is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lusken uit de Pliocena-formatie van Sicilië, welke volgens Dyell nog haar ligament bezaten. Verscheidene stollen

worden bijna in het geheel niet veranderd, gelijk b. v. de Sepia, die men inde Lias-formatie nog in volkomen toestand teruggevonden heeft, zeer zeker ten gevolge van het rijke gehalte aan koolstof. De meerdere of mindere mate van het verdwijnen der organische deelen en van de stikstof, geeft bijna genoegzame zekerheid om tot den tijd van het afsterven te besluiten. Daar nu de beenderen der hyena’s, inde holen en Spelonken van Engeland en Erankrijk nog een aanmerkelijk Stikstof-gehalte bezitten , ja zelfs nog meer dan vele mensehenbeenderen, wier ouderdom bij de twee duizend jaar beloopt, zoo wil men daaruit opmaken , dat er in die landen nog hyena’s geleefd hebben , toen er daar reeds menschen waren. Daar de neêrzetting der gesteente-lagen met behulp van water of lucht plaats greep, zoo moesten zij tevens overblijfselen van organische wezens opnemen, die zich reeds te dien tijde op de aard-oppervlakte bevonden. Bovendien zijn water en lucht altijd met organische stoffen, afgescheiden van de organische wezens, beladen. Zoo laat zich derhalve hier juist, wegens den oorsprong een grooter gehalte aan stikstof verwachten, dan inde overige gesteenten, waar men dergelijke lagen niet ontdekt. De jongere massa’s zijn wederom rijker, dan de oudere van dezelfde mineralogische zamenstelling, de grijsachtige knollen phosphorzure kalk van Ealkestone zijn armer aan stikstof, dan de koprolithen (excrementen van vóór-wereldsche dieren), zelfs uit de oudste formatie; deze zijn daarom niet even als dezulken te beschouwen. De digte anhydriet is arm, even als alle waterige mineralen, aan stikstof, daarentegen is het stikstofgehalte der gips, vooral die der beddingen , zeer aanzienlijk. De organische bijmengselen der kalk zijn gemakkelijfc aan te toonen en op dezelfde wijze verhoudt zich de dolomiet. Yele metamorphische kalksoorten, witte suikerkorrelige marmersoorten geven slechts sporen van organische hestanddeelen. lets rijker is

82