is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ; men zou hiervan wel kunnen zeggen , dat het chloretum hydrargyrosum door de vochten veranderd wordt en inden

oplosbaren staat overgaat, dat wil zeggen, dat het in ehloretum hydrargyricum wordt veranderd ; maar deze bewering zou voorzeker onnaauwkeurig zijn, want men zou in die gévallen de calomel niet dóór sublimaat kunnen vervangen; zoo ook kan men als voorbeeld aanvoeren het unguent met het zout van Boutygni, dat met carbonas plumbicus en waarvan de werking hoewèl plaatselijk en aan eeü onoplosbaar geneesmiddel verschuldigdechter door het gebade organismus wordt gevoeld. Men kan dus zeggen, dat het gebruik van geneesmiddelen door iotralepsie (geneeswijze door het aanwenden Vah zalven) altijd nuttig is, omdat men niet alleen topisehe (plaatselijk werkende) uitwerkselen kan voortbrengen, maar zelfs eene dynamische werking veroorzaakt door den doorgang der werkzame beginselen inde absorbtie-wegen. Delioux heeft, in zijne proeven over het gebruik van iodium-inwrijvingen gezien, dat het iodium , in het organismus door de huid gebragt, voornamelijk door bet speeksel en door de urine er uit verwijderd werd. Het was hem somtijds voldoende het speeksel of de urine direkt door chloriumwater en stijfsel te behandelen, om er dadelijk de aanwezigheid van- iodium in aan te toonen; maar hij heeft altijd waargenomen , dat de blaauwe tint die de urine in dit geval aanneemt, veel minder sterk is, dan wanneer de absorbtie heeft plaats gehad door het inwendige slijmvlies; kan men niet hierbij voegen, dat, wanneer men inwendig iodium of eene iodiumbereiding neemt, een groot gedeelte van het geneesmiddel direktelijk gebragt wordt inde organen der voeding zonder door de mucosa te worden geabsorbeerd ? Delioux kon niet altijd zoo gemakkelijk het iodium inde urine terug vinden en zijne aanwezigheid moest door naauwkeurige middelen worden aangetoond, want volgens hem was de absorbtie niet twijfelachtig. Uit het onderzoek door Castain in dit opzigt ondernomen, is gebleken, dat het iodium met de organische stof

90