is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nabijheid van het vleesch liggende voorwerpen duidelijk onderkennen kon. Bij eene sterkere vergrooting vertoonde zich de met het bloote oog waargenomene homogeen lichtende vlakte, en enkele sterker lichtende en door donkere plekken gescheiden massa’s. Vervolgens ontdekte men ook geen dierlijk of plantaardig weefsel, waardoor het lichten had kunnen ontstaan , ofschoon Ha 11 er het lichten van dierlijke zelfstandigheden aan eene zwam-soort toeschrijft, die hij Sarcina nocliluca noemt. Water en olie deden het lichten slechts zeer langzaam verdwijnen; aether, alcohol en kalioplossing daarentegen veel spoediger en volkomener en wel na eenige minuten. Evenzoo was eene temperatuur van nog geen 30° B. voldoende , om het lichten te doen ophouden; met water van 45° overgoten , werd het vleesch oogenblikkelijk donker. Aan de lucht werd het echter langzamerhand weder lichtend. Met de intrede der ontbinding nam ook de lichtsontwikkeling af. Het naast het lichtende varkensvleesch liggende magere rundvleesch werd van het eerste niet aangetast, maar bleef voortdurend donker. Even zoo min gelukte het den inhoud eener versche braadworst in deuzelfden toestand te brengen. (N. M. f. N. v.) Produktie van oxydum carbonicum, ten gevolge der ontleding van het acidum carbonicum door de planten. Boussingauit heeft onlangs eene dwaling aan het licht gebragt dooreen zeer beroemd natuuronderzoeker , The odore de Saussure begaan. Men weet, dat de planten, wanneer zij aan het licht zijn blootgesteld, het koolzuur der lucht ontleden , de koolstof opnemen en vrij zuurstof ontwikkelen. De Saussure meende, ten gevolge zijner talrijke proeven over dit natuurlijk verschijnsel te hebben bewezen , dat het zuurstofgas , onder deze omstandigheid steeds vergezeld was door stikstof; en sedert fde Saussure is

116