is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dampen gevuld, en de verbinding in eene gomachtige massa overgevoerd, terwijl van de flesch, die de nitro-glycerine bevatte , (waarvan de bereiding langen tijd was geleden), de blaas verteerd, de stop blijkbaar herhaaldelijk opgeligt en de vloeistof donker groen-blaauw geworden was; bij het opligten der stop , had eene hevige ontwikkeling plaats van onder-salpeterzuur. (A. E.v. d. B.) Mededeeling van Jesse. Over het voorkomen van stikstof inde aardkorst. De stikstof die verreweg het grootste bestanddeel der atmospherische lucht uitmaakt, is, gelijk men weet , op zich zelf ongeschikt om de ademhaling te onderhouden, terwijl hare vermenging met de zuurstof slechts dient, om de te heftige werking der laatste op ons ligchaam te temperen. Desniettemin is echter de stikstof voor de organische natuur van het grootste belang. Zij behoort toch ook inde algemeene en belangrijkste bestanddeelen der planten , alsmede in die van het dierenrijk en van ons eigen ligchaam. Maar noch de plant, noch het dier , noch de mensch kunnen de stikstof direkt uit de lucht opnemer; het volkomenst geschiedt dit echter door de planten; tot hare ontwikkeling zijnde anorganische verbindingen der stikstof, ammoniak en salpeterzuur voldoende. Voor het dierlijk en menschelijk ligchaam zijn dit geene voedingsmiddelen , daar ze eerst door de planten in zoodanigen worden omgezet. De planten maken alzoo de stikstof ten gebruike van het dierlijk ligchaam geschikt en de stikstofhoudende verbindingen bezitten daarom voor dezen des te grootere waarde, daar zij aan het ligchaam datgene verschaffen, wat men gewoon is Ter achtte noemen. Bij het afsterven der dieren en planten gaande daarvan

78