is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1848, dus nog inden tijd, dat hij inde apotheek van Dr. de Vrij werkzaam was, gaf hij in het licht, eendoor hem bewerkten „Catechismus der plantkunde, bevattende de

eerste beginselen dezer wetenschap.” Met een voorwoord van Dr. F. A. "W. Miquel. Met 57 houtsneêfiguren, uitgegeven bij den boekhandelaar H. A. Kramers. In hetzelfde jaar maakte hij een „Onderzode eener choleraurine” bekend vaneen patiënt, onder behandeling van zijn broeder Dr. P. J. Nortier. In 1852 schreef hij eene brochure, uitgegeven te Tiel, bij Gebr. Campagne. „Bij de doorbladering der Pharmacopoea Neerlandica.” Deze brochure lokte eene kritiek uit van den Hoogleeraar G. J. Mulder te Utrecht, waarop hij vermeende het antwoord niet te moeten schuldig blijven ineen „Antwoord op de kritiek van den Hoogleeraar Mulder op zijne doorbladering” enz., bekend gemaakt in het Ned. Weekblad voor geneeskundigen. In 1853 gaf hij in ’t licht eene „Bandleiding ter beproeving der geneesmiddelen in verband met de Pharmacopoea Neerlandica” in twee gedeelten , waarvan het eerste behelsde een „ Overzigt der qualitative analyse,” en het tweede : „Beproeving der chemische geneesmiddelen.” Uitgegeven bij Geb. Campagne te Tiel. In 1854 leverde hij, in vereeniging met den Heer A. J. Opwyrda, Apotheker te Nijmegen, eene nieuwe bewerking van P. J. Campagne’s „Handboek voor Droogisten en Apothekers-leerlingen , geheel vernieuwd en in verband gebragt met de Pharm, Neerl.” Hoewel door Dr. C. A, J. A. Oudemans een ongunstig oordeel over de bewerking van het botanisch gedeelte werd uitgesproken in het lijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmade 1854, p. 246, zoo gold dit meer uitsluitend het door Opwyrda geleverde en deed de Heer P. J. Swartwoud, Apotheker te Amsterdam in hetzelfde lijdschrift p. 281, volle regt wedervaren , aan het mineralogische, chemische en pharmacognostische gedeelte, hoofdzakelijk van de hand van N o r t ie r.

105