is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phine innig gemengd en deze gedurende 14 dagen op eene zonnige plaats laten staan. De maag was niet alleen geheel

in rotting overgegaan, maar daarenboven had zich nog een groot aantal wormen gevormd; desniettemin werd de morphine, even als boven vermeld, met chloretum ferricum duidelijk aangetoond. Verder hebben zij bij lJ/2 pond spijsbrij en vleesch één droppel nicotine en bij eene andere even groote hoeveelheid brij 2 droppels coniine gebragt; beide alcaloïden werden weder afgescheiden en door eenige reactiën, vooral echter door den hoogst kenmerkenden reuk, welke aan beide vlugtige bases eigen is, herkend. 0,009 grm. strychnine werden met volkomen zekerheid aangetoond door de reactie met bichromas kalicus en zwavelzuur , niettegenstaande zij vermengd waren met eene groote hoeveelheid spijzen, 0,008 grm narcotine met spijzen vermengd, werden bijna volkomen terug verkregen en vooral door de bekende reactie met zwavelzuur en salpeterzuur herkend. Eindelijk hebben de schrijvers nog een mengsel van 0,012 grm. morphine en 0,013 grm. narcotine onder vleesch en groenten gemengd. Eerst nadat dit mengsel vier dagen op eene warme plaats had gestaan, werd met het onderzoek aangevangen. Na de afscheiding der alcaloïden werden beide op bekende wijze , met behulp van aether geïsoleerd en daarna elk in ’t bijzonder door de reeds vermelde reactiën herkend. Naar aanleiding dezer proeven, waardoor de schrijvers de overtuiging erlangd hebben, dat hunne ter afscheiding van alcaloïden aanbevolen methode in al die gevallen vertrouwen verdient, waar de alcaloïden gemengd zijn met doode organische stolfen, zullen zij hunne experimenten in twee rigtingen verder voortzetten. Allereerst willen ze bepalen, of de afscheiding der alcaloïden ook dan nog gelukt, wanneer zij door het levend organismus zijn heen gegaan en vooral na dat zij eene doodende werking hebben uitgeoefend. Zij zullen hunne proeven nemen op dieren , met de meest verschillende giften der onderscheidene alcaloïden. Van de daarbij te verkrijgen resultaten zal het voornamelijk afhangen, of zij

68