is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 43, 24-02-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"dat een geneesmiddel bij hem verkrijgbaar is, en bij het afleveren //daarvan, geene aanwijzing voegen van den ziekelijken toestand, //tot genezing waarvan het geneesmiddel geacht wordt te dienen, //of gebruikt wordt.” Dit ontwerp-artikel sluit geheel aan het voorgaande, strekkende om het stelsel zonder eenig voorbehoud door te voeren, zoodat de Memorie van Toelichting hier bijna geheel de bewoordingen bij het eerste herhaalt: //Mocht ook al omtrent //een enkel geneesmiddel door de bepaling van dit artikel eenige //moeilijkheid voor de aankondiging bestaan, dan zal deze voor //den apotheker gemakkelijker te overwinnen zijn, dan het bij //’t gemis van deze bepaling zou te voorkomen zijn, dat door //verschillende apothekers //slijmpillen,” //koortskruiden” of //koortsdruppels” enz. verkocht werden; iets wat zooveel moge//lijk moet worden tegengegaan.” Eene vroegere Memorie van Toelichting stelde het artikel ook voor als middel tot het beteugelen van den verkoop van geheime geneesmiddelen door de affiches te verbieden, waarin met het opsommen der kwalen, waartegen het middel zou dienen, ongeoorloofd gespeculeerd wordt op de //lichtgeloovigheid van het publiek.” De Commissie van Rapporteurs zag maar al te goed het gevaar voor de vrijheid van pharmaceuten en publiek in, wanneer dit artikel tot wet zou verheven worden, en luider en krachtiger nog dan bij het vorige verhief zij hier met het aanhalen van voorbeelden daartegen hare stem: //Ofschoon eenige //leden”, zoo heette het nu, //deze bepaling, ook om het verkoopen Van //zoogenaamde geheime geneesmiddelen tegen te gaan, nuttig acht//ten, zagen anderen daarin noodelooze belemmering. De apotheker //zal voortaan niet meer mogen aankondigen, dat jujubes pectonrales bij hem verkrijgbaar zijn, en zelfs als men hem om wormr/kruid, laxeerpillen, maaghitter of dergelijke vraagt, deze middelen //niet mogen verkoopen. De strenge toepassing van het artikel //kan zelfs gevaarlijk worden. Bij het afleveren van schurftzalf, //waarin kwikpraeparaten voorkomen, is het zeer wenschelrjk, dat »de apotheker den kooper voor te sterk gebruik waarschuwe //of wel daarbij eene aanwijzing omtrent het gebruik voege”. Met het aanhalen van voorbeelden kan men nog veel verder gaan. In oude Pharmacopoeën was het aantal galenische geneesmiddelen zeer overvloedig, waarbij hetzij inde Latrjnsche taal. hetzij inde landstaal de kwaal uitgedrukt werd, tot welks bestrijding of genezing het middel bestemd was. Aan den apotheker kan nooit verboden worden deze geneesmiddellen uit oude Pharmacopoeën met hunne daarin voorkomende namen gereed te maken, in voorraad te hebben en af te leveren. In later dagen zijn dergelijke namen wel in aantal verminderd maar niet verdwenen, want immers ook in onze Ed. II vinden wij: Aqua laxativa, Laxeerwater; Aqua phagedaenica (Water tegen looze zweren); Causiicum Viennense, Weener %'toiddcl; Charta anthastmatica. Papier tegen Asthma; Pulvis antacidus, Poeder tegen het zuur; Pulvis antispasmodicus, Krampstillend poeder; Spiritus carminativus (Windenbrekende spiritus, naam door Sylvius aan dit praeparaat gegeven); Tinctura nervina Bestuchetfii, Zenuwtinctuur van Bestucheff; Trochisci ad vennes, JFbmkoekjes; Unguentum nervinum (ZenuwzaU); Unguentum defensimm coeruleum (Blauwe, huiduitslag afwerende, zalf); Unguentum ophlhalmicum rubrum (Roode ooyzalf); Unguentum ad scabiem, Schurftzslï; Elixir viscerale Hoffmanni (Hoffmann’s Elixir voor de ingewanden)-, Vinum emeticum (Braakwijn); Liquor anodynus mineralis Hoffmanni (Pijnstillend mineraalvocht van Hoffmann) en misschien nog meer. Het antwoord der Regeering op de opmerkingen van het Rapport was zeer zwak: //De bezwaren tegen dit artikel schij//nen door hetgeen omtrent het vorige artikel is gezegd weder//legd. Het artikel verbiedt den apotheker niet, den kooper van //een gevaarlijk geneesmiddel te waarschuwen, evenmin het //geven van eene aanwijzing hoe bijv. de zalf moet gebruikt //worden, waarvan het verslag spreekt.” Dit kon niet baten, om art. 12 den bijval der Kamer te doen verwerven. Met vrij groote meerderheid, 34 tegen 22 stemmen, werd het artikel verworpen. Wij achten het een voorrecht, dat de praktische zin van de meerderheid der Kamer ons bewaard heeft voor de bedoeling van ontwerp-artikel 12, waardoor èn de vrijheid van de ingezetenen èn die der pharmaceuten hoogelijk zou belemmerd zijn, en waaraan zich de pharmaceut inde praktijk onmogelijk zon hebben kunnen houden, zonder voortdurend onder het bereik der strafbepalingen te vallen. Het zou het zwaard van Damocles voor hem geworden zijn. Na het vervallen van ontwerp-art. 12 kon, onzes inziens, aan het 2de gedeelte Van art. 9 niet verder de uitleg gegeven worden, alsof het hetzelfde bedoelde als het verworpene. Zoo was dan ook geheel de meening van de Redactie van het Weekblad: Het Paleis van Justitie, Jaargang 1872, bij het bespreken eener gerechtelijke vervolging vaneen magnetiseur te Amsterdam, waarbij het O. M. den apotheker strafbaar wilde stellen wegens het gereedmaken van geneesmiddelen op voorschrift van den magnetiseur. Geheel overeenkomstig ons gevoelen oordeelde genoemde Redactie, dat het tweede gedeelte van art. 9 den apotheker volkomen vrijheid geeft, geneesmiddelen hetzij op zich zelven hetzij ondereengemengd of in vormen gebracht,

af te leveren, in welke taal en op hoedanige wijze zij, mondeling of schriftelijk, bij hem aangevraagd worden, en ook de rechtbank liet de vervolging van den apotheker achterwege. Na al deze wijdloopige beschouwingen, die wij in het belang der zaak niet konden ontgaan, resumeeren wij: I°. De apotheker levert geneesmiddelen af op recept van een bij hem als bevoegd bekend geneeskundige. 2°. De apotheker levert geneesmiddelen af op aanvraag van het publiek, wanneer het verlangd geneesmiddel genoemd wordt. 3°. Onder geneesmiddel is inden zin der wet te verstaan elke enkelvoudige zelfstandigheid of elk samengesteld middel, hetwelk de apotheker in zijn voorraad bewaart, hetzij het voorschrift voor de samenstelling aan ’s lands Pharm., aan eene buitenlandsche of verouderde Pharm,, aan een magistraal of aan een eigen voorschrift ontleend is, inde laatste gevallen onverschillig onder welken naam, indien het daaronder ook slechts bij het publiek bekend is, maar tevens op het opschrift voorzien van het voorschrift, waarnaar men het bereid heeft. 4°. De keuze van het middel tegen eene ongesteldheid moet steeds zijn aan den kant des aanvragers, nooit aan dien des apothekers. Op deze wijze wordt de nuttige strekking van art. 9 bereikt, namelijk aan de zoover mogelijk uitgebreide vrijheid van den apotheker om geneesmiddelen af te leveren, het verbod te paren, dat hij als uitoefenaar der geneeskunst optreedt. HANDELSBERICHT EN. XVII. De voornaamste veranderingen der markt inde laatste veertien dagen hadden plaats met artikelen van Eussischen oorsprong, die meestal ten gevolge van de koersverandering (van / 1,20 tot ƒ 1,35 reeds gestegen) verhooging van die artikelen ten gevolge had. Sulphas chinini heeft inde laatste dagen voor het zijn laagsten stand bereikt, en is nu in stijgende houding. Vermoedelijk is de groote vraag daarvan de oorzaak, nadat de daling der prijzen ongeëvenredigd was gebleven met den aanvoer en den prijs der basten. Cassanodrop schijnt schaarsch te worden. Cornu cervi ustum, de witte schapebeentjes, worden zeer schaarsch en daardoor duurder. Deze beentjes, die veel witter branden dan andere beenderen, worden niet meer afzonderlijk verzameld naar het schijnt. Oleum amygdalarum is nu ten gevolge van de rijzing der amandelen ook gestegen. Persoonlijke aangelegenheden. De eerste militaire apotheker (majoor) J. van Eijn van Alkemade is door Z. M. benoemd tot ridder van den Neder], Leeuw. Overleden 18 Februari de heer C. J. H. Smeets, apotheker te Gulpen (Galoppe), Limburg, inden ouderdom van 46 jaar. 15 Februari 1.1. overleed te Utrecht de heerN. van derSalm, apotheker van het ziekenhuis aldaar, inden ouderdom van 53 jaren De pharmacie verliest in hem een waardigen vertegenwoordiger met echt wetenschappelijken zin, die zich door ijver en nauwgezetheid in het waarnemen zijner betrekking onderscheidde en als lid of plaatsvervangend lid van den Geneeskundigen Eaad voor Gelderland en Utrecht in hooge mate de achting zijner medeleden verworven had. Openlijke correspondentie. E. te L. Mijn dank voor het gezonden nommer. O. Be Amsterdammer van 17 Febr. tracht te verdedigen wat wij in het nommer van 3 Febr. van dit blad //onjuiste opvattingen” noemden betreffende de professoraten in pharmacie en toxicologie aan de Universiteit te Amsterdam (zie Pharm. Weekbl. van 10 Febr.), Uit deze verdediging wordt ons duidelijk, waarin het verschil van opvatting met ons bestaat. Be Amsterdammer beweert en blijft beweren, //dat de //Universiteit toxicologie en artsenijbereidkunde zoo goed als //uitsluitend voor medici geeft. Met het oog op medici worden deze leerstoelen opgericht.” Het Blad ziet dus geheel voorbij, dat er ook een doctoraat inde artsenijbereidkunde voor studenten in dat vak aan de gemeente-üniversiteit te Amsterdam verkrijgbaar is. X—Z. Het artikel in het Vaderland van 21 Febr., onderteekend: Een lid van //Eigen hulp” aan het adres van het bestuur van het Departement ’s Gravenhage der Ned. Maatsch, ter bevordering der Pharmacie, naar aanleiding van de mededeeling van dat Dep. in het Weekblad van 1.1. zondag, achten wij wegens den daarin gevoerden toon geen antwoord waardig.

' Advertentlcn. Met Mei e. k. wordt te Amsterdam gevraagd, als eerste BEDIENDE, EXTERN, een bekwaam Assistent, goede getuigschriften kunnende overleggen. Aanbiedingen franco, Letters B. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Met Mei e, k. verlangt men INTERN een I bekwamen le BEDIENDE, bewijzen van solidieteit kunnende overleggen, tegen een overeen te komen salaris; benevens een geëxam. LEEELING-APOTHEKEE, zich verder kunnende bekwamen. Brieven franco, onder het Motto APOTHEEK, bij den Boekhandelaar P. SOMEEWIL, te Leiden. ecn Apotheek te Amsterdam wordt * V 1° Mei gevraagd: een bekwaam BEDIENDE, INTEENE, P. G. tegen ruim salaris. Franco brieven, Letters A. Z., bij den Uitgever D, 33, CENTEN, te Amsterdam. Met Mei aanstaande verlangt men in eene Apotheek te ’sGravenhage een BEDIENDE. 8 t441 e^er V., bij den Boekhandelaar J* ANUEIESSEN, aldaar, e' Amsterdam gevraagd een bekwaam ADSISTENT INTEEN, tegen ruim salaris. Brieven franco, onder Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen 1° Mei wordt ineen Apotheek te ’s Hage gevraagd, een bevoegd en bekwaam ASSISTENT, INTEEN, (Oude of Nieuwe Wet). Adres franco, onder Letters S. D. G., bij den Boek- en Kunsthandelaar F. J. DE ZWAAN, Hoogstraat ’s Hage. J. Herman Snijder, Apotheker te Harlingen, vraagt zoo spoedig mogelijk een JONGMBNSCH, die gewoon is aan een nette receptuur. Tijd en gelegenheid tot studie zal gegeven worden. Conditiën nader te bepalen. Brieven franco. Leerling-Apotheker. Inde Apotheek van het Burgerlijk Armbestuur te Botterdam wordt gevraagd tegen 1 Mei a.s. een geëxamineerd LEEELING-APOTHEKER, EXTEEN, op een tractement van / 650 ’sjaars. Aanvrage franco in te zenden vóór 15 Maart a.s., aan bet Armbestuur voornoemd. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Apotheker in het Oude Mannenhuis, Hoogstraat, aldaar. Irl de Nederlandsche Israëlietisohe Armen-Apotheek te Amsterdam wordt met 1° Maart a.s., verlangd een APOTHEKEES-LEERLING of LEEELINGE. Gegadigden kunnen zich schriftelijk aanmelden ter SECEETAEIE van het Nederlandsch Israëlietisch Armbestuur aldaar, Nieuwe Keizersgracht W 110. Een Bediende O. W,, P. G. en gehuwd zag zich gaarne 1 Mei GEPLAATST liefst te ’s Gravenhage. Franco brieven, onder Letter E., bij den Boekhandelaar BANNING EIJLEETS, Schippersgraoht, Amsterdam. S. E. Wiarda, Apotheker te Harlingen vraagt, direct of later, lEMAND volkomen met de receptuur bekeud.