is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 50, 14-04-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgeschreven, terwijl hij de handteekening van den arts getrouw nabootste. In geen apotheek werd bezwaar gemaakt het recept gereed te maken, dewijl het voor oorspronkelijk aangezien werd. De deskundigen voor de rechtbank verklaarden alle handteekeningen dadelijk als vervalscht. Volgens Martius geschiedt de volkomen zuivering van chloral slechts door behandeling met benzol. Kort na het bekend maken van het chloralhydraat als geneesmiddel door Liebreich werden aan eene fabriek 2—3000 centenaar per jaar voor Engeland besteld; in 187 5 en 1876 was het gebruik veel geringer; inde laatste twee jaren werd het weder grooter. Men kan aannemen, dat thans 10—20 centenaars chloral dagelijks in Europa en Amerika gebruikt worden, waaruit de gevolgtrekking te maken is, dat in Amerika chloralhydraat niet enkel als geneesmiddel toegediend maar in verschillende dranken gemengd wordt. Volgens Ho l z echter zijn deze cijfers van Martius niet juist en bepaalt zich het verbruik van het chloral op de geheele aarde tot 150 kilogram per dag. Prof. Binz spreekt het bericht van Schrader omtrent den niet vergiftigen aard van het zuringzuur (zie het voorlaatste nommer) geheel tegen. Het is hem, bij het doen van inspuitingen bij dieren van eene oplossing van natriumoxalaat met doodelijk gevolg (na twee inspuitingen elke van 210 miligram) gebleken, dat het zuringzuur tot de hartvergiften behoort. Citroenzuur daarentegen, in eene hoeveelheid van 750 milligram ingespoten, had volstrekt geene nadeelige uitwerking. Prof. B. haastte zich deze zijne bevinding mede te deelen, om ongelukken te voorkomen door misschien minder zorg bij het afleveren van zuringzuur en zijne zouten. Om de oplosbaarheid van salicylzuur te verhoogen, wordt er borax bijgevoegd. Van Heg den merkt op, dat het salicylzuur daarbij niet eenvoudig opgelost wordt, maar dat het eene verbinding met het natrium van den borax aangaat en dus een natriumzout vormt, hetwelk Merck natrium-boro-salicylcylaat heet. Deze verbinding echter is volgens van H egden eene der intensiefste bittere stoffen en smaakt bijna nog bitterder dan picrinezuur. Zij kan dus nooit als conserveerend middel gebezigd worden. Zwaveltrioxgde: SO3 (zwavelzuuranhydride) wordt tegenwoordig in het groot bereid volgens de methode van Winkier door gewoon of Engelsch zwavelzuur bij eene hooge temperatuur in zwaveldioxyde, zuurstof en water te ontleden en het van water bevrijde mengsel van zwaveldioxyde en zuurstof in aanraking met fijn verdeeld platina (of geplatineerden asbest of puimsteen) bij eene bepaalde temperatuur tot zwaveltrioxyde te verbinden. De moeilijkheden bij de bereiding bestaan enkel ineen materiaal, voldoende in staat om aan de sterke werking wederstand te bieden, en in arsenikvrij zwavelzuur. Ook uit aluinlei wordt zwaveltrioxyde in het groot bereid en in gesoldeerde bussen verzonden. Tinctura taguyae wordt bereid door 1 deel der drogerij met 6 deelen 80 percentigen spiritus uitte trekken. Dosis:llls0—15 droppels. Taguya is, zooals wij reeds vroeger (No. 47 van den 12den Jaargang) mededeelden, de wortel of knol van eene Cucurbitacee, volgens Gravraglia Barmalophglla pendelina Manso, waarschijnlijker volgens Husemann Trianophora, uit Brazilië in Italië en Erankrijk ingevoerd, vooral aangeprezen bij syphilis en scrofulosis. Liebermann heeft aangetoond, dat geconcentreerd azijnzuur een oplosmiddel is voor zwavel. Vulpiws deelde nader mede, dat ook phosphorus in geconcentreerd azijnzuur oplosbaar is, zoodat eene heet verzadigde oplossing zelfs 1 pet. phosphorus bevat. Door bijvoeging van water wordt de vloeistof troebel en de phosphorus scheidt zich weder af. De oplossing van phosphorus in azijnzuur licht bijna niet in het donker. Volgens Merck zijnde praeparaten, onder den naam van eserinezouten (zwavelzure, broomwaterstofzure en chloorwaterstofzure eserine) inden lamellenvorm inden handel gebracht, niet anders als waterige extracten in dien vorm met slechts weinig alcaloïde en zonder eenig zuurgehalte, schijnbaar goedkoop maar werkelijk zeer duur.

Br. Saatz te Berlijn heeft inhalaties van stikstof bij phthisis en asthma, naar hij zegt, met zeer gunstig gevolg toegepast. Bij de mededeeling hiervan merkt de Pharm. Centralh. op, dat Rutherford bij zijne ontdekking der van zuurstof (levenslucht) beroofde dampkringslucht van zulk een gebruik na eene eeuw niet kan gedroomd hebben. Gutta percha is gemakkelijk oplosbaar in zwavelkoolstof, reeds bij eene matige temperatuur, indien men de taaie plantenstof maar vooraf tot kleine stukjes gebracht heeft. Laat men zulk eene niet al te geconcentreerde oplossing in rust staan, dan wordt zij geheel helder, zoodat zij op eene glazen plaat uitgeschonken, een samenhangend, bijna geheel kleurloos vlies van onveranderde gutta percha achterlaat. Bij het onderzoek van urine op druivesuiker met Eehling’s koperproefvocht maakt Liebermann opmerkzaam, dat o. a. ferrozouten ook de reductie van cuprid tot cupro bewerken, hetwelk tot voorzichtigheid bij het onderzoek aanmaant, omdat ferrozouten zoo veelvuldig inde geneeskunst gebruikt worden. Maessinger’s middelen tegen jicht en rheumatisme bestaan volgens de Industrieblatter uit 2 flesschen jicht-en rheumatismedroppels met 66 gram eener heldere, roodbruine vloeistof, eene tinctuur van rhabarber en gentiaan met eenige aromatische bijvoegsels; uit eene flesoh tot inwrijving met 45,5 gram eener heldere bruinachtige met eene geelachtige olielaag bedekte vloeistof (de olie is sesamolie en het overige een mengsel van ammonia liquida, narcotische tincturen, tijmolie, rosmarijnolie enz.); eindelijk uiteen potje met pleister, een mengsel van emplastrum matris en houtteer. Alles kost bij elkander 12,85 mark (ƒ 7,70). De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter algemeene kennis gebracht, dat inde maand Juni e. k. gelegenheid gegeven zal worden tot het afleggen der examens ter verkrijging van diplomata voor het natuurkundige examen voor hulpapothekers en van acten van bevoegdheid als hulp-apotheker. Dag en plaats dier examens zal nader worden bekend gemaakt. Zij, die tot de examens wenschen te worden toegelaten, moeten daarvan vóór 20 Mei e. k. schriftelijke opgave doen aan den voorzitter der Commissie van examen: voor het natuurkundig examen voor hulp-apothekers, den hoogleeraar dr. J. W. Gunning te Amsterdam; voor het praktisch examen van hulp-apotheker, den hoogleeraar dr. W. F. R. Suringar te Leiden. Zij, die tot het praktisch examen van hulp-apotheker wenschen te worden toegelaten, moeten bij hun verzoek het diploma overleggen, waaruit blijkt, dat zij met goed gevolg het natuurkundig examen van hulp-apotheker hebben afgelegd. Zij, die alleen wenschen te worden toegelaten tot het afleggen van het lilterarisch-mathematisch examen, behooren daarvan vóór 20 Mei e. k. schriftelijk opgave te doen aan den voorzitter der Commissie voor die examens, den hoogleeraar dr. J. W. Gunning te Amsterdam. Persoonlijke aangelegenheden. Dr. E. C. E. van Embden, apotheker te Utrecht, is door Z. M. benoemd tot plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht. Door den Gouv.-Generaal van Ned.-Indië is bevorderd tot milit. apoth. 2e kl. bij den militair geneesk. dienst C. T. Weidner. Openlijke correspondentie. V.d. M. te E. Alvorens tot de taxatie van het gezondene te kunnen overgaan, behooren wij ingelicht te worden omtrent uwe bedoeling, namelijk of de door u Iste categorie genoemde de laagste of de hoogste onzer Prijsbepaling is. A. te L. Zoo mogelijk in het volgend nommer. ERRATA in No. 49. Blz. 2, kol. 2, regel 9 van boven staat: //Atropine”, moet zijn : //Atropini”; regel 20 van boven staat: //alcoloïd” moet zijn: //alcaloïd”. In het Bijvoegsel regel 1 staat: //compositum”, moet zijn: //compositus.”

Advertentlen. Het Gemeentebestuur van Alkmaar vraagt tegen 1° Juni 1878 of vroeger een geëxamineerd Apotheker, gehuwd of ongehuwd, geschikt en bekwaam om aan het hoofd der Stads-Apotheek te staan. Jaarwedde ƒ 1000.— met vrije woning in het met de Apotheek verbonden woonhuis. Sollicitatiën, onder overlegging van bewijsstukken van bekwaamheid en goed gedrag, vóór 18 April 1878 in te zenden aan het Gemeentebestuur. •nadß**” Inde Gemeente Homburg (tevens zeebadplaats) wordt een ARTS of GENEESHEER verlangd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Door omstandigheid vraagt men ia eene Apotheek te Amsterdam tegen Mei een BEDIENDE, INTERNE, tegen kost, inwoning en salaris naar bevinding. Brieven franco, onder Letter J., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W. J. van Rijsoort van Meurs. Apotheker te Dordrecht, verlangt tegen Mei een ADSISTENT, INTERN, van de P. G., liefst geëxamineerd. Brieven franco. MMQE'I*'1*' In eene Apotheek (zonder bus) te ’s Hage verlangt men 1 Juli of eerder een bekwaam ADSISTENT, INTERN. Brieven met opgaven van conditiën en informatiën, te zenden onder Letters IJ. Z., aan den Boek- en Kunsthandelaar E. J. DE ZWAAN, Hoogstraat 7, ’s Hage. Roelse, Apotheker N. W. te Apeldoorn, verlangt een ASSISTENT voor korter of langer tijd. Ook is hij niet ongenegen, om op nader overeen te komen voorwaarden, lEMAND te plaatsen, die zich voor het practisch gedeelte van het Hulp-Apothekers- of voor het Natuurkundig examen wenscht te bekwamen; aan de H. B. School met Sjarigen cursus bestaat hiervoor een zeer goede gelegenheid. WSSjgSS?’ Te Rotterdam vraagt men zoo spoelt*» dig mogelijk een bevoegd ASSISTENT EXTERN, O. of N. W. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, onder Letters G. R., bij de Boekhandelaren VAN HENGEL & KELTJES, Hoogstraat 385, Rotterdam. A POT HEEK Men verlangt met 1° Mei e. k. bij eene Weduwe een PROVISOR van de P. G., liefst geëxamineerd naar de nieuwe wet, van goede getuigschriften voorzien, tegen hoog salaris, en het vooruitzicht op deelgenootschap. Adres met franco brieven, onder de Letters W. Z., bij den Uitgever D. B. GENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt tegen Juli of later een PROVISOR van den P. G. gevraagd tegen nader overeen te komen salaris. Brieven franco, onder Letters B. S., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Inde gemeente Nuenen c. a. wordt gevraagd eene geëxamineerde Vroedvrouw, op eene jaarwedde van ƒ 275. . In deze gemeente van ruim 2500 zielen is geen verloskundige gevestigd. 1 Sollicitanten naar die betrekking kunnen zich onder overlegging van stukken aanmelden bij ! den Burgemeester aldaar vóór den In Mei 18 78, De Burgemeester voornoemd. VAN HOMBERGH,