is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer bij de gewone temperatuur nitras ammonicus en neutrale iodetum kalieum innig vermengd worden, zoo kleurt zich de massa geel en iodetum amyli wordt blaauw; er is alzoo vrij iodium inde massa voorhanden. Gewoon acidum boricum werkt eveneens. Beide ligchamen maken bij koking met eene oplossing van iodetum kalieum iodium vrij. Yermengt men droog nitras ammonicus of acidum boricum met iodetum kalieum en verhit men in eene gesloten buis , zoo ontwikkelen violette iodiumdampen ; evenzoo werken su!- phas-, oxalas-, carbonas of chloro-hydras ammonicus, phosphas natricus , sulphas-, nitras-, phosphas- of boras natricus , chloretum natricum, kalieum of -calcicum, sulphas kalicus, -magnesicus, nitras calcicus en acidum silicicum. De ontleding door deze zelfstandigheden heeft echter niet altijd bij dezelfde temperatuur plaats; terwijl bij voorbeeld het acidum silicicum ze eerst bij smelthitte van het glas ontleedt, geven acidum boricum, keukenzout, nitras ammonicus en uitras natricus reeds bij zwakke hitte met iodetum kalieum violette dampen. Oxalas ammonicus ontleedt het iodetum, als het zout zelf begint ontleed te worden; carbonas ammonicus en chloretum ammonicum smelten met iodetum kalieum bij zachte hitte tot eene gele vloeistof, die in aanraking met de lucht violettedampen ontwikkelt. Phosphas natricus, nitras calcicus, chloretum calcicum, de sulphates ammonicus, magnesisus en calcicus, phosphas en boras natricus ontleden het iodetum kalieum in hooge temperatuur , zoodat er bijna eerst inde roode gloeihitte violette dampen ontwikkelen. Sulphas-, phosphas- en carbonas calcicus ontleden door warmte het iodetum kalieum gedeeltelijk ; hyperoxydum manganicum ontwikkelt echter reeds bij enkele verwarming al het iodium er uit. Carbonas of nitras kalicus of natricus oefenen volstrekt geen werking uit op iodetum kalieum. Cautu heeft opgegeven, dat iodetum kalieum ineen stroom drooge stikstof bij verhitting ontleed wordt.

122