. VERBETERING in N°. 38. Blz, 2, kolom 1, regel 10 van beneden staat: 565 milligr, moet zijn: 365 milligr.

Kraepelien & Holm, Apothekers te Zeist, vragen zoo spoedig mogelijk een bekwamen tweeden ADSISTENT P. G., tegen goed salaris en nader overeen te komen conditiën. mÊttr Mogt een rustend Apotheker ge«Wy negen zijn, het toezicht over de Apotheek eener Weduwe OP ZICH TE NEMEN, zoo wordt hij verzocht zieh franco te adresseeren onder de Letters C. A. X., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. |

Tegen April a. s, wordt in eene Apotlieek en Drogerijenzaak gevraagd een bekwame ASSISTENT, INTERNE. Brieven franco, onder de Letters A. 8., bij den Boekhandelaar P. KLUITMAN, te Alkmaar. eender steden van Zuid-Holland **** verlangt men tegen I°. April a.s. een bekwaam en bevoegd ADSISTENT, in eene vrij drukke Apotheek tegen ruim salaris. Brieven franco, adres Letters H. C., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK-JAYA. Gevraagd een PROVISOR op eene der hoofdplaatsen van Java. Vereischten: diploma volgens de nieuwe wet als Apotheker, gezond gestel en goed zedelijk gedrag. Nadere informatiën onder Letter Z„ bij de Boekhandelaars VAN BENTHEM & JÜTTING, te Middelburg. Tegen April of Mei vraagt eene weduwe een PROVISOR tegen hoog Salaris. Franco brieven, Motto PROVISOR, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Den 22sten Januari 1878 overleed te Hoorn de Heer AUGUST D. J. C. PITA FEE, Apotheker aldaar. De Weduwe vraagt ten spoedigste een PROVISOR van goede getuigschriften voorzien om voor de helft als DEELGENOOT werkzaam te zijn. RECEPTARIUS of HULP-APOTHE- W"'l, KERESSE gevraagd, accuraat recepteerende, om zoo spoedig mogelijk in functie te treden. Brieven franco, met opgaaf van verlangd salaris, Letter Z., bij den Boekhandelaar J. H. KNIERÜM, te Gorinchem. ÏÏULPAPOT HËKEr7 In eene stad, waar gelegenheid bestaat zich voor het Apothekers-examen te bekwamen, kan ter assistentie in eene Apotheek tegen Maart of eerder een HULP-APOTHEKER geplaatst worden, tegen genot van kost, inwoning en / 250 salaris, terwijl tijd tot studie zal verstrekt worden. Zich met franco brieven te adresseren onder de Letters H. M., bij J. A. FRENTROP, Boek- en Papierhandelaar, te ’s Gravenhage. Apotheker C. ALBARDA, Leeuwarden, vraagt tegen Mei a.s. een LEERLING-APOTHEKER of lEMAND, die hiertoe wenscht te worden opgeleid. ITfiSfiS»'*’ In eene Apotheek wordt verlangd eene LEERLINGE-APOTHEKER, of lEMAND om tot het vak opgeleid te worden. Brieven franco, onder Letters A. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. LITT. MATH. EXAMEN. Een Leerling-Apotbeker zoekt PLAATSING daar, waar tijd tot studie zal verstrekt worden, tegen nader overeen te komen conditiën. Offerten worden ingewacht franco onder Letters A. Z., bij den Boekhandelaar JAN LEENDERTZ, Kalverstraat 46, Amsterdam. Een vrouwelijke Leerling-Apotheker zoekt PLAATSING. Aanbiedingen onder de Letters B. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEKTEROVERNAMEGEVRAAGD. Een Apotheker w'enscht eene solide en goed beklante ZAAK over te nemen, bij voorkeur ineen der Academiesteden. Brieven franco, Letters A. IJ., aan den | Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.