is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsehe en Grieksche talen en andere daar geleerde kundigheden , getuige een zestal prijzen en onderscheidene getuigschriften die hij in verschillende vakken mogt behalen.

Het is van hem bekend, dat het ideaal zijner maatschappelijke bestemming was inde Theologie te studeren; doch zich gewillig onderwerpende aan het verlangen van zijnen vader, die hem liever de loopbaan der Pharmacie zag betreden, kwam hij in 1843 als leerling inde Apotheek van den Heer Dr. J. E. de Vrij en werd in dat zelfde jaar ingeschreven als leerling aan de Geneeskundige School. Dat hij zijn’ tijd aan die schoone inrigting, een sieraad onzer stad, nuttig gebruikt heeft en al spoedig blijken gaf van meer dan gewone ontwikkeling en kennis , kunnen zij onder mijne kunstbroeders getuigen, die , van gelijke studiejaren, met hem het onderwijs van den kundigen de Yrij in physica, chemie en pharmacie en van den boven mijnen lof verheven, later als Hoogleeraar te Amsterdam en te Utrecht beroepen Dr. E. A. W. Miquel inde botanie en pharmacognosie genoten, welke laatste, in het voorwoord op een werkje, dat onze Hor tier in 1848 geschreven had, „Catechismus der Plantkunde enz.” aldus van hem getuigt: „Gaarne voeg ik een woord van aanbeveling bij het werkje van den kundigen pharmaceut, dien ik , in mijne vroegere standplaats, onder mijne vlijtigste toehoorders telde.” Den sden Augustus 1846, legde hij te Dordrecht een allerlofFelijkst examen af en werd tot Apotheker bevorderd, met de onderscheiding, van buitengewoon voldoende bewijzen van kunde te hebben aan den dag gelegd. Als bediende in dezelfde apotheek werkzaam gebleven, werd hij , daar Dr. de Vrij zich meer onverdeeld aan het onderwijs en de beoefening der wetenschappen wilde toewijden , in het jaar 1850 eigenaar van diens apotheek en trad hij in September van datzelfde jaar in het huwelijk met Mejufvrouw Wilhelmina Christina Kerseling. Wat Hor tier inden vriendschappelijken omgang, als liefhebbend Echtgenoot, als kundig Pharmaceut en weten-

99