is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rigtingen, gaf hij ook gehoor aan de uitnoodiging, om in het openbaar zijne wetenschap dienstbaar te maken aan de verspreiding van nuttige kennis inden maatschappelijken kring. Zoo werd hij door de Commissie voor het Volksonderwijs bij het „Rotterdamsch Departement der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen'’ uitgenoodigd , tot het houden van eenige volks-voorlezingen voor den handwerkerstand, aan welk verlangen hij gereedelijk voldeed. Eveneens werd hij door het „Bestuur der Koninklijke Nederlandsche Yacht-Club" uitgenoodigd, eenige winteravond-voorlezingen te houden over onderwerpen , met handel en industrie in betrekking staande. Ook daaraan voldeed hij met grooten lust en opgewektheid en sprak hij in onderscheidene voordragten, onder anderen over „potasch, salpeter, buskruid, steenkolen, thee, koffij” enz., aan welke onderwerpen , vooral aan de twee laatste, hij eene buitengewone zorg en moeite besteedde , zoodat zij getuigden van zijne studie en belezenheid. Het bestuur van genoemde inrigting stelde dan ook grooten prijs op zijn werk, blijkbaar inde uitvoerige verslagen , die er van de lezingen van Nort ie r inde stads nieuwsbladen werden bekend gemaakt. Met niet minder zelfvoldoening was hij inde laatste jaren v\ erkzaam aan het „Instituut voor jonge jufvrouwen van den beschaafden stand” van Mejufvrouw Nieuwenhuisen alhier, waarop hij geregeld onderwijs gaf in natuur- en plantkunde. Hij sprak van die leer-uren steeds met groote ingenomenheid en spande alles in, om zijn onderrigt voor zijne jeugdige toehoorderessen zoo aangenaam , aanschouwelijk en bevattelijk mogelijk te maken. En nu rest mij nog Nort ie r als wetenschappelijk man te schilderen. Overvloedig zijnde bewijzen te leveren van zijn lust voor wetenschappelijk onderzoek, zoowel in het leveren van wetenschappelijke bijdragen inde verschillende genootschappen, waarvan hij lid was, als inde bewerking en uitgave van onderscheidene geschriften , die tot pharmacie in betrekking stonden. Yan hetgeen hij in het licht gaf, bevat het volgende eene korte opgave:

104