is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het vocht eene plaat zink te plaatsen en er eenige droppels zwavelzuur bij te voegen ; er ontstaat dan hydrogenium, dat met het chlorium acidum hydrochloricum vormt, terwijl de blaauwe kleur dan weder terug keert; en daar het acidum hydrochloricum zonder werking is op hot iodetum amyli, verplaatst het hydrogenium in dit geval het iodium , omdat het meer affiniteit bezit voor het chlorium dan dit metalloïde. Castain nam met het andere gedeelte der urine eene vergelijkende proef; deze werd verdampt en gegloeid, even als de eerste hoeveelheid , maar zonder toevoeging van potassa_caustica. Hierin kon geen spoor van iodium worden aangetoond, terwijl het eerste gedeelte daarvan eene merkbare hoeveelheid bleek te bevatten. (iJournal de Chimie médicale, Janvier 1862, p. 20.) Over de vervalsching der glycerine met suikeroplossingen en hare opsporing met behulp van het gepolariseerd licht; door Dr. J. J. Poh 1. Het ruim gebruik dat er inden laatsten tijd van de glycerine gemaakt is en de nog steeds hoogen prijs van deze zelfstandigheid, heeft tot vervalsching aangelokt en wel met suikeroplossingen. Deze vervalsching kan zelfs, wanneer drie vierde gedeelte der glycerine door suikeroplossingen vervangen zijn, bij een oppervlakkig onderzoek van het handelsprodukt niet onderkend worden, maar blijkt tot nadeel van den kooper eerst gedurende of na het gebruik, door het ongunstig resultaat, dat er van verkregen is. Men maakt gewoonlijk slechts kortaf gewag vaneen suikergehalte der glycerine des handels , terwijl er oplossingen van drie verschillende suikersoortcn bijgevoegd worden, namelijk, oplossing van rietsuiker, eene dergelijke welke onkristalliseerbare suiker bevat, zooals deze inde suikerraffinaderijen als dekstroop voorkomt of ook als witte stroop verkocht wordt;

92